Mimořádné studium

Mimořádné studium předmětové - ZS 2019/20 - el. přihlášky pro ZS 2019/20 uzavřeny

Prodlužujeme možnost přihlášení do 30.9. 2019!!!

 Rozsah: dle sylabů jednotlivých předmětů, cena: 500 Kč/1kredit předmětu.
Termíny konání: ZS akademického roku 2019/20

 Jednotlivé předměty v rámci celoživotního vzdělávání - další nabídka pro studenty UHK, FIM, širokou veřejnost: možnost absolvování jednotlivého/jednotlivých předmětu/předmětů v rámci CŽV.

V souladu se vzorovým studijním plánem akreditovaných bakalářských a magisterských studijních oborů je možné si v rámci MS zapsat vybrané předměty. Jejich výuka proběhne v kombinované formě. Složené zkoušky mohou být účastníkům MS uznány na základě žádosti a rozhodnutím proděkana pro studijní záležitosti v příslušných oborech studia na FIM (podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění). Pro účastníky MSP platí v souvislosti s absolvováním daného předmětu/předmětů stejné podmínky a povinnosti jako pro studenty v kombinované formě. Pro studenty platí Výnos děkana pro Mimořádné studium č. 1/2009 (článek 7 - student, který si zapíše předmět v řádném studiu, nebude přijat ke studiu téhož předmětu v Mimořádném studiu v tomtéž semestru).

Účastník musí projít zápisem k MSP je zapsán ke studiu vybraného předmětu, obdrží index MSP a řídí se pokyny IDV FIM, které obdrží prostřednictvím mailů a při zápise.

Tato nabídka platí zejména pro stávající studenty FIM UHK, kteří neuspěli v konkrétním předmětu ve standardní formě studia (prezenční, kombinovaná forma).

 

UPOZORNĚNÍ:
Pokud student řádného studia FIM UHK podruhé nesplní předmět povinný pro absolvování studijního programu (viz čl. 12, odst. 6 a čl. 13, odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UHK), nemůže žádat o uznání stejného předmětu z celoživotního vzdělávání.

Výše poplatku při zápisu vybraného předmětu je stanovena na 500 Kč za kredit. Poplatek je splatný ke dni zápisu účastníka MSP a jeho zaplacení uchazeč doloží.

NABÍDKA PRO ZS 2019/20

KOAJ1

2

KOAJ3

2

KSEA1

2

KSEA3

2

KCAJ1

2

KCAJ3

2

KCAJ5

2

KKKA1

2

KKKA3

2

KPAJ2

2

KOBA1

2

KOPE3

2

KBTF

4

KDSCR

4

KDRPO

4

KMAE2

5

KMEZO

4

KNOP

5

KPOJI

5

KUCTP

5

KZAFI

3

KSTMO

6

KZMA1/KZMI1

7

KMOV1

5

KPSTA

6

KALGD

5

KLP1

5

KPRO2

6

KDMO

5

KPPRO

6

KSYPR

6

KPGR1

6

KDORD

6

KAUTS

5

KKOS

5

KOBDA

4

KOMO1

5

KOS1A

6

KPRI2

6

KPRIP

5

KPSI1

5

KSPM1

5

KUOMO

5

KNAME

5

KMTVZ

4

KPSY1

4

KPRV2

4

KZMN1

3

KPSY3

4

KTCR

5

KEKP

2

KDKC1

4

KGCRC

5

KIMNC

5

KEKOL

2

KGCRC

3

 Mimořádné studium - obory Finanční management a Management cestovního ruchu, akademický rok 2019/20 - přihlášky pro akademický rok 2019/20 uzavřeny

Mimořádné studium (MS) je poskytováno jako program celoživotního vzdělávání (CŽV) podle § 60 zákona 111/98 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Podle tohoto zákona nejsou účastníci MS studenty vysoké školy. Základní program je určen zájemcům o bakalářské studium a každému, kdo si chce rozšířit znalosti ve vyučovaných oborech (předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání, avšak v rámci MS není podmínkou).

Mimořádné studium je poskytováno v akreditovaných oborech Management cestovního ruchu a Finanční management.

Konečný termín podání přihlášek do programů MS je 30. září 2019. Přihlášky se podávají elektronicky.

Poplatek a přihláška

Za podání přihlášky je stanoven poplatek 500 Kč. Číslo účtu: 2733582/0800, variabilní symbol: 0287000119

Poplatky spojené se studiem uhradí student složenkou nebo bankovním převodem na účet UHK.

Na přihlášce uveďte název oboru, o který máte zájem (pouhý název studijního programu nestačí). Uchazeči o obor Finanční management a Management cestovního ruchu uvedou na přihlášce zvolený jazyk - AJ. Potvrzení od lékaře nevyžadujeme, ale předpokládáme odpovídající zdravotní stav. Potvrzení prospěchu ze SŠ, kopie výročních vysvědčení a maturitního vysvědčení ani životopis nevyžadujeme.

Rozhodnutí o přijetí účastníka MS bude vydáno nejpozději do 2. 10. 2019. O přijetí uchazeče ke studiu v programech MS rozhoduje na návrh vedoucí Institutu dalšího vzdělávání (IDV) děkan fakulty. Informace o přijetí obdrží uchazeč mailem, na jeho adresu uvedenou v el. přihlášce ke studiu.

Při přijímacím řízení lze též přihlédnout k výsledkům, kterých uchazeči dosáhli při přijímacím řízení ke studiu v akreditovaných studijních programech konaném podle § 48 až 50 zákona, ale nebyli k řádnému studiu přijati.

Termín zápisu účastníků MS - první ročníky bude upřesněn.

Studiem v programech MS se rozumí vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově. Studium v programech MS se uskutečňuje prostřednictvím přednášek, konzultací a soustředění. Forma studia v programech MS je kombinovaná.

Na základě žádosti účastníka MS po řádném ukončení 3. semestru (základní program) může být účastník přijat do odpovídajícího oboru vysokoškolského studia realizovaného kombinovanou formou. Podmínkou přijetí do vysokoškolského studia podle bodu 1 tohoto článku je, že účastník MS splnil požadavky studijního plánu stanovené v základním programu pro první tři semestry studia a v navazujícím programu pro první dva semestry studia a zároveň dosáhl průměrné klasifikace 2,5 a lepší. Průměrná klasifikace je vypočtena způsobem uvedeným v článku 17 Studijního a zkušebního řádu FIM UHK.

Výše poplatku za studium základního programu v rámci MS činí 13 000 Kč včetně DPH za semestr, tj. 26000 Kč za akademický rok, poplatek za akademický rok je splatný ke dni zápisu.