Výzkumná centra

people-samples-archeology-hands-260nw-232384813

V současné době fakulta provozuje komerční výzkumné centrum CETA a několik odborných kabinetů a center - Kabinet regionálních církevních dějin, LMS Center, Centrum urbánní historie, Centrum interdisciplinárního výzkumu

CETA

Centrum terénní archeologie při Katedře archeologie FF UHK

CETA je rozděleno do tří základních oddělení: terénního oddělení, oddělení geoinformatiky a laboratoře pro zpracování a konzervaci archeologických nálezů. Pracoviště je tak schopno poskytovat služby v celém spektru provozovaných činností nebo dle zaměření jednotlivých pracovišť a konkrétních úkolů.

LMS Center

Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti

LMS Center vzniklo  v roce 2009 na základě podpory ESF. Cílem centra je podporovat interdisciplinární výzkum, propojující filosofii se vědními obory, které s ní sousedí a jejichž výsledky jsou relevantní pro poznání povahy a zákonitostí lidské mysli, lidského jazyka a lidské společnosti. V duchu původního poslání univerzity usilujeme o překonání výrazné atomizace lidského vědění a z toho plynoucí atomizace oborů univerzitního vzdělání tak, že se cílevědomě soustředíme na hledání spojnic mezi filosofií a ostatními humanitními vědami na jedné straně, a přírodními a technickými vědami na straně druhé. Chceme například zkoumat, do jaké míry jsou filosofické a společenskovědní názory na fungování lidské společnosti propojitelné s poznatky speciálních věd, jako jsou evoluční biologie, kognitivní psychologie či kybernetika.

CUH

Centrum urbánní historie 

CUH zniklo při Katedře pomocných věd historických a archivnictví FF UHK a zaměřuje na interdisciplinární výzkum městské problematiky s přesahem do středoevropského prostoru. Usiluje tak o vytvoření jednoho z prioritních výzkumných témat Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Výzkum urbánní historie, který reflektuje nejmodernější metodické postupy, je realizován v oblasti sociálních, politických, správních, právních, hospodářských, náboženských a kulturních dějin, využívá kvalitního základu pomocných věd historických a reflektuje poznatky z příbuzných disciplín, jako historické antropologie, historické geografie, historické demografie, historiografie a archeologie. V souvislosti s editorskou činností je výzkum soustředěn i na jazykové aspekty pramenů městské provenience.

KRCD

Kabinet regionálních církevních dějin působí pod Katedrou pomocných věd historických a archivnictví a úspěšně spolupracuje s Královéhradeckým biskupstvím a každoročně se podílí mj. na pořádání přednáškových cyklů pro veřejnost, na uspořádání mezinárodních i tuzemských konferencí a vydávání odborné literatury. 

CIV

Centrum interdisciplinárního výzkumu působí pod děkanátem FF a sdružuje tuzemské i zahraniční vědce a výzkumníky napříč obory.