Přijímací řízení

 OBECNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

2. kolo přijímacího řízení - 1. 7. - 27. 7. 2019

Děkan PřF UHK vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na rok 2019/2020. Přihlášky podávejte od 1. 7. - 27. 7. 2019 

Přijímací zkoušky se budou konat na přelomu srpna a září. Nabízené obory najdete v e-Přihlášce. U bakalářských studií se jedná o kombinace oborů kateder matematiky, informatiky a fyziky. U navazujících magisterských oborů je nabídka stejná jako v 1. kole a doktorský program se nabízí pod katedrou fyziky (Didaktika fyziky).

Termíny 2.kola přijímacích zkoušek

Fyzika bakalářská - dne 29. 8. 2019 od 9 hodin na učebně S19

Fyzika navazující magisterská - dne 29. 8. 2019 od 10 hodin na učebně S19

Fyzika doktorská - dne 29. 8. 2019 od 13 hodin v pracovně vedoucího katedry č. 72210

Biologie navazující magisterská - dne 27. 8. 2019 od 13 hodin na učebně S25

Biologie - náhradní termín z 1.kola - dne 30. 8. 2019 od 9 hodin na učebně S12

Biologie doktorská - zatím nestanoveno

Matematika bakalářská - dne 28. 8. 2019 od 8:30 hodin (průběžně do 11 hodin) na učebně S8

Chemie navazující magisterská - dne 21. 8. 2019 od 8 hodin na učebně S35

Informatika bakalářská - dne 28. 8. 2019 od 10 hodin na učebně S51 (zkouška společná s oborem základy techniky)

Ruský jazyk bakalářský - dne 3. 9. 2019 od 8 hodin na učebně A26

Hudební kultura navazující magisterská - dne 3. 9. 2019 od 9 hodin na učebně F2

Základy techniky bakalářský - dne 28. 8. 2019 od 10 hodin na učebně S51 (zkouška společná s oborem informatika)

 

Bakalářské obory otevírané ve 2. kole:

Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika – prezenční i kombinovaná forma

Finanční a pojistná matematika

Fyzika se zaměřením na vzdělávání – Informatika se zaměřením na vzdělávání

Fyzika se zaměřením na vzdělávání – Matematika se zaměřením na vzdělávání

Fyzika se zaměřením na vzdělávání – Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání

Fyzika se zaměřením na vzdělávání – Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Fyzika se zaměřením na vzdělávání – Základy techniky se zaměřením na vzdělávání

Informatika se zaměřením na vzdělávání – Matematika se zaměřením na vzdělávání

Informatika se zaměřením na vzdělávání – Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání

Informatika se zaměřením na vzdělávání – Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Informatika se zaměřením na vzdělávání – Základy techniky se zaměřením na vzdělávání

Matematika se zaměřením na vzdělávání – Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání

Matematika se zaměřením na vzdělávání – Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Matematika se zaměřením na vzdělávání – Základy techniky se zaměřením na vzdělávání

 

Pravidla přijímacího řízení jsou upravena v § 50 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, a vnitřními předpisy UHK. Podrobná pravidla pro veřejně vyhlášené přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro jednotlivé akademické roky stanoví v návaznosti na výše uvedené dokumenty příslušné rozhodnutí děkana. Veškeré dokumenty jsou přístupné na webových stránkách univerzity.

Zápisy budoucích 1. ročníků

se budou konat na učebně S1 (budova S, Hradecká ul. 1285)  podle následujícího rozpisu a každý přijatý uchazeč obdrží podrobnější pokyny v dopise.

2. 9. 2019 od  9 hod. - navazující magisterské studium (příp. bakaláři, kteří v roce 2018/19 studovali na UHK)

3. 9. 2019, nebo 4. 9. 2019, nebo - 5. 9. 2019 - vždy od 8:30 hod. - bakalářské studium (kdo má na webu rozhodnutí P - přijat)

6. 9. 2019 od 8:30 hod. - POUZE instruktáž pro uchazeče, kteří zatím nemají maturitní vysvědčení (není zápisem ve smyslu zákona)

13. 9. 2019 od 8:30 hod. - zápisy přijatých ve 2.kole přij. řízení a náhradní termín pro 1.kolo  (pouze na základě odůvodněné žádosti, kterou povolí děkan)

25. 9. 2019 od 9 hod. - náhradní termín pro 2.kolo  (pouze na základě odůvodněné žádosti, kterou povolí děkan)

 25. 9. 2019 od 13 hod. - doktorské studium a náhradní termín pro 2.kolo  (pouze na základě odůvodněné žádosti, kterou povolí děkan)

 

Přihlášky ke studiu a podmínky přijetí 
Úhrada e-přihlášky a její zpracování
Podávání přihlášek na dvouoborové kombinace
Termíny přijímacích zkoušek
Náhradní termín přijímacích zkoušek
Výsledky přijímacích zkoušek, rozhodnutí o přijetí a odvolání proti nepřijetí
Uchazeči konající maturitní nebo státní závěrečnou zkoušku v srpnu/září
Prominutí přijímacích zkoušek
Doplňující informace pro navazující magisterské studium
Kritéria hodnocení u přijímacích zkoušek
Uchazeči se specifickými potřebami
Bankovní spojení
Dokumenty k přijímacím zkouškám a zápisu

 

 

Přihlášky ke studiu a podmínky přijetí 
K vysokoškolskému studiu se přijímají uchazeči s úplným středoškolským vzděláním (resp. bakalářským vzděláním v případě navazujícího magisterského studia a s magisterským vzděláním v případě doktorského studia), kteří úspěšně prošli přijímacím řízením.
Přihlášky ke studiu přijímá děkanát Přírodovědecké fakulty UHK v Hradci Králové do 31. 3. 2019. Přihlášky se podávají pouze elektronickou formou prostřednictvím elektronického formuláře (formulář dostupný na webových stránkách https://stag.uhk.cz/portal).

 

Úhrada e-přihlášky a její zpracování
Po podání elektronické přihlášky uchazeč uhradí administrativní poplatek 500 Kč (platební údaje přijdou uchazeči na email, který uvedl v přihlášce - číslo účtu 4341822, kód banky 0800, variabilní symbol 14990 a specifický symbol bude přidělen systémem po podání el. přihlášky). Specifický symbol vyplňujte velmi pečlivě, díky němu se platba přiřadí k Vaší přihlášce! Poplatek spojený s přijímacím řízením je v kterékoliv jeho fázi nevratný.
Opis přihlášky vytištěný z aplikace e-přihláška se nezasílá. Pokud nedojde ke zpracování přihlášky do 14 dnů od uhrazení administrativního poplatku, je nutné kontaktovat studijní oddělení fakulty.
O podání i o následném zpracování přihlášky je uchazeč informován prostřednictvím e-mailu (celkem 2 zprávy). Potvrzení od lékaře ani životopis nevyžadujeme.
Má-li uchazeč zájem absolvovat přijímací řízení pro více studijních programů nebo oborů, je nutné na každý program a obor podat samostatnou přihlášku a uhradit poplatek.

Podávání přihlášek na dvouoborové kombinace
Pro obory, které je možno studovat jen ve dvouoborových kombinacích (ve studijních programech Učitelství pro střední školy a u bakalářských oborů „se zaměřením na vzdělávání“, na které navazují učitelské obory), uvede uchazeč požadovanou dvouoborovou kombinaci na jedné přihlášce a uhradí jeden poplatek. Kombinaci oborů uchazeč vybírá z nabídky Přírodovědecké nebo Pedagogické fakulty UHK se zaměřením na vzdělávání, resp. učitelství pro střední školy.
 
Termíny přijímacích zkoušek
Termíny přijímacích zkoušek budou zveřejněny na webu školy. K přijímacím zkouškám bude každý uchazeč pozván dopisem. S okruhy k přijímacím zkouškám je uchazeč povinen se seznámit na https://www19.uhk.cz/cs-CZ/PRF/Studium/Studijni-obory.

Termíny přijímacích zkoušek do bakalářských a navazujících magisterských studií na ak. rok 2019/2020

Typ studia/zajišťuje fakulta Termín konání Konkrétní den přijímací zkoušky  bude uchazeči sdělen v dopise a zároveň zveřejněn na portále https://stag.uhk.cz/portal/studium/uchazec
Bakalářský/PřF * 3. 6. 2019 – 7. 6. 2019
Bakalářský/PdF a FF ** 27. 5. 2019 – 31. 5. 2019
Navazující magisterský/PřF, PdF(FF) 17. 6. 2019 – 21. 6. 2019

 
* obory, zajišťované PřF - biologie, fyzika, chemie, informatika, matematika
** obory, zajišťované PdF a FF  - čeština, dějepis, hudební výchova, ruština, společenské vědy (občanská nauka), tělesná výchova, výtvarná výchova, základy techniky


Náhradní termín přijímacích zkoušek
Fakulta vypisuje náhradní termín přijímacích zkoušek pouze pro řádně omluvené uchazeče z 1. kola přijímacího řízení a to pouze pro obory garantované PřF UHK; vyhrazuje si možnost náhradní termín nepovolit. Děkan PřF UHK může vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení v případě, že nejsou obsazena studijní místa z 1. kola.

Výsledky přijímacích zkoušek, rozhodnutí o přijetí a odvolání proti nepřijetí
Pro vystavení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení musí uchazeč doložit požadované vzdělání. Ověřenou kopii maturitního vysvědčení (popř. bakalářského diplomu nebo magisterského diplomu, popř. nostrifikace dokladu o vzdělání příslušného stupně) je nutné odevzdat během přijímacího řízení.
Studenti, kteří v den konání přijímacích zkoušek ještě nebudou mít maturitní vysvědčení, musí jeho ověřenou kopii poslat na SO PřF UHK nejpozději do 20. 6. 2019.
Výsledky o přijetí ke studiu budou zveřejněny na webu e-přihlášky a všichni přijatí uchazeči obdrží doporučený dopis s pokyny k zápisu do studia. Výsledky o nepřijetí ke studiu budou také zveřejněny na webu e-přihlášky a všichni nepřijatí uchazeči obdrží doporučený dopis s poučením, že mohou podat odvolání. Využít je možno Formulář pro podání odvolání proti nepřijetí.

Uchazeči konající maturitní nebo státní závěrečnou zkoušku v srpnu/září
Studenti, kteří budou konat maturitní zkoušku nebo státní zkoušku v srpnu/září 2019, mohou konat přijímací zkoušky. O této skutečnosti je uchazeč povinen informovat studijní oddělení Přírodovědecké fakulty UHK e-mailem do 20. 6. 2019.  Doklad o vykonání maturity (SZZ) odevzdají tito uchazeči bezprostředně po jejím vykonání. Pořadí těchto uchazečů podle dosažených bodů v daném oboru studia bude zveřejněno na webu školy, ale rozhodnutí o přijetí/nepřijetí jim bude vydáno až po doložení maturitního vysvědčení, resp. bakalářského, popř. magisterského diplomu.Tito uchazeči se v případě zájmu o studium na PřF UHK povinně zúčastní zápisové prezentace (termín bude sdělen v informačním dopise), ale nebudou ke studiu zapsáni, dokud nedoloží dokončení předchozího vzdělání (maturita, bakal. státní zkoušky).

Pokud uchazeč nepředloží maturitní vysvědčení, resp. bakalářský popř. magisterský diplom do 18. 9. 2019, ztrácí nárok na přijetí ke studiu (platí pouze pro maturitní, resp. státní zkoušky konané v srpnu/září 2019 - pro řádný termín maturit platí termín 20. 6. 2019 – viz výše).

Prominutí přijímacích zkoušek
Postup při požadavku na prominutí přijímacích zkoušek
Postup při požadavku na prominutí přijímacích zkoušek
K prominutí přij. zkoušek dochází dvěma způsoby. První možnost žádosti o prominutí přij. zkoušky je v den konání přijímacího řízení. Pokud se uchazeč domnívá, že dle zveřejněných podkladů splňuje podmínky pro přijetí bez přij. zkoušek, dostaví se podle pozvánky v daný den a hodinu do příslušné učebny a při prezenci oznámí, že splňuje tyto podmínky. Předloží k nahlédnutí vysvědčení ze střední školy (zpravidla z posledních 3-4 let studia, blíže u jednotlivých oborů). V případě schválení mu budou přiděleny body, jejichž získání podepíše.

Druhá možnost je zažádat o prominutí přij. zkoušky korespondenčně, a to nejpozději 1 měsíc před přijímacími zkouškami (platí pouze pro 1. kolo přijímacích zkoušek). Uchazeč zašle (na adresu Studijní oddělení PřF UHK, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové) žádost o prominutí přij. zkoušky s ověřenými kopiemi 3 nebo 4 středoškolských vysvědčení (dle zveřejněných podkladů u jednotlivých oborů) - sledují se známky za 2. pololetí. Tato ověřená vysvědčení mohou být uchazeči vrácena po ukončení přijímacího řízení pouze na vyžádání. Variantně je možné zaslat originál Výpisu
známek ze SŠ studia s razítkem školy.

Poznámka k prominutí přijímací zkoušky u dvouoborového studia: promine-li se jeden obor ze dvou, musí se zkouška z 2. oboru vykonat (např. v kombinaci chemie - biologie je chemie prominuta a je třeba vykonat biologii).

Přijímací zkoušky budou dále prominuty studentům, kteří se umístili do 10. místa v krajském nebo celostátním kole příslušné předmětové olympiády (BiO, FO, ChO, MO), příslušného oboru SOČ (4. biologie, 2. fyzika, 3. chemie, 1. matematika a statistika, 18. informatika), nebo v příslušné oblasti soutěže IQ UHK.

Doplňující informace pro navazující magisterské studium 
Přihlášku si mohou podat absolventi bakalářských studijních programů:
1. absolventi bakalářského dvouoborového „učitelského“ studia,
2. absolventi bakalářského dvouoborového „neučitelského“ studia (tito uchazeči si musí během studia doplnit bakalářský pedagogicko-psychologický základ – uvedené studium se nabízí v rámci celoživotního vzdělávání),
3. absolventi bakalářského jednooborového „učitelského“ studia (tito uchazeči si musí během studia doplnit bakalářskou specializaci druhého oboru – uvedené studium se nabízí v rámci celoživotního vzdělávání, nicméně doporučujeme předem se na příslušných katedrách o možnosti doplnění specializace informovat),
4. absolventi bakalářského jednooborového „neučitelského“ studia (tito uchazeči se musí předem informovat na studijním oddělení, zda je jejich bakalářské studium akceptovatelné a musí během studia doplnit bakalářský pedagogicko-psychologický základ a bakalářskou specializaci druhého oboru – uvedené studium se nabízí v rámci celoživotního vzdělávání). Zejména uchazečům spadajícím do třetí a čtvrté skupiny doporučujeme předem se informovat na studijním oddělení (případně přímo na katedrách) na možnosti studia.
 
Kritéria hodnocení u přijímacích zkoušek 
Konkrétní kritéria hodnocení přijímacích zkoušek jsou zveřejňovány prostřednictvím www stránek PřF UHK samostatně pro každý studijní obor. Studenti jsou přijímáni na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky a dosažení takového umístění v pořadí uchazečů o studium daného studijního oboru, které nepřesáhne zveřejněné kapacitní limity. Uchazeči jsou pro daný obor přijímáni výhradně podle dosaženého pořadí, které lze zjistit na webu e-přihlášky.

Uchazeči se specifickými potřebami
Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami Augustin, které jim poskytne individuální konzultace o možné formě a typu studia a projedná s nimi modifikace přijímacího řízení dle daného handicapu. V elektronické přihlášce v tomto případě zaškrtněte políčko „student se specifickými potřebami“. Bližší informace a kontakty najdete na stránkách Augustinu.
 
 
Bankovní spojení
Číslo účtu: 4341822/0800
IBAN: CZ23 0800 0000 0000 0434 1822
SWIFT: GIBACZPX
Název účtu: Univerzita Hradec Králové "Poplatky studentů"
Název banky: Česká spořitelna, a.s.
Adresa banky: Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4
Konstantní symbol: 0379
Variabilní symbol: 14990
Specifický symbol: číslo elektronické přihlášky 
 

Dokumenty k přijímacím zkouškám a zápisu
Následující dokumenty odevzdejte u přijímacích zkoušek:
Pro obory Matematika se zaměřením na vzdělávání a Finanční a pojistná matematika
Čestné prohlášení o studijních výsledcích

Pro obor Základy techniky se zaměřením na vzdělávání a Učitelství pro střední školy - základy techniky
Čestné prohlášení o výsledcích SŠ studia
Čestné prohlášení o výsledcích Bc. studia

Následující dokumenty odevzdejte u zápisu do studia:
Pro všechny obory
Čestné prohlášení o předchozím studiu na VŠ