Mezinárodní kreditová mobilita Erasmus+

1541593690270

Program Erasmus+ zahrnuje významný mezinárodní rozměr, a to spolupráci s partnerskými zeměmi.

 

 • Partnerské země                     Univerzita                                                                                
 • Korejská republikaKorea Research Institute of Chemical Technology            
 • JaponskoKochi University of Technology 
 • Čína                                           Yangtze University        
 • Rusko                                        National Research University Higher School of Economics
 • Brazílie                                      Universidade Federal de Lavras
 •                                                    Instituto Militar de Engenharia
 •                                        

 

Studenti

 • Studijní pobyty (student mobility for studies)
 • Praktické stáže (student mobility for traineeships)

Podmínky účasti

 • Realizace je možná výhradně na základě platné meziinstitucionální dohody.

 • Student, který vyjíždí na studijní pobyt/praktickou stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu.
 • Student  může studovat prezenční, kombinovanou i distanční formou studia. A musí být ke studiu zapsán během celého studijního pobytu či praktické stáže.
 • Student vyjíždějící na studijní pobyt musí být zapsán minimálně ve druhém ročníku bakalářského či pětiletého magisterského studia. Student vyjíždějící na praktickou stáž může studovat jakýkoliv ročník studia.

 • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.

 • Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.

 • Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců studijního pobytu, vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu.

 • Studenti, kteří již v minulosti absolvovali studijní pobyt či praktickou stáž v rámci Programu celoživotního učení (LLP 2007-2013) se mohou programu Erasmus+: Erasmus také účastnit, předchozí mobility se však ve stejném stupni studia sčítají.

 

Vízová povinnost

 

Stipendia

 • Stipendium programu Erasmus+ je určeno na pokrytí části nákladů souvisejících se studijním pobytem či praktickou stáží.
 • Stipendium se skládá ze 2 složek – pobytové náklady a cestovní náklady.
 • Výše stipendia na pobytového stipendia vyjíždějících studentů činí 700 Eur/měsíc.     
 • Výše stipendia na cestovní náklady se odvíjí od vzdálenosti cílové destinace:

 

 • vzdálenost 10-99 km                                                                       20 EUR
 • vzdálenost 100-499 km                                                                 180 EUR
 • vzdálenost 500 - 1999 km                                                             275 EUR
 • vzdálenost 2000 - 2999 km                                                          360 EUR
 • vzdálenost 3000 - 3999 km                                                           530 EUR
 • vzdálenost 4000 - 7999 km                                                           820 EUR
 • vzdálenost 8000 km a více                                                           1500 EUR
 •  

Před odjezdem

 1. Vyplňte přihlášku. Podepsanou ji odevzdejte Mgr. Pavle Holubové (pavla.holubova@uhk.cz, budova S, 4. patro - vedle studijního oddělení).

 2. Po vyhlášení výsledků výběrového řízení společně s katedrálním koordinátorem vyplňte Learning Agreement (LA - studijní pobyty, LA - praktické stáže). Katedrální koordinátor mobilit vám pomůže s výběrem vhodných předmětů, které budou korespondovat s vaším studijním plánem a které mohou být po návratu uznány. Student musí během pobytu na partnerské instituci získat z předmětů schválených ve studijní smlouvě minimálně 15 kreditů ECTS za každý semestr (doporučení – zapište si větší počet předmětů/kreditů). 

 3. Vyplněný a podepsaný Learning Agreement (LA) zašlete přijímající instituci, která ho potvrdí a pošle zpět. Takto potvrzený LA zašlete Mgr. Pavle Holubové.

 4. Každý student vyjíždějící do zahraničí v rámci studia má povinnost uzavřít před cestou cestovní pojištění - specifikace pojištění dle Směrnice kvestora č. 2/2013. Můžete využít pojistnou smlouvu UHK uzavřenou se společností ERV pojišťovna, a.s.

 5. Předvyplňte účastnickou smlouvu (pro studijní pobyty zde, pro praktické stáže zde). Vyplňte v ní tabulku s osobními údaji a další žlutě označená místa a elektronicky zašlete Mgr. Pavle Holubové.


Během mobility
 1. V případě změn v LA vyplňte část formuláře BĚHEM MOBILITY (During the Mobility), nechte potvrdit přijímající institucí a katedrálnímu koordinátorovi mobilit.

 2. Prodloužení studia na zahraniční univerzitě lze po dohodě s přijímající organizací a PřF UHK.


Po příjezdu

 1. Odevzdejte na zahraniční oddělení: 

  • ​Přehled dosažených výsledků studia (Transcript of Records)

  • Potvrzení o délce studia (Confirmation of study/traineeships) vydané a potvrzené přijímající organizací obsahující jméno účastníka a datum zahájení a ukončení studia.

 2. Vyplňte závěrečnou zprávu formou on-line dotazníku v aplikaci Mobility Tool +, přístupy obdržíte emailem. Vyplnění závěrečné zprávy je podmínkou pro čerpání finančního příspěvku Erasmus+.

 3. Na katedře proběhne kontrola splněných předmětů a jejich uznání.

 

 Zaměstnanci 

 •  Výukové pobyty (Staff mobility for teaching)
  • Výuka pedagogických pracovníků VŠ na zahraniční partnerské VŠ instituci.
 • Školení (Staff mobility for training)
  •  Profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků VŠ formou školení na zahraniční VŠ.

Podmínky

 • Vyjíždějící zaměstnanec musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.

 • Vyjíždějící zaměstnanec musí mít na PřF UHK pracovní poměr Zaměstnanec, vyjíždějící na výukový pobyt musí mít na PřF UHK pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy jako akademický pracovník

 

Cestovní příkaz

 

 Finanční podpora

 

 • vzdálenost 10-99 km                                                                               20 EUR
 • vzdálenost 100-499 km                                                                         180 EUR
 • vzdálenost 500 - 1999 km                                                                     275 EUR
 • vzdálenost 2000 - 2999 km                                                                  360 EUR
 • vzdálenost 3000 - 3999 km                                                                  530 EUR
 • vzdálenost 4000 - 7999 km                                                                  820 EUR
 • vzdálenost 8000 km a více                                                                  1500 EUR