Přijímací řízení

 OBECNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

 

Přihlášky ke studiu a podmínky přijetí 
Úhrada e-přihlášky a její zpracování
Podávání přihlášek na dvouoborové kombinace
Termíny přijímacích zkoušek
Náhradní termín přijímacích zkoušek
Výsledky přijímacích zkoušek, rozhodnutí o přijetí a odvolání proti nepřijetí
Uchazeči konající maturitní nebo státní závěrečnou zkoušku v srpnu/září
Prominutí přijímacích zkoušek
Doplňující informace pro navazující magisterské studium
Kritéria hodnocení u přijímacích zkoušek
Uchazeči se specifickými potřebami
Bankovní spojení
Dokumenty k přijímacím zkouškám a zápisu

 

 

Přihlášky ke studiu a podmínky přijetí 
K vysokoškolskému studiu se přijímají uchazeči s úplným středoškolským vzděláním (resp. bakalářským vzděláním v případě navazujícího magisterského studia a s magisterským vzděláním v případě doktorského studia), kteří úspěšně prošli přijímacím řízením.
Přihlášky ke studiu přijímá děkanát Přírodovědecké fakulty UHK v Hradci Králové do 29. 2. 2020. Přihlášky se podávají pouze elektronickou formou prostřednictvím elektronického formuláře (formulář dostupný na webových stránkách https://stag.uhk.cz/portal).

 

Úhrada e-přihlášky a její zpracování
Po podání elektronické přihlášky uchazeč uhradí administrativní poplatek 500 Kč (platební údaje přijdou uchazeči na email, který uvedl v přihlášce - číslo účtu 4341822, kód banky 0800, variabilní symbol 14990 a specifický symbol bude přidělen systémem po podání el. přihlášky). Specifický symbol vyplňujte velmi pečlivě, díky němu se platba přiřadí k Vaší přihlášce! Poplatek spojený s přijímacím řízením je v kterékoliv jeho fázi nevratný.
Opis přihlášky vytištěný z aplikace e-přihláška se nezasílá. Pokud nedojde ke zpracování přihlášky do 14 dnů od uhrazení administrativního poplatku, je nutné kontaktovat studijní oddělení fakulty.
O podání i o následném zpracování přihlášky je uchazeč informován prostřednictvím e-mailu (celkem 2 zprávy). Potvrzení od lékaře ani životopis nevyžadujeme.
Má-li uchazeč zájem absolvovat přijímací řízení pro více studijních programů nebo oborů, je nutné na každý program a obor podat samostatnou přihlášku a uhradit poplatek.

Podávání přihlášek na dvouoborové kombinace "maior - minor"
Pro obory, které je možno studovat jen ve dvouoborových kombinacích (v bakalářských studijních programech  „se zaměřením na vzdělávání“, na které navazují učitelské obory), uvede uchazeč požadovanou dvouoborovou kombinaci na jedné přihlášce a uhradí jeden poplatek. Kombinaci oborů uchazeč vybírá takto: z nabídky Přírodovědecké fakulty volí tzv. obor "maior" (z tohoto maior oboru bude v budoucnu volit téma své závěrečné kvalifikační práce) a z nabídky Pedagogické fakulty UHK nebo Filosofické fakulty UHK volí tzv. obor "minor" (tento minor obor je plnohodnotný k oboru maior a liší se pouze tím, že z tohoto oboru nebudete volit svou závěrečnou kvalifikační práci). Veškeré možné kombinace budou uchazečům nabízeny v e-Přihlášce nebo v menu "Studijní programy" na webu www.uhk.cz .
 
Termíny přijímacích zkoušek
Termíny přijímacích zkoušek budou zveřejněny na webu školy. K přijímacím zkouškám bude každý uchazeč pozván dopisem. S okruhy k přijímacím zkouškám je uchazeč povinen se seznámit na https://www19.uhk.cz/cs-CZ/PRF/Studium/Studijni-obory.

Termíny přijímacích zkoušek do bakalářských a navazujících magisterských studií na ak. rok 2020/2021

Typ studia/zajišťuje fakulta Termín konání Konkrétní den přijímací zkoušky  bude uchazeči sdělen v dopise a zároveň zveřejněn na portále https://stag.uhk.cz/portal/studium/uchazec
Bakalářský/PřF * 25. 5. 2020 – 5. 6. 2020
Bakalářský/PdF a FF ** 4. 5. 2020 – 26. 6. 2020
Navazující magisterský/PřF, PdF(FF) 15. 6. 2020 – 19. 6. 2020

 
* obory, zajišťované PřF - biologie, fyzika, chemie, informatika, matematika
** obory, zajišťované PdF a FF  - čeština, dějepis, hudební výchova, ruština, angličtina, němčina, francouzština, společenské vědy (občanská nauka), tělesná výchova, výtvarná výchova, základy techniky


Náhradní termín přijímacích zkoušek
Fakulta vypisuje náhradní termín přijímacích zkoušek pouze pro řádně omluvené uchazeče z 1. kola přijímacího řízení a to pouze pro obory garantované PřF UHK; vyhrazuje si možnost náhradní termín nepovolit. Děkan PřF UHK může vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení v případě, že nejsou obsazena studijní místa z 1. kola.

Výsledky přijímacích zkoušek, rozhodnutí o přijetí a odvolání proti nepřijetí
Pro vystavení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení musí uchazeč doložit požadované vzdělání. Ověřenou kopii maturitního vysvědčení (popř. bakalářského diplomu nebo magisterského diplomu, popř. nostrifikace dokladu o vzdělání příslušného stupně) je nutné odevzdat během přijímacího řízení.
Studenti, kteří v den konání přijímacích zkoušek ještě nebudou mít maturitní vysvědčení, musí jeho ověřenou kopii poslat na SO PřF UHK nejpozději do  
18. 6. 2020.
Výsledky o přijetí ke studiu budou zveřejněny na webu e-přihlášky a všichni přijatí uchazeči obdrží doporučený dopis s pokyny k zápisu do studia. Výsledky o nepřijetí ke studiu budou také zveřejněny na webu e-přihlášky a všichni nepřijatí uchazeči obdrží doporučený dopis s poučením, že mohou podat odvolání. Využít je možno Formulář pro podání odvolání proti nepřijetí.

Uchazeči konající maturitní nebo státní závěrečnou zkoušku v srpnu/září
Studenti, kteří budou konat maturitní zkoušku nebo státní zkoušku v srpnu/září 2020, mohou konat přijímací zkoušky. O této skutečnosti je uchazeč povinen informovat studijní oddělení Přírodovědecké fakulty UHK e-mailem do 18. 6. 2020.  Doklad o vykonání maturity (SZZ) odevzdají tito uchazeči bezprostředně po jejím vykonání. Pořadí těchto uchazečů podle dosažených bodů v daném oboru studia bude zveřejněno na webu školy, ale rozhodnutí o přijetí/nepřijetí jim bude vydáno až po doložení maturitního vysvědčení, resp. bakalářského, popř. magisterského diplomu.Tito uchazeči se v případě zájmu o studium na PřF UHK povinně zúčastní zápisové prezentace (termín bude sdělen v informačním dopise), ale nebudou ke studiu zapsáni, dokud nedoloží dokončení předchozího vzdělání (maturita, bakal. státní zkoušky).

Pokud uchazeč nepředloží maturitní vysvědčení, resp. bakalářský popř. magisterský diplom do 17. 9. 2020, ztrácí nárok na přijetí ke studiu (platí pouze pro maturitní, resp. státní zkoušky konané v srpnu/září 2020 - pro řádný termín maturit platí termín 18. 6. 2020 – viz výše).

Prominutí přijímacích zkoušek
Postup při požadavku na prominutí přijímacích zkoušek
Postup při požadavku na prominutí přijímacích zkoušek
K prominutí přij. zkoušek dochází dvěma způsoby. První možnost žádosti o prominutí přij. zkoušky je v den konání přijímacího řízení. Pokud se uchazeč domnívá, že dle zveřejněných podkladů splňuje podmínky pro přijetí bez přij. zkoušek, dostaví se podle pozvánky v daný den a hodinu do příslušné učebny a při prezenci oznámí, že splňuje tyto podmínky. Předloží k nahlédnutí vysvědčení ze střední školy (zpravidla z posledních 3-4 let studia, blíže u jednotlivých oborů). V případě schválení mu budou přiděleny body, jejichž získání podepíše.

Druhá možnost je zažádat o prominutí přij. zkoušky korespondenčně, a to nejpozději 1 měsíc před přijímacími zkouškami, tj. doručení do 25. 4. 2020 (platí pouze pro 1. kolo přijímacích zkoušek). Uchazeč zašle (na adresu Studijní oddělení PřF UHK, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové) žádost o prominutí přij. zkoušky s ověřenými kopiemi 3 nebo 4 středoškolských vysvědčení (dle zveřejněných podkladů u jednotlivých oborů) - sledují se známky za 2. pololetí. Tato ověřená vysvědčení mohou být uchazeči vrácena po ukončení přijímacího řízení pouze na vyžádání. Variantně je možné zaslat originál Výpisu
známek ze SŠ studia s razítkem školy.

Poznámka k prominutí přijímací zkoušky u dvouoborového studia: promine-li se jeden obor ze dvou, musí se zkouška z 2. oboru vykonat (např. v kombinaci chemie - biologie je chemie prominuta a je třeba vykonat biologii).

Přijímací zkoušky budou dále prominuty studentům, kteří se umístili do 10. místa v krajském nebo celostátním kole příslušné předmětové olympiády (BiO, FO, ChO, MO), příslušného oboru SOČ (4. biologie, 2. fyzika, 3. chemie, 1. matematika a statistika, 18. informatika), nebo v příslušné oblasti soutěže IQ UHK.

Kritéria hodnocení u přijímacích zkoušek 
Konkrétní kritéria hodnocení přijímacích zkoušek jsou zveřejňovány prostřednictvím www stránek PřF UHK samostatně pro každý studijní obor. Studenti jsou přijímáni na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky a dosažení takového umístění v pořadí uchazečů o studium daného studijního oboru, které nepřesáhne zveřejněné kapacitní limity. Uchazeči jsou pro daný obor přijímáni výhradně podle dosaženého pořadí, které lze zjistit na webu e-přihlášky.

Uchazeči se specifickými potřebami
Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami Augustin, které jim poskytne individuální konzultace o možné formě a typu studia a projedná s nimi modifikace přijímacího řízení dle daného handicapu. V elektronické přihlášce v tomto případě zaškrtněte políčko „student se specifickými potřebami“. Bližší informace a kontakty najdete na stránkách Augustinu.
 
 
Bankovní spojení
Číslo účtu: 4341822/0800
IBAN: CZ23 0800 0000 0000 0434 1822
SWIFT: GIBACZPX
Název účtu: Univerzita Hradec Králové "Poplatky studentů"
Název banky: Česká spořitelna, a.s.
Adresa banky: Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4
Konstantní symbol: 0379
Variabilní symbol: 14990
Specifický symbol: číslo elektronické přihlášky 
 

Dokumenty k přijímacím zkouškám a zápisu
Následující dokumenty odevzdejte u přijímacích zkoušek:
Pro obory Matematika se zaměřením na vzdělávání a Finanční a pojistná matematika
Čestné prohlášení o studijních výsledcích

Pro obor Základy techniky se zaměřením na vzdělávání a Učitelství pro střední školy - základy techniky
Čestné prohlášení o výsledcích SŠ studia
Čestné prohlášení o výsledcích Bc. studia

Následující dokumenty odevzdejte u zápisu do studia:
Pro všechny obory
Čestné prohlášení o předchozím studiu na VŠ