Často kladené dotazy (FAQ)

Praktické informace pro začátek studia

  

Většina informací se dá sledovat přes stránky www.uhk.cz. Úřední deska UHK obsahuje např. Studijní a zkušební řád UHK, Stipendijní řád UHK a Disciplinární řád UHK, ale také má svoji Úřední desku každá z fakult! Na Úřední desce Přírodovědecké fakulty pak nalezneš směrnice doplňující tyto řády či jejich znění pro naši fakultu. Musíme ale také doporučit i sledování webových stránek Studijního oddělení PřF UHK (SO PřF UHK) a nástěnek v budovách fakulty, a to jak u vchodů či studijního oddělení, tak i u jednotlivých kateder.

Veškeré termíny organizace studia (začátky výuky v ZS a LS, zkoušková období, prázdniny) jsou vypsány v Harmonogramu akademického roku.

Potvrzení o studiu si student sám vytiskne z IS/STAG a nechá si jej potvrdit na Studijním oddělení PřF. Pozor na navolená data před vytištěním! Je vhodné zaškrtnout možnost „Vytisknout dvě potvrzení na stránku“. SO PřF potvrzení o studiu studentům netiskne.

Pokud nepotřebujete ohledně žádosti osobní konzultaci, nemusíte ji podávat osobně, ale můžete využít schránku studijního oddělení v přízemí budovy vedle recepce. Schránka je denně vybírána.

Průkaz studenta vydává Centrum služeb UHK. Veškeré informace o průkazech najdete zde, o podání žádosti zde .
ID karta umožňuje plnohodnotnou účast na univerzitním životě. Bez ní nebude možné vstupovat do některých objektů univerzity a využívat interních univerzitních služeb (přístupy do budov a učeben UHK, výpůjčky v Univerzitní knihovně UHK, kopírování, vjezd na parkoviště aj.). Navíc nabízí i další možnosti použití mimo univerzitu, např. aktivace karty do Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

Na dobíjecích místech, kterými jsou Centra služeb na budově PdF (budova A), FIM a FF v jejich úředních hodinách.
Na PřF lze kartu dobíjet i na recepci v přízemí budovy (bez úředních hodin).
ISIC platí až 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek akademického roku) do 31. 12. roku následujícího. V praxi to znamená, že ať si kartu pořídíš kdykoli v období od 1. 9. roku jednoho do 31. 12. roku následujícího, platí vám vždy právě do 31. 12. toho roku následujícího. Platnost tedy není stanovena na 12 kalendářních měsíců od vystavení!

Rozvrhy a předměty

Všichni studenti (i dálkového studia) si rozvrhy tvoří sami přes IS/STAG. Podrobný návod a termíny jsou v Zápisové vyhlášce pro aktuální akademický rok. Vyhlášku najdeš na stránkách Studijního oddělení PřF UHK.

Zápis (předzápis, výběr) předmětů se běžně provádí v červnu na celý následující akademický rok. V době těsně po tvorbě rozvrhů (tedy v září a v únoru) můžete využít tzv. volných registrací – tedy zápis předmětu rovnou s rozvrhem na ty disciplíny, kde nebyla naplněna kapacita učebny (etapa 3 a 5 v zápisové vyhlášce).

Pokud chcete předmět zapsat mimo termín volných registrací, můžete podat žádost o dopsání předmětu. Tato žádost se může podat pouze po omezenou dobu (krátce po začátku semestru) a je zpoplatněna dle Vyhlášky 5/2013 (pro 1. ročník 1-5 předmětů za 100 Kč, pro vyšší ročníky 1 předmět za 100 Kč). Je dobré si předem zjistit na portále IS/STAG, zda je na předmětu ještě místo,  nebo se domluvit s vyučujícím, zda se na daný předmět můžete dodatečně přihlásit. Předkládá se písemná žádost (do odůvodnění stačí vypsat celou zkratku a název předmětu) a připojit doklad o úhradě.

Pokud se definitivně rozhodnete ukončit (zanechat) studium, tuto skutečnost písemně oznamte na studijní oddělení. Nejvhodnější je poslat (nebo oskenovat) klasickou žádost, kde do textu uvedete: „Oznamuji své rozhodnutí o ukončení studia ke dni…“ (přesné datum) a podpis. Nebude-li datum uvedeno, studium se ukončí ke dni doručení žádosti. V případě, že nepoužijete formulář žádosti, nezapomeňte do písemného oznámení přesně identifikovat jak svou osobu (celé jméno, adresa, datum narození), tak studium, které zanecháváte (studijní číslo ID a obor studia). Toto oznámení je samozřejmě bezplatné.

Odzápis předmětu se řeší formou běžné písemné žádosti, tedy za poplatek 300 Kč. Proto je dobré zvážit, zda skutečně chcete daný předmět vymazat z IS/STAG. V případě volně volitelných předmětů doporučujeme předmětu nechat propadnout jedno zapsání (ze dvou možných). V budoucnu nebude požadováno splnění takového předmětu. V případě povinného předmětu zvažte podání žádosti o vymazání. V případě povinně volitelného předmětu je třeba vzít v úvahu jeho náročnost a také nabídku daného PV bloku.

Formuláře žádostí nalezneš v dokumentech na webových stránkách Studijního oddělení PřF UHK. Pokud v těchto dokumentech nenalezneš speciální žádost pro tvůj případ, použij obecný formulář žádosti („ŽÁDOST – formulář k další úpravě“). Nezapomeň při podání žádosti přinést potvrzení o zaplacení příslušného poplatku (viz Rozhodnutí děkana č. 5/2013 Poplatky za administrativní a mimořádné úkony a služby PřF UHK). Nezaplacené žádosti a žádosti na nesprávných formulářích, např. jiných fakult, nebudou zpracovány.

Ano, je to možné a jedná se pouze o předměty nabízené dalšími fakultami UHK v kategorii předmětů s volnými kapacitami ve STAGu. Také je možné se přihlásit na volně volitelné předměty tělovýchovného charakteru.

Zaregistrování do rozvrhu po termínu může provést pouze studijní oddělení na základě osobního projednání (bez písemné žádosti).

Není třeba se znepokojovat. Až budete studium uzavírat, na SO Vám budou připsány bezplatně. Připomínáme text ze Směrnice k SZZ ohledně nezapisování obhajoby závěrečné práce do IS/STAG.

V prvním roce studia se provádí dvě kontroly pro postup ve studiu: první je provedena k datu konce zkouškového období v ZS, do kterého musí student získat 10 kreditů, druhá kontrola je provedena k poslednímu dni akademického roku, tj. 31. 8., stačí získat celkem 40 kreditů (tj. minimálně získat dalších 30 kreditů od konce zimního zkouškového období). Obdobně v druhém ročníku pro postup do třetího ročníku stačí také získat jen 40 kreditů (tj. celkově za oba dva roky 80 kreditů – viz čl. 16 Studijního a zkušebního řádu). Pozor, toto je minimální požadovaný počet pro postup do dalšího ročníku, doporučeno je získat 60 kreditů za rok! 

O prodloužení se nežádá písemně, student se jen zapíše do dalšího akademického roku dle tzv. Zápisové vyhlášky.

Na portále na stránce "Moje studium" nahoře vlevo najdeš vedle svého jména text: "Role/uživatel" a hned vedle "Student ID...." Zde je malá šipka s možností rozbalení menu: kliknutím si vybereš studium, ke kterému se potřebuješ dostat.

Stipendia a poplatky za studium

Žádost o prospěchové stipendium se nepodává. Fakulta sama provede výběr studentů. Prospěchové stipendium je přiznáno studentům, kteří v předcházejícím akademickém roce dosáhli průměrné klasifikace zpravidla nepřevyšující hodnotu 1,5 – tato hodnota může být ale upravena aktuální směrnicí děkana PřF „Pravidla pro přiznání prospěchového stipendia v akademickém roce…“. Dalšími podmínkami přiznání stipendia je získání nejméně 60 kreditů v předcházejícím akademickém roce, úspěšné absolvování nejméně 4 klasifikovaných předmětů, a to, že student nemá uzavřené ani přerušené studium.

Podle nového Stipendijního řádu UHK, platného od 13. 6. 2018,  vyhodnocuje ubytovací stipendium automaticky informační systém podle údajů uvedených ve Sdružených informacích matrik studentů. Písemnou ani elektronickou žádost student nepodává, při splnění podmínek bude stipendium přiznáno automaticky. 

Žádost se odevzdává na studijní oddělení (formulář najdeš na webových stránkách SO PřF). Ta musí obsahovat prokázání nároku dodáním písemného potvrzení vydaného orgánem státní sociální podpory. Odevzdává se dle vyhlášky, nejpozději však do 15. listopadu. V mimořádných případech podává student žádost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od data, kdy mu vznikl nárok na přiznání sociálního stipendia.

Nejprve je třeba seznámit se s Základní metodikou pro posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatků, spojených se studiem (je na webu UHK). Prostudujte, která kritéria se týkají Vaší situace a následně napište žádost o prominutí či snížení poplatku s odkazem na daný odstavec metodiky (speciální formulář na webu PřF UHK). Všechny skutečnosti doložte originály dokladů. Tato žádost se neplatí!

Přerušení studia, uznání předmětů

Podává se písemná žádost, zpoplatněná 300 Kč (doklad přiložit k žádosti). Do textu žádosti je třeba přesně uvést dobu přerušení studia (od – do); zpravidla od 1. dne v měsíci do posledního dne v měsíci; u studujících se přerušuje zpravidla na celé semestry (v součtu max. 2 roky), u studentů čekajících na SZZ může být opakovaně přerušováno i na dobu kratší (např. měsíc).
Přerušení studia je možné i opakovaně a po jeho ukončení je třeba se písemně nahlásit zpět do studia. Pozor, během přerušení studia nemáte status studenta (nahlášení na zdrav. pojišťovnu a další úřady je nutné do 8 dnů ode dne dané skutečnosti).

Pro uznání předmětů potřebujete žádost složenou ze dvou částí. První je vlastní žádost (kromě stručného odůvodnění uvedete, kde a kdy jste dříve studoval) s přiloženým dokladem o úhradě 500 Kč (cena za žádost nezohledňuje počet předmětů, o jejichž uznání žádáte). Druhá část je Příloha k žádosti o uznání. Jedná se o jednoduchou tabulku (na webu PřF), kterou vyplníte a obejdete s ní jednotlivé vyučující. Předložíte jim doklady o splnění předmětů a jejich sylaby. Vyučující (nebo garant předmětu) vám na jejich základě doporučí uznání předmětu (buď zápočtu, nebo zkoušky, nebo obojího). Tyto vyplněné a vyučujícími podepsané tabulky spolu s 1. částí žádosti (viz výše) odevzdáte na SO. Konečné rozhodnutí o uznání předmětu udělí proděkan fakulty.