Rigorózní řízení

  • Historický ústav FF UHK
Rigorózní řízení na Historickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové je akreditováno jako součást navazujícího magisterského studia Historické vědy v oboru Historie. Zájemce o rigorózní řízení musí být proto absolventem magisterského studijního programu v téže oblasti studia, v níž se o titul PhDr. uchází.

K rigoróznímu řízení budou připuštěni též absolventi magisterských studijních programů Učitelství pro střední školy – dějepis a Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – dějepis. Z tohoto oboru musí být i předložená rigorózní práce. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách Historického ústavu FF UHK.
 
  • Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UHK
Katedra pomocných věd historických a archivnictví poskytuje zájemcům možnost absolvovat rigorózní řízení a získat titul PhDr. v programu Historické vědy, oboru Archivnictví, specializace: 1. Archivnictví a pomocné vědy historické;  2. Archivnictví a moderní systémy. Rigorózní řízení v uvedeném oboru je akreditováno jako součást navazujícího magisterského oboru Archivnictví.

K rigoróznímu řízení se tak mohou přihlásit absolventi téhož magisterského programu, oboru a specializace. Připuštěni mohou být též absolventi v programu Historické vědy, obor Historie. Podmínkou je předložení rigorózní práce, jejíž téma spadá do okruhu výše specifikovaného oboru Archivnictví. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách katedry.