Rigorózní, habilitační a profesorské řízení

Historický ústav FF UHK nabízí zájemcům možnost zahájení rigorózního, habilitačního a profesorského řízení na FF v historických oborech.

Rigorózní řízení

Historický ústav FF UHK má právo realizovat rigorózní řízení ve studijním programu Historické vědy. K němu se mohou přihlásit absolventi magisterských studijních programů: Historické vědy, Učitelství pro střední školy – specializace Dějepis, Učitelství pro základní školy – specializace Dějepis. Absolvent rigorózního řízení získá titul doktora filozofie, uváděný ve zkratce PhDr. před jménem.

Řízení probíhá před rigorózní komisí.
Předsedkyně rigorózní komise: prof. PhDr. Dana Musilová, CSc. (HÚ FF UHK)

Kontaktní osoba

k: doc. PhDr. Veronika Středová, Ph.D. 
e: 
veronika.stredova@uhk.cz
t: (+420) 493 331 257
a: nám. Svobody 331/2, 50002 Hradec Králové (budova B, 2. patro);
poštovní adresa: Historický ústav Filozofické fakulty UHK, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

Podmínky pro vykonání státní rigorózní zkoušky

Podmínky pro vykonání státní rigorózní zkoušky stanoví Řád pro státní rigorózní zkoušky Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové zveřejněný na úřední desce FF UHK. Uchazečům o státní rigorózní zkoušku se doporučuje podrobné seznámení s jeho obsahem.

Rigorózní práce musí respektovat tato pravidla:

Rozsah rigorózní práce: minimálně 100 normostran odborného textu (bez příloh). Formální úprava rigorózní práce může vycházet ze vzorů kvalifikačních prací určených Výnosem děkanky Filozofické fakulty UHK č. 17/2018 Organizace státních závěrečných zkoušek a pravidla pro vypracování závěrečné práce na Filozofické fakultě UHK zveřejněném na úřední desce FF UHK.
Rigorózní práce může vycházet z diplomové práce, již uchazeč o rigorózní řízení podstatným způsobem přepracoval a doplnil.
Součástí rigorózní práce je čestné prohlášení uchazeče, že rigorózní práci vypracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu.
Jako rigorózní práci nelze předložit odevzdanou či obhájenou disertační, či jakoukoli jinou práci, jež již byla využita k udělení akademického titulu.

S rigorózní prací je nakládáno v souladu s Řádem pro nakládání s bakalářskými, diplomovými, rigorózními, disertačními a habilitačními pracemi v platném znění zveřejněném na úřední desce UHK. 

Postup při zahájení rigorózního řízení

Uchazeč o rigorózní řízení podá písemnou přihlášku na Studijní oddělení Filozofické fakulty UHK, referentka PhDr. Lucie Kudová, Ph.D., nám. Svobody 331, Hradec Králové, tel.: 493 331 222, e-mail: lucie.kudova@uhk.cz, nebo ji zašle poštou na adresu: Studijní oddělení Filozofické fakulty UHK, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové.

Přihláška musí obsahovat tyto povinné přílohy:

  1. Ověřené opisy dokladů o absolvování magisterského studijního programu v téže oblasti studia (tzn. vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu), neplatí pro absolventy UHK.
  2. Strukturovaný odborný a pracovní životopis.
  3. Výtisk diplomové práce, jež vedla k udělení titulu „Mgr.“ (neplatí pro absolventy UHK).
  4. Text rigorózní práce v trojím vyhotovení, z toho nejméně jedno v pevné vazbě, a elektronickou verzi rigorózní práce v případě, že rigorózní práce nebo v případě, že rigorózní práce není předkládána s přihláškou vytištěný dokument s názvem rigorózní práce a přehledem základních tezí (cíle, metody, osnova, základní literatura). Rigorózní práci je třeba odevzdat do 12 - ti měsíců od podání přihlášky k rigoróznímu řízení.
  5. Žádost o využívání zařízení a informačních technologií FF UHK potřených pro přípravu ke státní rigorózní zkoušce a doklad o zaplacení příslušné úhrady za využívání těchto služeb, jejíž výše je stanovena pro každý akademický rok řídícím aktem děkana FF UHK.
  6. Doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijetím přihlášky a konáním rigorózní zkoušky. Výše poplatku je stanovována pro každý akademický rok řídícím aktem děkana. Poplatek nelze snížit ani prominout.
  7. Čestné prohlášení, že uchazeč nezahájil na jiné vysoké škole rigorózní řízení ve stejné oblasti studia, a že předložená rigorózní práce nebyla použita jako podklad v jiném rigorózním řízení či nevedla k udělení jiného akademického titulu. Tento text čestného prohlášení je součástí formuláře přihlášky.

Obsah a průběh rigorózní zkoušky

Všechny součásti státní zkoušky se konají v týž den.
Součásti státní rigorózní zkoušky:

  1. Obhajoba rigorózní práce formou rozpravy
  2. Oborová zkouška
  3. Zkouška z filozofie

Termíny státní rigorózní zkoušky

Přihlášky ke státní rigorózní zkoušce se přijímají průběžně, avšak nejpozději šest měsíců před zamýšleným termínem zkoušky. Rigorózní komise se schází zpravidla dvakrát ročně. Uchazeč obdrží informaci o konání státní rigorózní zkoušky nejpozději do 6 měsíců od podání přihlášky ke zkoušce nebo do 6 měsíců od odevzdání rigorózní práce.

Habilitační práva a práva pro jmenování profesorem

V roce 2004 obdržela zásluhou Ústavu historických věd Pedagogická fakulta habilitační řízení pro obor České a československé dějiny. Byla tak obnovena alespoň částečně habilitační a profesorská práva, které měla Pedagogická fakulta Vysoké školy pedagogické do roku 1996. Ještě před oddělením nově vzniklé Fakulty humanitních studií bylo na Pedagogické fakultě konáno dvojí úspěšné habilitační řízení. Další habilitace domácích a mimouniverzitních uchazečů o titul docenta byly realizovány v následujících letech nejprve na Fakultě humanitních studií, poté od roku 2008 na Filozofické fakultě. Celkem absolvovalo habilitační řízení na fakultě do konce akad. roku 2012/2013 úspěšně 9 uchazečů, z toho čtyři z řad domácích akademiků a pět z jiných univerzitních a akademických institucí, přičemž v jednom řízení obhájila titul docentky akademička z Univerzity Komenského v Bratislavě. K počátku roku 2012 obdržela fakulta také práva pro profesorské jmenovací řízení, kterému se podrobil zatím uchazeč působící na jedné z moravských univerzit.
V případě zájmu o zahájení některé z uvedených dvou řízení je třeba se seznámit s Pravidly pro zahájení habilitačního řízení a řízení pro jmenování profesorem na FF UHK a hodnotícími ukazateli pro oba typy řízení, obsažené ve Výnosu děkana fakulty č. 10/2012. Stanovení administrativního poplatku za tato řízení udává Výnos děkanky č. 14/2012. Oba výnosy jsou zveřejněny následně. Bližší informace zájemcům podá proděkan fakulty Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D., nebo garantka habilitačního a profesorského řízení prof. PhDr. Dana Musilová, CSc. z Historického ústavu FF UHK.

Kontaktní osoba

k: prof. PhDr. Dana Musilová, CSc. (garantka habilitačních a profesorských řízení)
e: 
dana.musilova@uhk.cz
t: (+420) 493 331 250
a: nám. Svobody 331/2, 50002 Hradec Králové (budova B, 2. patro); poštovní adresa: Historický ústav Filozofické fakulty UHK, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

Předpisy pro habilitační a profesorské řízení a další informace nejdete ZDE.

Soubory ke stažení

Typ Název Datum Velikost
Komise pro státní rigorózní zkoušky 3. 10. 2019 245,99 kB
Řád pro státní rigorózní zkoušky 3. 10. 2019 1,96 MB