Praktické informace

S veškerými otázkami studijního charakteru na Fakultě informatiky a managementu se obracejte na Studijní oddělení. Při každé návštěvě se prosím prokazujte svým průkazem studenta. Děkujeme.

 

Studijní oddělení vede matriku studentů, která slouží k evidenci o studentech a k rozpočtovým a statistickým účelům. Zajišťuje poradenskou a informační činnost studijního charakteru. Vydává potvrzení o studiu, o vykonaných zápočtech a zkouškách a doklady o ukončení studia. Vede evidenci uchazečů o studium a podává informace o přijímacím řízení.

Pro poplatky za administrativně-správní úkony je určen účet 2733582/0800, variabilní symbol 12990, obecný formulář žádosti je ke stažení zde.


Přiložené dokumenty

 

Akademický rok 2019/20

Zápisy do akademického roku 2019/20
Samozápisy
Harmonogram akademického roku 2019/20


Akademický rok 2018/19

Zápisy do akademického roku 2018/19
Samozápisy
Informace o studiu 2018//19 - brožura elektronicky
Harmonogram akademického roku 2018/19
Pokyny k uzavření studia před SZZ + formulář Žádost o uzavření studia

Výnos děkana č. 5/2019 - Prázdninový režim

Důležité předpisy

Studijní a zkušební řád UHK
Stipendijní řád UHK

Směrnice děkana FIM č. 1/2018 - Směrnice doplňující Studijní a zkušební řád UHK (platná od 1.9.2018)
Výnos děkana č. 3/2013 - Úhrady za vybrané administrativně-správní úkony
Výnos děkana č. 1/2000 - Metodické pokyny pro vypracování bakalářských a diplomových prací
Rektorský výnos č. 5/2017 - Řád pro nakládání s bakalářskými, diplomovými, rigorózními, dizertačními a habilitačními pracemi na UHK
Výnos děkana č. 6/2018 - Studium a uznávání předmětů absolvovaných na ostatních součástech UHK