Přijímací řízení

Vážení uchazeči o studium,

jsme rádi, že jste zavítali na naše stránky o možnostech studia na Fakultě informatiky a managementu a věříme, že Vás některý z našich studijních oborů otevíraných v akademickém roce 2019/2020 zaujme.

Pokud stále váháte s výběrem vysoké školy, máme pro vás řešení.

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU lze podávat prostřednictvím elektronické přihlášky. Na bakalářské a navazující magisterské studium je termín podání přihlášky PRODLOUŽEN DO 15. 4. 2019. Na doktorské studium je termín podání přihlášky do 10. 5. 2019.

Informační brožura o studiu - možno stáhnout ZDE
 

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Můžete využít přípravné kurzy pro přijímací zkoušky pořádané Institutem dalšího vzdělávání FIM. Informace o kurzech včetně termínu pro podání přihlášky na jednotlivé kurzy najdete zde.


Nabízíme možnost studia v následujících studijních oborech v prezenční i kombinované formě studia:

 
bakalářské studium (tříleté, absolventi získávají titul Bc.):
 
magisterské navazující studium (dvouleté, absolventi získávají titul Ing.):

 

 

doktorské studium (čtyřleté, absolventi získávají titul Ph.D.):

V sekci Vzorové testy se můžete seznámit se všemi testy, které byly zadávány v průběhu loňského přijímacího řízení.
 
V sekci Statistiky naleznete počty přihlášek na jednotlivé obory, počty přijatých uchazečů a zapsaných studentů v prvních ročnících na akademický rok 2018/19 a také statistiky jednotlivých testů.
 

Náhradní termín přijímacích zkoušek se nekoná.

Uchazeči o obor Management cestovního ruchu vybírají u přihlášky zvolený jazyk (pro prezenční formu studia výběr z anglického nebo německého jazyka; pro kombinovanou formu studia je na výběr pouze anglický jazyk).
Na každý obor a formu studia se vyžaduje samostatná přihláška!
Potvrzení od lékaře nevyžadujeme, ale předpokládáme odpovídající zdravotní stav.
Potvrzení prospěchu ze střední školy, kopie výročních vysvědčení a maturitního vysvědčení či životopis ve fázi podávání přihlášky nevyžadujeme.

Správnost údajů v elektronické přihlášce je stvrzena uhrazením poplatku.
Uchazeč uhradí administrativní poplatek za přijímací řízení 500,- Kč za každou přihlášku na účet 4341822/0800. Kompletní platební údaje pro elektronickou přihlášku - číslo účtu, variabilní a specifický symbol - budou přiděleny informačním systémem po odeslání přihlášky (při hrazení poplatku 500,-Kč k příslušné přihlášce je nutné dodržet správné zadání čísla účtu, variabilního a specifického symbolu, jinak nedojde k přiřazení/spárování platby s přihláškou a nenastane tak řádné zaevidování přihlášky).

Při úhradě poplatku ze zahraničí, je nutné zaslat kopii dokladu o platbě na adresu studijního oddělení FIM. Pro platbu ze zahraničí platí údaje:
IBAN : CZ23 0800 0000 0000 0434 1822
SWIFT : GIBACZPX

Poplatek představuje částku za úkony spojené s přijímacím řízením a je v kterékoliv fázi přijímacího řízení nevratný. Pokud uchazeč neuhradí tento poplatek, nebude pozván k přijímací zkoušce.

Podmínky přijetí zahraničních uchazečů do studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce:
Zahraniční uchazeči studijních programů v českém jazyce procházejí přijímacím řízením v českém jazyce dle principů uvedených v dokumentu Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na FIM UHK v ak. r. 2019/20 (viz níže). Zahraniční uchazeči, kteří nesložili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, jsou povinni do termínu konání přijímací zkoušky doložit úspěšné složení zkoušky z českého jazyka minimální úrovně B2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky na některém akreditovaném pracovišti v České republice, nebo se přihlásit ke zkoušce z českého jazyka na Institutu dalšího vzdělávání FIM UHK, která proběhne dne 10.6.2019 a 17.6.2019. Jiný způsob doložení splnění jazykových kompetencí podléhá schválení proděkana pro studijní záležitosti.

 
Informace pro výuku kombinované formy studia:
Výuka v kombinované formě studia probíhá zpravidla v pátek od 13:15 a v sobotu od 8:15, přibližně jednou za dva týdny. Na konci každého semestru je pak týdenní soustředění.

Rozvrh kombinované formy studia je zveřejněn na http://fim.uhk.cz/rozvrhy/fim.htm ve spodní části (excelovský soubor).

 

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

Kontakty na studijní oddělení FIM
sídlo studijního oddělení: Hradecká 1249/6, Hradec Králové
poštovní adresa pro zasílání veškeré korespondence:
Univerzita Hradec Králové
Studijní oddělení FIM
Rokitanského 62
500 03  Hradec Králové
 
e: studijni.fim@uhk.cz
t: 49333 2211, 2212, 2213, 2222