Poplatky za studium

VZNIK POVINNOSTI HRADIT POPLATEK ZA DELŠÍ STUDIUM

Povinnost hradit poplatek za delší studium je upravena v § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách. Poplatek je vyměřován studentům bakalářských a magisterských studijních programů akreditovaných v českém jazyce (bez ohledu na formu studia), kteří překročili standardní dobu studia studovaného studijního programu zvětšenou o více než jeden rok, přičemž

  • započítává se doba předchozích neúspěšných studií  v bakalářských a magisterských studijních programech v částech, které se nepřekrývají se stávajícím studiem
  • doba, kdy student studoval více studijních programů souběžně, se počítá jen jednou
  • nezapočítává se doba předchozího neúspěšného studia, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu absolvováním (rozlišují se 2 typy studijních programů: bakalářský a magisterský)
  • nezapočítává se doba, po kterou bylo studium přerušeno
  • nezapočítává se uznaná doba rodičovství

Studenti v doktorském studiu tento poplatek nehradí. 

Poplatek za delší studium se hradí za každých započatých šest měsíců studia. Výše poplatku (14.000,- Kč) se stanovuje v návaznosti na ekonomickou náročnost studijních programů a je uvedena ve Statutu UHK v příloze č. 7.

Upozornění: Uzavřením studia (viz. Státní závěrečné zkoušky) je student nadále studentem vysoké školy, status studenta neztrácí a stále mu plyne doba studia rozhodná pro vyměření poplatku za studium!

Na Portále IS/STAG (záložka "Moje studium") naleznete přehledné grafické znázornění všech svých studií včetně informace kolik dní bezplatného studia Vám ještě zbývá.    

ROZHODNUTÍ O VYMĚŘENÍ POPLATKU 

Poplatek je vyměřován děkanem fakulty. Rozhodnutí o vyměření poplatku je doručováno v písemné podobě do vlastních rukou studenta, u něhož byly naplněny důvody pro vyměření poplatku, prostřednictvím České pošty na adresu trvalého bydliště, případně na odlišnou adresu pro doručování uvedenou na Portále IS/STAG (doručovací adresu je student povinen aktualizovat, změnu trvalého bydliště je student povinen oznámit na studijním oddělení). Účinky doručení nastávají, i když nedojde k převzetí dopisu (za den doručení se mj. považuje i 15. den po vyvěšení na úřední desce)! Poplatek je splatný nejdéle 90.den ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

V okamžiku vystavení rozhodnutí o vyměření poplatku se na Portále IS/STAG (záložka "Moje studium" pod Závazky studenta vůči fakultě) zobrazí informace o nově vyměřeném poplatku. (Upozornění: položka "Datum" = datum splatnosti - k zadání správného data splatnosti a k úpravě údaje "neuhrazeno" na "před datem splatnosti" dojde po vrácení doručenky potvrzující převzetí příslušného rozhodnutí). 

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O VYMĚŘENÍ POPLATKU

Student může podat odvolání proti rozhodnutí podle § 68 odst. 4 zákona o vysokých školách, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (za den doručení se mj. považuje i 15. den po vyvěšení na úřední desce v případě nepřevzetí rozhodnutí). Prominout zmeškání lhůty k podání odvolání lze jen ve zcela výjimečných případech a z velmi závažných důvodů, které je třeba uvést a současně doložit.

Student může zejména rozporovat skutečnost, že mu povinnost hradit poplatek nevznikla (důvodem mohou být např. chybné údaje z celostátní evidence studentů o studiu na jiné vysoké škole) nebo žádat o úlevu (snížení, prominutí) vyměřeného poplatku. V případě, že byl studentovi vyměřený poplatek za delší studium, aniž by došlo k odečtení uznané doby rodičovství od celkové doby studia je možné se odvolat a vše doložit příslušnými doklady.

Odvolání se podává prostřednictvím formuláře "Odvolání" (verze .doc nebo .pdf) a jeho doručením na studijní odd. Děkan může v rámci řízení o odvolání v odůvodněných případech své rozhodnutí zrušit (pokud zjistí rozpor svého rozhodnutí s předpisy). V případě, že děkan takový rozpor nezjistí, předá odvolání studenta rektorovi. Rektor může v rámci své pravomoci rozhodnout o snížení či prominutí poplatku. Rozhodnutí je doručováno v písemné podobě do vlastních rukou studenta. Rozhodnutí rektora v odvolacím řízení je konečné. 

Důvody, které mohou vést k úlevě na poplatku je nutné doložit. K odvolání je nutné přiložit zásadně originály či úředně ověřené kopie dokladů osvědčující skutečnosti, o něž se odvolání opírá (např. sociální situace, zdravotní důvody, atd.) - bližší informace jsou uvedeny v souboru přiloženém níže. 

Při posuzování řádně podaného a doloženého odvolání je přihlíženo především k sociální situaci rodiny, zdravotním důvodům, studijním výsledkům, účasti na studijním pobytu v zahraničí nebo k reprezentaci FF či UHK. Podrobnější informace o zásadách rozhodování rektora o snížení či prominutí poplatku za delší studium jsou zveřejněny v základní metodice

POSTUP PŘI HRAZENÍ POPLATKU 

  • Aby byla platba fakultou správně identifikována a přiřazena, je vždy při placení nutné uvést správný účet fakulty, variabilní a specifický symbol!
  • Poplatek uhraďte až po obdržení rozhodnutí, ve kterém jsou mj. uvedeny i platební údaje a informace k případnému podání odvolání (soubor přiložen níže). 
  • V případě podání odvolání vyčkejte na rozhodnutí rektora a poplatek uhraďte co nejdříve po obdržení rozhodnutí. Podání odvolání nemá odkladný účinek na splatnost poplatku!
  • Student může v případě potřeby požádat o umožnění platby formou splátkového kalendáře prostřednictvím studijního oddělení. Na tuto formu placení není právní nárok.

Upozornění: V případě neuhrazení poplatku jsme povinni přistoupit k vymáhání úhrady právní cestou.

Soubory ke stažení

Typ Název Datum Velikost
Informace_k_podávání_odvolání-poplatky 30. 5. 2019 367,37 kB