FAQ

 

Student, který chce vykonat státní závěrečné zkoušky (dále jen SZZ), musí v termínu daném Harmonogramem akademického roku požádat o uzavření studia. Žádost o uzavření studia se podává na formuláři, který je k dispozici ke stažení na stránkách studijního odd. v záložce Studium – Studijní oddělení – Formuláře ke stažení – Přihláška na SZZ 2018-2019 (formulář je shodný i pro přihlášení na státní zkoušky). Spolu s dokumentem předloží student také Zápisový list A – Přehled o vykonaných zkouškách.

Student může pouze uzavřít studium a přihlášení na SZZ odložit. SZZ nebo její poslední část musí úspěšně vykonat do 2 let od uzavření studia (za datum uzavření studia se pro tyto účely považuje poslední den akademického roku, ve kterém bylo studium uzavřeno, přerušení studia tuto lhůtu neprodlužuje).

I po uzavření studia je student nadále studentem UHK a má status studenta a plyne mu doba studia, což může mít vliv na případný poplatek za studium (blíže uvedeno ve Statutu UHK).

Pokud se student rozhodne ukončit (zanechat) studium, oznámí tuto skutečnost písemně na Studijní odd. FF prostřednictvím formuláře, který je k dispozici ke stažení na stránkách studijního odd. v záložce Studium – Studijní oddělení – Formuláře ke stažení - Oznámení o zanechání studia. Studium mu bude ukončeno ke dni doručení žádosti. Studijní odd. již nebude studentovi vyhotovovat žádné rozhodnutí, na žádost studenta (lze zvolit na daném formuláři) mu pouze vystaví přehled o vykonaných zkouškách a potvrzení o délce studia na FF.

O prodloužení studia se nežádá písemně, student se jen zapíše do dalšího akademického roku v průběhu tzv. „samozápisu“ za předpokladu, že splní postupové podmínky. S prodloužením studia mohou být spojeny poplatky za delší dobu studia (blíže uvedeno ve Statutu UHK). 

Žádost o přerušení studia se podává písemně na formuláři, který je k dispozici ke stažení na stránkách studijního odd. v záložce Studium – Studijní oddělení – Formuláře ke stažení – Žádost, do textu je potřeba uvést přesně dobu přerušení (od data – do data), zpravidla od 1. dne v měsíci do posledního dne v měsíci; u studujících se přerušuje zpravidla na celé semestry (v součtu max. 2 roky), u studentů čekajících na SZZ může být studium opakovaně přerušováno i na dobu kratší. Přerušení studia je možné i opakovaně.  Po jeho ukončení je třeba se znovu zapsat do studia, a to nejpozději do 10 dní po termínu, do kterého bylo studium přerušeno (viz. čl. 19, odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UHK), jinak bude studium ukončeno. Tento zápis do studia je možné provést osobně, písemně nebo poštou. Studijní odd. nevyhotovuje po tomto zápisu žádné rozhodnutí o znovuzapsání ke studiu. Během přerušení studia nemá student status studenta.

Student předloží formulář žádosti, který je k dispozici ke stažení na stránkách studijního odd. v záložce Studium - Studijní oddělení - Formuláře ke stažení - Žádost se stručným zdůvodněním, doklad o zaplacení poplatku ve výši 500 Kč (cena je za žádost bez ohledu na počet uznávaných předmětů) a přiloží žádost s vypsanými předměty – ke stažení Studium – Studijní oddělení – Formuláře ke stažení – Žádost o uznání předmětů na základě předchozího studia, tuto žádost předtím předloží jednotlivým vyučujícím spolu s dokladem o splnění předmětů a jejich sylaby. Žádost s výše uvedenými přílohami doručí na SO. Informace pro studenty k posuzování žádostí o uznání předmětů (viz odkaz zde). 

STIPENDIA

Žádost o prospěchové stipendium student nepodává. Prospěchové stipendium je přiznáno studentům, kteří v předcházejícím akademickém roce získali nejméně 60 kreditů, úspěšně absolvovali nejméně 4 klasifikované předměty a dosáhli požadovaného prospěchu (průměrné klasifikace do 1,50 včetně).

O ubytovací stipendium se nežádá, žádosti jsou automaticky vygenerované všem studentům, kteří splňují podmínky pro přiznání stipendia podle Stipendijního řádu UHK (seznam obcí vyloučených z nároku na ubytovací stipendium viz příloha č. 1). Stipendia jsou vyplácena převodem na účet studenta - musí být zadán do IS/STAG v sekci Úprava osobních údajů studenta, karta Bankovní účet.

Žádost podává student na formuláři, který je ke stažení na stránkách studijního odd. v záložce Studium – Studijní oddělení – Formuláře ke stažení – Žádost o přiznání sociálního stipendia. Součástí žádosti musí být příloha -  písemné potvrzení vydané orgánem státní sociální podpory. Odevzdává se zpravidla do 15. 11. V mimořádných případech podává student žádost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od data, kdy mu vznikl nárok na přiznání sociálního stipendia. Žádost je potřeba podat pro každý akademický rok.

Odvolání se podává prostřednictvím formuláře, který je ke stažení na stránkách studijního odd. v záložce Studium – Studijní oddělení – Formuláře ke stažení – Odvolání – vyměření poplatku, věci studijní. K odvolání je nutné přiložit zásadně originály či úředně ověřené kopie dokladů osvědčující skutečnosti, o něž se žádost opírá.

Pokud se odvolání týká sociální situace, musí obsahovat relevantně doloženou sociální situaci nejen žadatele, ale také celé rodiny žijící ve společné domácnosti se žadatelem.

V případě, že se odvolání týká zdravotních důvodů, musí být doložena výpisem ze zdravotní dokumentace od odborného lékaře či dobrozdáním odborného lékaře.

Student, kterému se na Portále IS/STAG zobrazí nově vyměřený poplatek za delší studium, hradí příslušnou částku, popř. podává odvolání až po obdržení rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem.

V prvním roce studia jsou provedeny dvě kontroly; první je provedena k poslednímu dni zkouškového období v ZS, do tohoto data musí student získat 10 kreditů. Druhá kontrola je provedena k poslednímu dni akademického roku, tj. 31. 8., do tohoto data musí student získat celkem min. 40 kreditů (tj. minimálně získat dalších 30 kreditů od konce zimního zkouškového období). Ve vyšších ročnících se kreditový zisk počítá jakou součet všech kreditů získaných od počátku studia, tedy pro ukončení druhé ročníku studia je potřeba získat min. 80 kreditů od začátku studia, třetího roku studia min. 120 kreditů od začátku studia atd. - viz čl. 16 Studijního a zkušebního řádu UHK. Pozor, toto je minimální požadovaný počet pro postup do dalšího ročníku, doporučeno je získat 60 kreditů za rok! Mimo tyto podmínky týkající se kreditů nemůže do dalšího akademického roku postoupit student, který má podruhé zapsaný a nesplněný povinný předmět.

Veškeré termíny týkající se organizace studia (začátky výuky v ZS a LS, zkoušková období, prázdniny apod.) jsou vypsány v Harmonogramu akademického roku.

Potvrzení o studiu si student sám vytiskne z IS/STAG Moje studium – Průběh studia – Formulář pro tisk potvrzení o studiu a nechá si jej potvrdit v úředních hodinách na Studijním oddělení FF. Studijní odd. tiskne potvrzení o studiu pouze absolventům, kteří již nemají přístup do IS/STAG!!! Žádosti studentů o naskenování potvrzení do přílohy emailu, popř. zaslání poštou nebude studijní odd. akceptovat s výjimkou studentů na zahraničním pobytu organizovaném FF UHK.

Studenti podávají všechny žádosti pouze v písemné formě (osobně nebo poštou) prostřednictvím studijního odd. na příslušném formuláři. Zaslání žádostí elektronicky studijní odd. neakceptuje (s výjimkou studentů na zahraničním pobytu organizovaném FF UHK).