GA ČR

Grantová agentura ČR vyhlašuje každoročně na jaře výzvy k podání návrhů standardních, juniorských a bilaterálních projektů je zpravidla vyhlašována v březnu. V roce 2019 byla již podruhé vyhlášena veřejná soutěž k podání excelentních projektů EXPRO.

Grantová agentura České republiky (GA ČR) poskytuje účelovou podporu na řešení grantových projektů v rámci skupin grantových projektů:

  • standardní grantové projekty
  • juniorské granty
  • mezinárodní grantové projekty (bilaterální)
  • mezinárodní grantové projekty (LA granty), jejichž hodnocení probíhá s využitím principu „Lead Agency“, jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu;
  • postdoktorské projekty, jejichž smyslem je podpora projektů základního výzkumu mladých vědeckých pracovníků (v současné době se nové soutěže již nevyhlašují)
  • projekty na podporu excelence v základním výzkumu

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ (http://www.gacr.cz/zakladni-informace/ )

  • vyhlášení výzvy k podávání návrhů projektů: zpravidla v březnu
  • soutěžní lhůta: 32 dní
  • hodnotící lhůta: 210 dní
  • vyhlášení výsledků: listopad

Filozofická fakulta patří již mnoho k úspěšným příjemcům dotace na projekty v oblasti politologie, filozofie a historických věd.

Aktuálně řešené projekty:

Juniorské

řešitel

název projektu

doba řešení

Dekarli Martin

Opera logicalia Štěpána z Pálče († 1423) a recepce anglické logiky v pozdně středověkých Čechách

2017-2019

Standardní

řešitel

název projektu 

doba řešení

Středová Veronika

Moderní tendence evropského dějepisectví a jejich paralely a rezonance v díle Františka Kutnara

2017-2019

Springerová Pavlína

Výstupy sociálních hnutí a dynamika těchto hnutí

2017-2019

Kapusta Jan

Obraz indigenních kultur v kontextu současné západní alternativní spirituality, společnosti a vědy

2017-2019

Janoušek Hynek - jako spoluřešitelka

Meze rozumu ve věku rozumu: spory ve filosofii 18. století

2017-2019

Strmiska Maxmilián

Vztah mezi volební soutěživostí a vládními represivními strategiemi v hybridních režimech Latinské Ameriky

2018-2020

Hrubeš Milan

Středoproudové a alternativní ekonomické diskurzy v Česku a na Slovensku

2018-2020

Musilová Dana - jako spoluřešitelka

Ženy v české a československé vědě v první polovině 20. století

2019-2021

Thér Richard

Technologické změny ve výrobě keramiky v souvislosti se sociálními transformacemi v průběhu doby laténské v Čechách

2019-2021

Svačinová Iva

Podoby (sebe-)přesvědčování v osobních denících

2019-2021

Jaroš Filip

Adolf Portmann: průkopník eidetického a semiotického přístupu ve filozofii věd o živém

2019-2021

 

LA granty

řešitel

název projektu

doba řešení

Koreň Ladislav

Inferencializmus a kolektivní intencionalita

2017 - 2019

 

 

Nabídka sekce: Granty a projekty