Praktické informace

S veškerými otázkami studijního charakteru na Fakultě informatiky a managementu se obracejte na studijní oddělení. Při každé návštěvě se prosím prokazujte svým průkazem studenta. Děkujeme.

 

Studijní oddělení vede matriku studentů, která slouží k evidenci o studentech a k rozpočtovým a statistickým účelům. Zajišťuje poradenskou a informační činnost studijního charakteru. Vydává potvrzení o studiu, o vykonaných zápočtech a zkouškách a doklady o ukončení studia. Vede evidenci uchazečů o studium a podává informace o přijímacím řízení.

Pro poplatky za administrativně-správní úkony je určen účet 2733582/0800, variabilní symbol 12990, obecný formulář žádosti je ke stažení zde.


Přiložené dokumenty

Akademický rok 2019/2020

Průvodce prváka - elektronická verze Průvodce prváka

Informace o studiu 2019/2020 - elektronická verze informační brožury o FIM 

Harmonogram akademického roku 2019/2020

Zápisy do akademického roku 2019/2020

Samozápisy

Uzavření studia v akademickém roce 2019/2020 (pokyny + žádost o uzavření studia)

Přihlašování témat závěrečných bakalářských a diplomových prací (návod k přihlášení tématu, zpracování podkladu pro zadání závěrečné práce)

Důležité předpisy

Studijní a zkušební řád UHK
Stipendijní řád UHK

Směrnice děkana doplňující Studijní a zkušební řád UHK (směrnice děkana FIM č. 1/2018)

Úhrady za vybrané administrativně-správní úkony (výnos děkana č. 3/2013)

Metodické pokyny pro vypracování bakalářských a diplomových prací (výnos děkana č. 1/2000)

Řád pro nakládání s bakalářskými, diplomovými, rigorózními, dizertačními a habilitačními pracemi na UHK (rektorský výnos č. 5/2017)

Studium a uznávání předmětů absolvovaných na ostatních součástech UHK (výnos děkana č. 6/2018)