2. kolo přijímacího řízení

Otevřeno 2. kolo přijímacího řízení pro následující obory:

 

Termín přijímací zkoušky pro bakalářské a navazující magisterské studium je dne 27. 8. 2019.

Bakalářské studium - přihlášky do 28. 7. 2019

  • Aplikovaná informatika - prezenční a kombinovaná forma
  • Informační management - prezenční a kombinovaná forma
  • Finanční management - pouze kombinovaná forma

Navazující magisterské studium - přihlášky do 28. 7. 2019

  • Aplikovaná informatika - prezenční a kombinovaná forma

Doktorské studium - přihlášky do 5. 9. 2019

  • pro všechny obory - prezenční i kombinovaná forma

 

Informační brožura o studiu - možno stáhnout ZDE

 

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU lze podávat prostřednictvím elektronické přihlášky.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Můžete využít přípravné kurzy pro přijímací zkoušky pořádané Institutem dalšího vzdělávání FIM. Informace o kurzech včetně termínu pro podání přihlášky na jednotlivé kurzy najdete zde.

 

2. kolo přijímacího řízení je otevřeno pro tyto studijní obory: 

bakalářské studium (tříleté, absolventi získávají titul Bc.):
magisterské navazující studium (dvouleté, absolventi získávají titul Ing.):
       
doktorské studium (čtyřleté, absolventi získávají titul Ph.D.):
 
V sekci Vzorové testy se můžete seznámit se všemi testy, které byly zadávány v průběhu loňského přijímacího řízení.
 
V sekci Statistiky naleznete počty přihlášek na jednotlivé obory, počty přijatých uchazečů a zapsaných studentů v prvních ročnících na akademický rok 2018/19 a také statistiky jednotlivých testů.

Náhradní termín přijímacích zkoušek se nekoná.

Na každý obor a formu studia se vyžaduje samostatná přihláška!

Uchazeči, kteří si podají přihlášku na více bakalářských studijních programů, konají přijímací zkoušku z matematiky pouze jednou. Výsledky se započítají do pořadí všech podaných přihlášek na bakalářské studijní programy.

Potvrzení od lékaře nevyžadujeme, ale předpokládáme odpovídající zdravotní stav.
Potvrzení prospěchu ze střední školy, kopie výročních vysvědčení a maturitního vysvědčení či životopis ve fázi podávání přihlášky nevyžadujeme.


Správnost údajů v elektronické přihlášce je stvrzena uhrazením poplatku.
Uchazeč uhradí administrativní poplatek za přijímací řízení 500,- Kč za každou přihlášku na účet 4341822/0800. Kompletní platební údaje pro elektronickou přihlášku - číslo účtu, variabilní a specifický symbol - budou přiděleny informačním systémem po odeslání přihlášky (při hrazení poplatku 500,-Kč k příslušné přihlášce je nutné dodržet správné zadání čísla účtu, variabilního a specifického symbolu, jinak nedojde k přiřazení/spárování platby s přihláškou a nenastane tak řádné zaevidování přihlášky).

Při úhradě poplatku ze zahraničí, je nutné zaslat kopii dokladu o platbě na adresu studijního oddělení FIM. Pro platbu ze zahraničí platí údaje:
IBAN : CZ23 0800 0000 0000 0434 1822
SWIFT : GIBACZPX

Poplatek představuje částku za úkony spojené s přijímacím řízením a je v kterékoliv fázi přijímacího řízení nevratný. Pokud uchazeč neuhradí tento poplatek, nebude pozván k přijímací zkoušce.
 
Podmínky přijetí zahraničních uchazečů do studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce:
Zahraniční uchazeči studijních programů v českém jazyce procházejí přijímacím řízením v českém jazyce dle principů uvedených v dokumentu Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na FIM UHK v ak. r. 2019/20 (viz níže). Zahraniční uchazeči, kteří nesložili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, jsou povinni do termínu konání přijímací zkoušky doložit úspěšné složení zkoušky z českého jazyka minimální úrovně B2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky na některém akreditovaném pracovišti v České republice, nebo se přihlásit ke zkoušce z českého jazyka na Institutu dalšího vzdělávání FIM UHK, která proběhne dne 27. 8. 2019 od 14 hodin. Jiný způsob doložení splnění jazykových kompetencí podléhá schválení proděkana pro studijní záležitosti.
 
Informace pro výuku kombinované formy studia:
Výuka v kombinované formě studia probíhá zpravidla v pátek od 13:15 a v sobotu od 8:15, přibližně jednou za dva týdny. Na konci každého semestru je pak týdenní soustředění.

Rozvrh kombinované formy studia je zveřejněn na http://fim.uhk.cz/rozvrhy/fim.htm ve spodní části (excelovský soubor).

 

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

 

Kontakty na studijní oddělení FIM
sídlo studijního oddělení: Hradecká 1249/6, Hradec Králové
poštovní adresa pro zasílání veškeré korespondence:
Univerzita Hradec Králové
Studijní oddělení FIM
Rokitanského 62
500 03  Hradec Králové
 
e: studijni.fim@uhk.cz
t: 49333 2211, 2212, 2213, 2222

Nabídka sekce: Přijímací řízení