Věda a výzkum

Univerzita Hradec Králové rozvíjí vědní obory, které odpovídají především zaměření jednotlivých fakult a jejich pracovišť, ale též celouniverzitní vědecko-výzkumné oblasti, které mají multidsiciplinární a transdisciplinární charakter. Na Pedagogické fakultě jde zejména o moderní přístupy k výchově, vzdělávání a vyučovacímu procesu, na Přírodovědecké fakultě o výzkumy ve vybraných oblastech fyziky, biologie, ale také matematiky, chemie a informatiky. Fakulta informatiky a managementu se zabývá výzkumy v oblasti informatiky, ekonomie a managementu a na Filozofické fakultě se jedná zejména o výzkum v oblasti věd historických a politologických.

Univerzita reaguje pohotově na současné společenské potřeby, stejně jako na potřeby regionu a jeho správní a podnikatelské sféry. Příkladem toho může být spolupráce v rámci Hradeckého IT klastru či spolupráce s Radou pro výzkum, vývoj a inovace Královehradeckého kraje a pod. Z hlediska zdrojů financování se  na krytí grantové činnosti podílejí nejvíce celostátní poskytovatelé, tedy GA ČR, TA ČR, resortní ministerstva, dále rovněž Evropská unie v rámci svých grantových schémat a v rámci společných aktivit také regionální instituce. V posledních letech projevuje rostoucí zájem o spolupráci s UHK také podnikatelská sféra v rámci smluvního výzkumu.

Podrobněji o aktuálních výzkumných aktivitách informuje vědecký portál UHK.