O knihovně

Základní charakteristika Krátký pohled do historie Pobočky Knihovní fond Často kladené dotazy Důležité dokumenty

Základní charakteristika

Knihovna UHK je veřejně přístupnou knihovnou. Jejím primárním posláním je informační zabezpečení a podpora studia, výuky, vědy a výzkumu realizovaných na UHK. Knihovna poskytuje veřejné knihovnické a informační služby, zabezpečuje též prodej skript. Součástí knihovny je Mediální studovna využívaná pro vzdělávací účely i samostatnou práci uživatelů s elektronickými zdroji. Knihovna aktivně pomáhá Středisku podpory pro studenty se specifickými potřebami Augustin realizovat službu zpřístupnění studijní literatury. 

Krátký pohled do historie

Univerzita Hradec Králové je velmi mladou moderní univerzitou, historie její vysokoškolské knihovny je mnohem starší, sahá do roku 1959, kdy vznikla jako vysokoškolská knihovna nově založeného Pedagogického institutu HK. Jeho posláním byla odborná příprava učitelů základních škol. Pokračování v článku ředitelky PhDr. M. Otavové - zde

Pobočky

Knihovnu UHK tvoří 1 centrální knihovna, 3 pobočkové a 14 příručních knihoven na katedrách UHK. 

Knihovní fond

Knihovní fond je koncipován jako univerzální s převahou odborné literatury pokrývající informační potřeby všech studijních oborů na univerzitě. Ve fondu se nacházejí knihy, odborné časopisy, zvukové i multimediální dokumenty aj. Knihovna zpřístupňuje také historický fond učebnic základních a středních škol. Knihovní fond tvoří přibližně 280 000 knihovních jednotek, z nichž 117 000 jednotek je umístěno ve volném výběru, ostatní jsou dislokovány ve 3 knihovních skladech.

Často kladené dotazy

V naší knihovně rozlišujeme dvě základní kategorie uživatelů:

 1. interní uživatelé:
  – interní pedagogové a vědečtí pracovníci UHK,
  – studenti denního, distančního nebo kombinovaného studia,
  – interní doktorandi,
  – ostatní zaměstnanci školy,
 2. externí uživatelé:
  – externí vyučující a externí doktorandi UHK,
  – účastníci ostatních forem vzdělávání,
  – veřejnost (fyzické osoby starší 15 let).

PROCES REGISTRACE je velmi rychlý:
Uživatel se seznámí s knihovním řádem a zaváže se respektovat jeho ustanovení svým podpisem na Výpůjčním prohlášení. Zároveň písemně potvrdí souhlas s vedením svých osobních údajů v databázi knihovny.
Interní uživatelé předloží při registraci svoji kartu UHK (studentskou, zaměstnaneckou, ISIC), která je jim u výpůjčního pultu aktivována pro využití i v knihovně. Veškerá osobní data o uživatelích přebírá knihovna z dalších databází UHK, proces registrace je tedy velmi rychlý.
Externí uživatelé jsou registrováni na základě svého občanského průkazu. Základní identifikační údaje jsou: jméno, příjmení a adresa trvalého bydliště. Doporučuje se zadat též kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo). Data jsou vkládána do databáze manuálně knihovníkem u výpůjčního pultu v knihovně. Poplatek za registraci / prodloužení registrace činí 100 Kč na rok. Externím uživatelům je vydán průkaz
uživatele, po aktivaci mohou též užívat průkaz uživatele SVK HK nebo městskou kartu.

Do online katalogu ARL se mohou přihlásit pouze registrovaní uživatelé knihovny. Vyhledávat v katalogu je možné i bez přihlášení.

Studenti a pedagogové UHK (= interní uživatelé) používají stejné přihlašovací údaje jako do STAGu nebo dalších sítí UHK, heslo je nutné v pravidelných intervalech měnit. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Poradny CIT. Při potížích s přihlášením postupujte podle návodu v Poradně CIT.

Externí uživatelé knihovny získají při registraci vlastní login i heslo. Heslo se doporučuje pravidelně obměňovat. V případě problémů s přihlášením do online katalogu je pro externí uživatele k dispozici kontakt e-mailem: knihovna@uhk.cz nebo telefonicky: +420 493 331 333. Rádi Vám pomůžeme. 

Otevírací doba knihovny a Mediální studovny
(září - květen)

Pondělí 8:00–18:00
Úterý 8:00–18:00
Středa 8:00–18:00
Čtvrtek 8:00–18:00
Pátek 8:00–15:00
Sobota 9:00–12:00
Sobotní provoz pouze v měsících:
říjen-prosinec, únor-duben.
Mediální studovna má v sobotu zavřeno.Prázdninový provoz knihovny
(červen - srpen)

Pondělí 9:00–14:00
Úterý 9:00–14:00
Středa 9:00–14:00
Čtvrtek 9:00–14:00
Pátek 9:00–14:00
  Mediální studovna má během
letních prázdnin zavřeno.

 

Naše knihovna funguje jako veřejná a většinu služeb poskytujeme zdarma.


Detailní přehled všech poplatků zjistíte v knihovním řádu , strana 18.

Nic nezaplatíte za:

 • registraci (jste-li student nebo pedagog UHK),
 • za výpůjční služby absenční i prezenční,
 • ústní informační a referenční služby,
 • přístup k internetu,
 • využití databází a e-zdrojů,
 • skenování,
 • samostatnou tvorbu dokumentů ve formátech MS-Office a PDF,
 • příjemné prostředí pro odbornou práci i volný čas.


Můžete se setkat jen s těmito poplatky:

 • registrační poplatek pro externí uživatele: 100,- Kč / rok,
 • duplikát průkazu pro externí uživatele: 100,- Kč,
 • rešeršní služba: 50,- Kč / zadání,
 • meziknihovní služby:
     vratná kauce na absenční výpůjčku MVS: 200,- Kč
     mezinárodní MVS: cena dle zprostředkující knihovny (250,- /450,- Kč)
     úhrada skutečně vynaložených nákladů, jsou-li účtovány zprostředkující
     knihovnou (poštovné, cena xerokopií)
 • reprografické služby (samoobslužné kopírování a tisk na FORKYS),
 • poplatky z prodlení:
    1. upomínka za každý nevrácený dokument: 5,- Kč
    2. upomínka za každý nevrácený dokument: 10,- Kč
    3. upomínka za každý nevrácený dokument: 20,- Kč
    4. upomínka Doporučený dopis: 150,- Kč
    - poplatky spojené s vymáhání navrácení dokumentů soudní cestou
    - upomínka za včas nevrácenou krátkodobou prezenční výpůjčku:
       100,- Kč + 50,- Kč za každý další den.


Posíláme Vám předem informační e-mail, že se blíží konec výpůjční lhůty Vašich výpůjček, snažte se proto tuto lhůtu hlídat, prodlužovat nebo nás včas kontaktovat, ať zbytečně neplatíte. Vždy se snažíme vyjít Vám vstříc a peníze vybíráme opravdu neradi.

 

PRODLUŽOVÁNÍ VÝPŮJČEK je možné těmito způsoby:

 1. z online katalogu ARL: přihlášení - konto - výpůjčky - prodloužit,
 2. na vyžádání u výpůjčního pultu,
 3. e-mailem: knihovna@uhk.cz,
 4.  telefonicky: +420 493 331 333.


V souladu s knihovním řádem  platí následující pravidla upravující maximální
počet výpůjček, výpůjční lhůtu a možný počet prodloužení - podle jednotlivých
kategorií uživatelů:

Kategorie uživatele Maximální
počet výpůjček
Počet
prodloužení
Výpůjční lhůta
Pedagogové a doktorandi UHK 50 dokumentů 10x 365 dní
Studenti UHK 25 dokumentů   5x  30 dní
Zaměstnanci UHK 20 dokumentů 10x  30 dní
Externí uživatelé 10 dokumentů   2x  30 dní


Výpůjční lhůta může být prodloužena jen v případě, že dokument není vyžádán
(rezervován) jiným uživatelem.


Je-li uživateli naúčtován poplatek z prodlení za včas nevrácený dokument,
zablokuje se možnost samostatného prodlužování přes online katalog ARL a je
nutné nejprve vzniklý sankční poplatek uhradit. Ve výjimečných případech lze
žádat prodloužení výpůjční lhůty před uhrazením sankčního poplatku jiným
způsobem (u pultu, telefonicky, e-mailem).

 • = dokumenty půjčované mimo knihovnu
   
 • Prezenční výpůjčky
  = dokumenty zpřístupněné pouze v knihovně
   
 • Krátkodobé prezenční výpůjčky
  = max. 2 prezenční dokumenty zapůjčené 
    mimo knihovnu na omezenou lhůtu 

   
 • Žádanky ze skladů 
  = objednání dokumentů dislokovaných
    ve třech skladech knihovny 
   
 • Prodlužování výpůjček
  = prodloužení výpůjční lhůty u aktuálně
    vypůjčených dokumentů

   
 • Rezervace vypůjčených dokumentů 
  = zamluvení momentálně nedostupných dokumentů 
   (vypůjčených jinými uživateli)
 • Tisk
 • Kopírování
 • Skenování 

 

Knihovna nabízí několik variant zpřístupnění dokumentů z knihovního fondu:

1. ABSENČNÍ VÝPŮJČKY
= půjčované mimo prostory knihovny (tj. domů)

 • beletrie (signatura B…),
 • všechny dokumenty ze skladu 2 a 3,
 • kazety, CD, CD-ROM, DVD, DVD-ROM a multimédia,
 • většina dokumentů z volného výběru.


2. PREZENČNÍ VÝPŮJČKY
= zpřístupněné ke studiu a práci pouze v knihovně nebo
v režimu krátkodobé prezenční výpůjčky (viz bod 3.)

 • periodika,
 • základní studijní literatura,
 • základní příručková díla (encyklopedie, slovníky, atlasy),
 • sborníky z konferencí,
 • výtisk/y od všech vysokoškolských skript (signatura S…),
 • výtisk/y učebnic pro ZŠ a SŠ (signatura A),
 • historický fond učebnic ze Skladu 1,
 • CD, DVD a multimédia z Mediální studovny.


Označení prezenčně zpřístupněných titulů z volného výběru:

 • žlutý proužek na hřbetu knihy,
 • zelený křížek u čárového kódu.


3. KRÁTKODOBÉ PREZENČNÍ VÝPŮJČKY
= zpřístupnění prezenčních dokumentů ve zvláštním režimu mimo knihovnu s časově omezenou výpůjční lhůtou

 • maximálně 2 tituly současně,
 • krátkodobá výpůjčka do výuky (v rámci dne),
 • krátkodobá výpůjčka přes noc nebo víkend:
 • výpůjčka nejdříve hodinu před koncem otevírací doby knihovny,
 • návrat následující pracovní den do 9:00 hod.,
 • zvláštní režim sankčních poplatků při včasném nevrácení.

ŽÁDANKY ZE SKLADŮ

 • samoobslužně přes online katalog ARL,
 • služba na vyžádání u výpůjčního pultu knihovny,
 • telefonicky +420 49333 1333 nebo e-mailem (knihovna@uhk.cz).


PRODLUŽOVÁNÍ ABSENČNÍCH VÝPŮJČEK
Viz. dotaz Kolikrát a jak můžu prodlužovat svoje výpůjčky?


REZERVACE VYPŮJČENÝCH DOKUMENTŮ

 • samoobslužně přes online katalog ARL,
 • služba na vyžádání u výpůjčního pultu knihovny,
 • telefonicky +420 49333 1333 nebo e-mailem (knihovna@uhk.cz),
 •  vyrozumění o držené rezervaci e-mailem,
 • lhůta pro vyzvednutí 7 dní od vyřízení rezervace,
 • rezervovat nelze dokumenty zakoupené ze specifických projektů a grantů.

 


POPLATKY ZA VČAS NEVRÁCENÉ VÝPŮJČKY

1. upomínka za každý nevrácený dokument     5,00 Kč
2. upomínka za každý nevrácený dokument   10,00 Kč
3. upomínka za každý nevrácený dokument   20,00 Kč
4. upomínka - doporučený dopis 150,00 Kč
vymáhání navrácení dokumentů soudní cestou dle nákladů spojených
s vymáháním
upomínka za každou včas nevrácenou krátkodobou
prezenční výpůjčku
100,00 Kč
upomínka za každý další den nevrácené krátkodobé
prezenční výpůjčky
  50,00 KčVRACENÍ PŘES BIBLIOBOX


Mimo otevírací dobu knihovny lze k vracení vypůjčených dokumentů využít
bibliobox umístěný před vchodem do knihovny.


Vrácené knihy Vám budou odečteny z konta následující pracovní den.
Případné pokuty budou vypořádány při nejbližší osobní návštěvě knihovny.

 • ANO, dokonce vzdáleným přístupem prostřednictvím databází (viz níže).


Zpřístupňováním a uchováváním závěrečných kvalifikačních prací UHK je
pověřen Archiv UHK.


Směrnice a dokumenty k tvorbě a odevzdávání závěrečných kvalifikačních
prací na UHK jsou dostupné zde.


Prostřednictvím naší knihovny můžete využít následující databáze, které
nabízejí přístup k bibliografickým záznamům a často i plnému textu
bakalářských, diplomových i disertačních prací UHK a dalších českých a
evropských univerzit:


DART – Europe E-theses Portal
- volně dostupné závěrečné práce z 28 zemí evropských univerzit

Uložiště THESES
- práce z UHK obhájené po 1. 1. 2015 + práce z dalších českých univerzit

Katalog vysokoškolských kvalifikačních prací Archivu UHK
- práce z UHK obhájené v letech 2006-2014 

Pokud Vám ve fondech knihovny chybí některý z titulů a rádi byste, aby byl přednostně zakoupen, uveďte v přiloženém mailu následující údaje. Ty budou následně předány ke konečnému rozhodnutí o nákupu příslušné fakultě.

Jméno autora publikace :
Název publikace:
ISBN:
Vaše jméno:
Fakulta a katedra : 

Tyto údaje následně zašlete na náš email: knihovna@uhk.cz


Soubory ke stažení

Typ Název Datum Velikost
Oborově uspořádaný soupis e-knih 16. 10. 2018 413,32 kB
Výroční zpráva za rok 2016 20. 3. 2017 252,55 kB
Výroční zpráva za rok 2015 7. 4. 2016 383,38 kB
Knihovní řád 2016 19. 9. 2016 324,64 kB
Informace o zpracování osobních údajů - registrovaní uživatelé 4. 9. 2018 424,79 kB
Informace o zpracování osobních údajů - ostatní 4. 9. 2018 425,14 kB