Přijímací zkoušky

Obecné informace o přijímacím řízení

K vysokoškolskému studiu se přijímají uchazeči s úplným středoškolským vzděláním (v případě navazujících magisterských oborů bakalářským vzděláním), kteří úspěšně prošli přijímacím řízením. Přijímání ke studiu na PdF se uskutečňuje v rámci přijímacího řízení, které je vymezeno v části páté zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, a vnitřními předpisy univerzity a fakulty. Veškeré dokumenty jsou přístupné na webových stránkách univerzity. 

Informace o přijímacím řízení na jednotlivých fakultách

Filozofická fakulta
Fakulta informatiky a managementu
Pedagogická fakulta
Přírodovědecká fakulta