Archiv UHK

Archiv UHK je akreditovaným veřejným specializovaným archivem ve smyslu § 51 a 52 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.  Jedná se o rektorátní útvar s celouniverzitními kompetencemi.

Poskytované služby:

  • trvalé ukládání archiválií vzešlých z činnosti Univerzity Hradec Králové, jejích právních předchůdců a dalších osob či institucí spojených s Univerzitou Hradec Králové,

  • zpřístupňování těchto archiválií v souladu s platnou legislativou,

  • dohled nad spisovou službou, předarchivní péčí, skartačním řízením a veškerým nakládáním s písemnými i elektronickými dokumenty v prostředí Univerzity Hradec Králové, dohled nad Podatelnou a spisovnou Univerzity Hradec Králové,

  • dohled nad péčí o školní a některá další autorská díla vzniklá na Univerzitě Hradec Králové a zpřístupňování těchto děl - jde zejména o vysokoškolské kvalifikační práce (tzn. práce bakalářské, diplomové, disertační), rigorózní práce a habilitační práce,

  • dokumentace činnosti Univerzity Hradec Králové a podpora prezentace Univerzity Hradec Králové na veřejnosti,

  • vědeckovýzkumná činnost v oblasti dějin Univerzity Hradec Králové a v oblasti archivní vědy, výstavní a publikační činnost v těchto oblastech.

     

kontakt
Mgr. Sylva Sklenářová, Ph.D.
e: sylva.sklenarova@uhk.cz
t: +420 493 332 541
a: budova R, místnost 84080


Nabídka sekce: Archivní fondy