Ediční rada

Filozofická fakulta deklaruje svoji podporu jednotlivým redakčním radám periodik, která jsou na FF UHK vydávána či spoluvydávána. Cílem FF je, aby vydávaná periodika usilovala o zařazení do mezinárodních databází SCOPUS či Web of Science (WoS), případně aby v daných databázích aspirovala na kvalitní postavení.

Dotace Ediční rady FF UHK je udělována na základě každoroční výzvy děkanátu FF a jedná se zejména o:

  • finanční podporu sazby, grafických a webových úprav a tisku daného časopisu vydávaného v papírové či elektronické podobě;
  • finanční podporu recenzní činnosti, korektur a proofreadingů;
  • finanční podporu výkonných redaktorů (především se jedná o doktorandy hrazené ze stipendijního fondu).

 

O výši dotace pro jednotlivá periodika rozhoduje Ediční rada, která žádosti jednotlivě posuzuje na základě předloženého rozpočtového plánu. Výzvu k předkládání žádostí  každoročně iniciuje Oddělení vědy FF UHK.

 

Dotace z prostředků RVO FF UHK je udělována v následujících případech:

  • Pro recenzovaný neimpaktovaný časopis spolu/vydávaný FF UHK finanční odměna pro redakci činí 10 000 Kč za jedno číslo časopisu odevzdané do tisku či vydané elektronicky. Rozdělení dotace bude v kompetenci šéfredaktora, pokud nebude dohodnuto jinak.
  • Pro periodikum spolu/vydávané FF UHK zařazené do mezinárodní databáze ERIH Plus odměna činí 15 000 Kč za jedno číslo časopisu odevzdané do tisku či vydané elektronicky.
  • Pro periodikum spolu/vydávané FF UHK zařazené do databází Scopus či WoS, bude redakci příslušného časopisu přidělena finanční podpora ve výši 10 000 Kč měsíčně. V případech zvláštního zřetele může děkanka rozhodnout o odlišné finanční částce. Úvazek se vztahuje na období, ve kterém je daný časopis indexován v dané databázi.

 

Odměny vyplácené za jednotlivá čísla časopisů administruje Oddělení vědy FF UHK. V případě okolností zvláštního zřetele může děkanka rozhodnout o ad hoc navýšení či snížení vyplácené podpory redakčním radám.

Ediční plán duben 2019  Zápis Ediční rady duben 2019