FAQ

Zde naleznete nejčastější dotazy spojené s budoucím či současným studiem na fakultě. Vyberte si kategorii, která Vás zajímá.

 

Osobní číslo je jedinečné číslo, které identifikuje každé studium (1 student může mít více studií, tedy i více osobních čísel). Toto osobní číslo vyplňujete např. na žádostech. Osobní číslo najdete v IS/STAG vedle svého jména a příjmení, má podobu např. I1912345.

​Potvrzení o studiu na akademický rok lze studentovi potvrdit nejdříve v den zápisu do ročníku - platí pro první i vyšší ročníky.

Student v prvním roce studia uvádí na potvrzení datum od: datum zápisu do prvního ročníku (uchazeč přijatý do prvního ročníku se stává studentem až dnem zápisu do studia).

Student plynule pokračující ve studiu v dalším roce studia uvádí na potvrzení datum od: 1. září.

Potvrzení o studiu se vystavuje maximálně do konce akademického roku, ve kterém je student zapsán, tedy do 31. srpna.

Potvrzení o studiu si student tiskne sám z IS/STAG: Moje studium - Průběh studia, portlet Výsledky studia, Formulář pro tisk potvrzení o studiu (před tiskem si může student z nabídky vybrat akademické roky, pro které potvrzení potřebuje vystavit, popř. může nastavit obsah tisku z dalšího nabízeného výběru. Doporučujeme nejběžnější způsob tisku: Akademický rok, data (formální konec roku).

Student předloží vytištěný formulář potvrzení o studiu z IS/STAG či jiné speciální formuláře (např. od dopravce, správy sociálního zabezpečení, apod.) referentce studijního oddělení, která potvrzení opatří razítkem a podpisem.
HROMADNÉ UZNÁNÍ PŘEDMĚTŮ
V době zápisu do 1. ročníku může student požádat o tzv. hromadné uznání předmětů z předchozího neúspěšně ukončeného studia na FIM, pokud v tomto předchozím neúspěšném studiu splnil minimálně 90 kreditů. V takovém případě se pak uznají předměty zakončené pouze zápočtem a předměty s hodnocením A, B, C, D.

Hromadně nelze uznat předměty starší než pět let. Rozhodným údajem je kalendářní rok splnění předmětu.
 
Pro předměty zakončené hodnocením E je nutné individuálně požádat o uznání garanta příslušného předmětu.
 
Student podá na studijní oddělení žádost o hromadné uznání předmětů a přiloží k žádosti doklad o zaplacení poplatku 500 Kč. Po schválení žádosti proděkanem pro studijní záležitosti zapíše studentovi předměty i jejich splnění do studijního plánu v IS/STAG studijní oddělení. Studentovi je poskytnuta kopie žádosti s potvrzením o uhrazení poplatku pro případné uznávání předmětů s hodnocením E.
 
Hromadně nelze uznat předměty z předchozího studia ukončeného úspěšně vykonáním státní závěrečné zkoušky nebo ze současně probíhajícího.
Student, který v předchozím neúspěšném studiu na FIM nesplnil minimálně 90 kreditů, si nežádá o hromadné uznání předmětů, ale může požádat o tzv. individuální uznání předmětů.
  
MIMOŘÁDNÉ STUDIUM PŘEDMĚTŮ
Student může jakýkoli nabízený předmět FIM studovat v rámci celoživotního vzdělávání formou tzv. Mimořádného studia předmětů (MSP) na Institutu dalšího vzdělávání (IDV). Takové studium je placené, výuka probíhá obvykle kombinovanou formou. Zájemce o MSP se ke studiu předmětu touto mimořádnou formu přihlásí elektronickou přihláškou. Studium končí standardně zápočtem nebo zkouškou (dle požadavků studijního plánu).
 

Pokud student předmět v rámci celoživotního vzdělávání splní, může požádat o uznání předmětu z mimořádného studia do řádného studia. Poplatek za takovou žádost je 500 Kč a žádost se podává na studijní oddělení. POZOR: Žádost o uznání předmětu z MSP do řádného studia je nutné podat v akademickém roce, ve kterém student předmět splnil na IDV.


Podmínkou studia MSP je, že student nemá daný předmět zapsaný ve svém studijním plánu řádného studia ve stejném akademickém roce.

Pokud student v akademickém roce plní více předmětů v rámci MSP na IDV, může si pak podat jen jednu žádost o uznání do řádného studia všech takto splněných předmětů za jeden poplatek 500 Kč (není nutné podávat žádost pro každý předmět zvlášť).

Podrobné informace, termíny pro podání přihlášky atd. naleznete na
 stránkách IDV.

 
INDIVIDUÁLNÍ UZNÁNÍ PŘEDMĚTŮ
Student, který v předchozím neúspěšném studiu na FIM nesplnil minimálně 90 kreditů, si nežádá o hromadné uznání předmětů, ale může požádat o tzv. individuální uznání předmětů.

Uznání předmětu je v kompetenci garanta příslušného předmětu (ten může odkázat studenta na konkrétního vyučujícího). Nejprve si student sám předem vyjedná s jednotlivými garanty uznání předmětů. Předměty, u kterých se domluvil na uznání, si student musí sám zapsat do studijního plánu v IS/STAG v termínech určených harmonogramem studia pro úpravu studijního plánu.

Poté student podá žádost o individuální uznání předmětů na studijní oddělení (do žádosti vypíše všechny předměty, které chce na základě domluvy s vyučujícími uznat). Žádost bude opatřena dokladem o zaplacení poplatku 500 Kč, který v době podání žádosti musí být již připsán na účet FIM. V případě, že byla částka již připsána na účet FIM, vydá referentka studentovi potvrzenou kopii žádosti, kterou student předloží vyučujícímu, se kterým si vyjednal uznání předmětu. Vyučující po kontrole předložené žádosti zapíše studentovi splnění předmětu do IS/STAG. Poplatek 500 Kč za uznání předmětů je za jednu žádost (bez ohledu na počet uznávaných předmětů uvedených v jedné žádosti).

Student, který chce uznat předměty studované na FIM na základě studia podobného/stejného předmětu na jiné vysoké škole, postupuje stejným způsobem, jako v případě individuálního uznání předmětů.
Uzavření studia před státní závěrečnou zkouškou (SZZ)
Student, který chce vykonat SZZ, musí v termínu daném harmonogramem akademického roku požádat o uzavření studia.

Žádost o uzavření studia je k dispozici na webu FIM v sekci Studium - Praktické informace. Žádost není nutné odevzdat osobně. Je možné poslat poštou, vhodit do poštovní schránky studijního oddělení FIM v budově J, musí být ale odevzdán podepsaný originál (nelze žádost poslat naskenovanou mailem).

Upozorňujeme, že i po uzavření studia je student nadále studentem vysoké školy, status studenta neztrácí a stále mu plyne doba studia, což může mít vliv na případný poplatek za studium (informace k poplatkům jsou uvedeny ve Statutu UHK).
 
Den konání SZZ
Státní závěrečné zkoušky se konají v jeden den (všechny státnicové předměty a obhajoba závěrečné práce). Při úspěšném vykonání všech zkoušek se student stává v tento den absolventem.

Status studenta máte do dne úspěšného vykonání státní závěrečné zkoušky (SZZ). Následující den již status studenta nemáte a doba studia se uvádí do dne vykonání úspěšné SZZ.

 
Studijní oddělení zaeviduje výsledky ze SZZ do IS/STAG postupně na základě protokolů (záznamů o vykonání SZZ), které dodává referentka katedry po vykonání SZZ. Po zadání dojde k ukončení studia studenta z VŠ z důvodu vykonání SZZ do informačního systému, přestane fungovat průkaz studenta UHK v prostorách školy. Zároveň bude po 30ti dnech ukončen přístup do školní e-mailové schránky.
Poté jsou vyhotoveny doklady o ukončení studia – diplom a dodatek k diplomu Diploma Supplement.
 
Po vykonání SZZ
Všem novým absolventům je zaslán obyčejnou poštou dopis s pokyny k vyzvednutí dokladů.

Absolventi ze září mohou dopis očekávat během října.

Absolventi z ledna mohou dopis očekávat během února.

V dopise jsou absolventi vyzváni k vyzvednutí dokladů o ukončení studia, informováni o možnosti zaslání dokladů poštou a je jim nabídnuta účast na promoci v červnu na základě Žádosti o zařazení na promoci.

Absolventi v letním semestru (květen/červen) mohou dopis očekávat přibližně týden před konáním promoce a v něm jsou automaticky zváni na slavnostní obřad spojený s ukončením studia (absolventi z období květen/červen žádost o zařazení nepodávají), obdrží pokyny k obřadu a jsou informováni o způsobu vyzvednutí dokladů, pokud se obřadu zúčastnit nemohou.
 
Promoce
Slavnostní promoce se týkají absolventů bakalářského, magisterského a doktorského studia.

Na FIM se promoce konají jednou za rok vždy v červnu. Termíny jsou zveřejněny v harmonogramu studia příslušného akademického roku.

Absolventi z května/června jsou na obřad zváni automaticky (žádost o zařazení nepodávají), absolventi ze září a ledna se mohou také obřadu zúčastnit, nicméně svou účast musí studijnímu oddělení nahlásit formou Žádosti o zařazení na promoci. Na základě této žádosti jsou v červnu také zváni.

Před odesláním pozvánek na obřad, přibližně týden před konáním akce, je možné časový rozpis promocí předem zjistit na webu FIM.
Promoce se konají v aule Objektu společné výuky, budova A, ul. Hradecká 1227.