Rada pro vnitřní hodnocení

 Členové Termíny jednání

1. Rada pro vnitřní hodnocení (dále jen „rada“) je samosprávným akademickým orgánem[1]Univerzity Hradec Králové (dále jen „UHK“), jehož činnost podporuje a rozvíjí zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti UHK (dále jen „tvůrčí činnost“), jakož i činností souvisejících.

Působnost rady je stanovena zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Statutem UHK  (dále jen „statut“) a dalšími vnitřními předpisy UHK, zejména Pravidly systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality UHK (dále jen „pravidla zajišťování a vnitřního hodnocení kvality“) a tímto Řádem rady pro vnitřní hodnocení UHK (dále jen „řád“).

 

2. Rada v rámci působnosti stanovené v odstavcích 1 a 2 zejména:

 1. schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UHK, předložený předsedou rady před předložením návrhu Akademickému senátu UHK,
 2. řídí průběh vnitřního hodnocení kvality činnosti vzdělávací, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností UHK,
 3. zpracovává návrh zprávy o vnitřním hodnocení UHK a jejích dodatků před jejich postoupením Vědecké radě a Akademickému senátu UHK,
 4. předkládá orgánům UHK k vyjádření návrhy na rozvoj systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality,
 5. schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů, předložený rektorem na návrh vědecké rady příslušné fakulty,
 6. schvaluje studijní programy předložené rektorem na návrh vědecké rady příslušné fakulty,
 7. ověřuje, zda jsou naplňovány požadavky UHK na kvalitu vzdělávací činnosti ve studijních programech a provádí její hodnocení, systematicky a pravidelně vyhodnocuje kvalitu kvalifikačních prací, navrhuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
 8. projednává závažné změny při uskutečňování studijního programu oproti schválené žádosti o akreditaci,
 9. kontroluje naplňování opatření k nápravě při zjištěných nedostatcích v uskutečňování studijního programu a schvaluje zrušení přijatých opatření,
 10. vyjadřuje se k podnětům, které jí k projednání předloží rektor, nebo na jejichž projednání se sama usnese,
 11. vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UHK.
 

3. Rada při výkonu své působnosti spolupracuje s ostatními orgány UHK, stálými poradními orgány rektora, orgány fakult a dalších součástí UHK.

 

4. Rada pro naplňování své působnosti může zřizovat pracovní skupiny či využívat konzultanty.


[1]) § 7 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách.

 

Členové rady

Jméno

Pracoviště

prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. Univerzita Hradec Králové
doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
Bc. Jakub Voves Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
prof. PhDr. Dana Musilová, CSc. Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta
doc. Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta
Mgr. art. Mária Hromadová, ArtD. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
PhDr. Dana Soušková, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
prof. RNDr. Eva Milková, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
doc. Ing. Miroslav Lísa, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta

 

Termíny jednání RVH UHK na akademický rok 2019/2020 

2. října 2019 14:00
12. listopadu 2019 13:30
17. prosince 2019 14:00
14. ledna 2020 14:00
12. února 2020 14:00
24. března 2020 14:00
21. dubna 2020 14:00
13. května 2020 14:00
10. června 2020 14:00

Dokumenty "Rada pro vnitřní hodnocení"

Typ Název     Datum     Velikost    
zapis_RVH_2019-10-02 17. 10. 2019 1,25 MB
zapis_RVH_2019-6-20 16. 7. 2019 596,44 kB
zapis_RVH_2017-09-13 30. 5. 2019 761,06 kB
zapis_RVH_13-3-2019 30. 5. 2019 1,42 MB
zapis_RVH_15-5-2019 30. 5. 2019 1,12 MB
zapis_RVH_2019-1-24 1. 2. 2019 2,58 MB
zapis_RVH_2018-12-12 8. 1. 2019 1,03 MB
zapis_RVH_2018-11-21 3. 12. 2018 874,81 kB
zapis_RVH_2018-09-19 26. 9. 2018 356,48 kB
zapis_RVH_2018-06-20 25. 6. 2018 659,35 kB
Zpráva o vnitřním hodnocení UHK 1. 6. 2018 16,15 MB
zapis_RVH_2018-03-26 9. 4. 2018 723,42 kB
zapis_RVH_2018-02-21 1. 3. 2018 521,66 kB
zapis_RVH_2018-01-17 5. 2. 2018 746,94 kB
zapis_RVH_2017-12-13 29. 1. 2018 3,7 MB
zapis_RVH_2017-11-22 7. 12. 2017 1,71 MB
Konzultanti_RVH_UHK 7. 11. 2017 648,8 kB
zapis_RVH_2017-06-21 27. 6. 2017 403,86 kB
zápis RVH 2017-05-10 15. 5. 2017 355,56 kB
Ve výpisu existují soubory
s omezeným přístupem