Erasmus+

Aktivita podporující mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců.

Program Erasmus+ Erasmus umožňuje studentům strávit 2 až 12 měsíců v zahraničí.  Mobility jsou podpořeny stipendiem, které kryje zvýšené náklady studentovi v souvislosti s jeho pobytem v zahraničí. Do programu se mohou zapojit studenti prezenční i kombinované formy studia. Mobility se mohou konat pouze v zemích zapojených do programu Erasmus.

Seznam zapojených zemí: 

  • členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
  • země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
  • kandidátské země: Turecko, Severní Makedonie, Srbsko
  • mobility do Švýcarska nejsou umožněny

 

Erasmus studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci v délce 3-12 měsíců. Student si vybere vhodnou destinaci po konzultaci s katederním koordinátorem internacionalizace. Během semestrálního až ročního pobytu student navštěvuje předměty na partnerské univerzitě. Podmínkou mobility je ukončený 1. ročník bakalářského studia.

Erasmus praktická stáž v zahraniční organizaci v délce 2-12 měsíců je realizována na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací/institucí/podnikem. Stáž souvisí s oborem studia a umožňuje studentovi získat praxi již při studiu. Mobilitu lze realizovat kdykoliv během vysokoškolského studia.

Srovnání podmínek Erasmus studijní pobyt x Erasmus praktická stáž. 

Erasmus+ Mezinárodní kreditová mobilita

Program Erasmus nezahrnuje pouze mobility v rámci Evropy, ale od roku 2015 i mobility do tzv. partnerských zemí. Program je zaměřen především na incoming studenty a vyučující, outgoing lze vyslat pouze Ph.D. studenty a vyučující. FF UHK má aktuálně projekty s následujícími regiony:

  • Země východního partnerství - Arménie
  • Asie - Korejská republika
  • Latinská Amerika - Brazílie, Chile, Kolumbie, Mexiko, Nikaragua, Peru
  • Afrika - Etiopie, Ghana, Kapverdy, Keňa, Nigérie

 

Podpora účastníků se specifickými potřebami

Osobou se specifickými potřebami se rozumí potenciální účastník, jehož tělesný, duševní nebo zdravotní stav je takový, že by jeho účast na mobilitě nebyla možná bez dodatečné finanční podpory. UHK pro studenty nebo zaměstnance se specifickými potřebami požádá národní agenturu o dodatečnou grantovou podporu na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících s jejich účastí na mobilitě. Osoby se specifickými potřebami tudíž mohou získat grantovou podporu, jež je vyšší než maximální částky grantu stanovené na 10 000 EUR. Více informací naleznete zde.

Studenti ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí

Pochází-li student ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí (netýká se zdravotního znevýhodnění), je možné navýšit sazbu stipendia o 200 EUR/měsíc. Obdrží-li účastník navýšení z důvodu socio-ekonomického znevýhodnění, nevztahuje se na něj navýšení stipendia u aktivity praktické stáže (tj. student obdrží buď navýšení pro praktické stáže, NEBO navýšení 200 EUR z důvodu socio-ekonomického znevýhodnění). Více informací naleznete zde.

Obecná pravidla

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. 

Příklad: Student v 2. ročníku bakalářského studia strávil zimní semestr na partnerské univerzitě v Německu (5 měsíců). V třetím ročníku tak může vyjet na další studijní pobyt v délce 5 měsíců, a pak třeba na praktickou stáž v délce 2 měsíců.

Pro podrobnější informace o programu Erasmus navštivte webové stránky naerasmusplus.Rozvoj internacionalizace Filozofické fakulty je podporován projektem Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové,
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002427.