Horizon 2020

Program HORIZONT 2020 je rámcový program pro výzkum a inovace EU, platný pro období 2014 až 2020.

Horizont 2020 je otevřený všem, pouze je zapotřebí řídit se jeho jediným souborem zjednodušených pravidel a postupů, což znamená, že se účastníci mohou soustředit na to skutečně podstatné: na výzkum, inovace a výsledky.Tento jasně cílený přístup zajišťuje, aby se nové projekty brzy rozběhly – a rychleji dosahovaly výsledků.Pravidla mají zaručovat spravedlnost, chránit účastníky a zajistit, aby byly veřejné peníze vynakládány náležitým způsobem.

EU určila sedm prioritních výzev, kde se mohou cílené investice do výzkumu a inovací skutečně projevit a přinést užitek občanům:

  • zdraví, demografické změny a blahobyt
  • potravinová bezpečnost, udržitelné zemědělství a lesní hospodářství, mořský a námořní výzkum a výzkum vnitrozemských vod a biohospodářství
  • zajištěná, čistá a účinná energie
  • inteligentní, ekologická a integrovaná doprava
  • činnosti v oblasti klimatu a životního prostředí, účinné využívání zdrojů a suroviny
  • Evropa v měnícím se světě – inovativní a přemýšlivé společnosti podporující začlenění
  • zabezpečené společnosti – ochrana svobody a bezpečnosti Evropy a jejích občanů.

 

Podrobnosti naleznete nahttps://www.h2020.cz/cs

 

 

Nabídka sekce: Granty a projekty