Státní závěrečné zkoušky a kvalifikační práce

Informace pro poslední ročníky

Přihlášení na státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2018/2019

Uzavření studia je podmínkou pro přihlášení na SZZ. Splnění podmínek si student může ověřit na Portálu IS/STAG v části Vizualizace studia a Průběh studia.

Student splní podmínky řádného uzavření studia, jestliže:

  • úspěšně absolvoval všechny povinné předměty studovaného oboru
  • získal z každého bloku povinně volitelných předmětů alespoň stanovený minimální počet kreditů
  • získal celkový počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia (u bakalářského 180 kreditů, u navazujícího magisterského studia 120 kreditů)
  • všechny splněné zkoušky a zápočty má zapsané v IS/STAG

Student může pouze uzavřít studium a přihlášení na SZZ odložit. SZZ nebo její poslední část musí úspěšně vykonat do dvou let od uzavření studia (za datum uzavření studia se pro tyto účely považuje poslední den akademického roku, ve kterém bylo studium uzavřeno, přerušení studia tuto lhůtu neprodlužuje).

Student, který chce pouze uzavřít studium, nebo uzavřít studium a přihlásit se na SZZ, nebo se pouze přihlásit na SZZ, musí oznámit tuto skutečnost na studijní oddělení FF prostřednictvím vytištěného a podepsaného formuláře "Žádost o uzavření studia a přihlášení na státní závěrečnou zkoušku v AR 2019/2020" (verze .doc nebo .pdf). Studenti, kteří ještě nemají uzavřené studium, musí odevzdat s formulářem žádosti také vytištěný a podepsaný Zápisový list - část A "Přehled o vykonaných zkouškách za akademický rok 2018/2019" (ad Portál IS/Stag, Průběh studia).
Výše uvedené dokumenty (žádost, zápisový list) lze na studijní oddělení doručit v tištěné podobě osobně nebo poštou (NE naskenované e-mailem).

Upozornění: Předměty státních závěrečných zkoušek (včetně předmětu Obhajoba BP/DP) si studenti posledních ročníků sami na Portálu IS/Stag nezapisují. Studenti se na předměty státní závěrečné zkoušky hlásí pouze papírovou přihláškou (žádostí).

Konečný termín kontroly uzavření studia (vyhodnocení průběhu celého studia) a přihlášení na termíny státních závěrečných zkoušek se řídí Harmonogramem AR 2018/2019 (Výnos děkanky FF UHK č. 11/2018). Student musí Žádost o uzavření studia a přihlášení na SZZ  doručit na studijní oddělení do:

  • pro termíny SZZ leden/únor 2020 -  přihlášení podle Harmonogramu AR 2019/2020
  • pro termíny SZZ květen/červen 2020 - přihlášení podle Harmonogramu AR 2019/2020
  • pro termíny SZZ  srpen 2020 -  přihlášení nejpozději do 20. 7. 2020

Student se může bez omluvy odhlásit z termínu státní závěrečné zkoušky nejpozději 14 dní před termínem konání zkoušky.

Pokud se student bez zdůvodněné písemné omluvy ke SZZ nedostaví, posuzuje se, jako by u SZZ neprospěl. Písemná omluva se podává nejpozději do pěti dnů po termínu zkoušky prostřednictvím studijního oddělení děkance fakulty, která o jejím přijetí s konečnou platností rozhodne.

Student může pouze uzavřít studium a přihlášení na SZZ odložit. SZZ nebo její poslední část musí úspěšně vykonat do dvou let od uzavření studia (za datum uzavření studia se pro tyto účely považuje poslední den akademického roku, ve kterém bylo studium uzavřeno, přerušení studia tuto lhůtu neprodlužuje).

Upozornění: I po uzavření studia je student nadále studentem vysoké školy, status studenta neztrácí a stále mu plyne doba studia, což může mít vliv na případný poplatek za studium (informace k poplatkům jsou uvedeny ve Statutu UHK).

Student má po vykonání poslední části státní závěrečné zkoušky zákonnou povinnost nahlásit do 8 dnů ukončení studia na zdravotní pojišťovnu, příp. na úřady vyplácející studentovi sociální dávky.

Pozn.: Informace ohledně odevzdávání závěrečných prací student obdrží na jednotlivých katedrách/ústavech (tyto termíny si stanovují jednotlivá pracoviště samostatně).
Závěrečné práce se  elektronicky odevzdávají výhradně přes systém eVSKP.

 

Kvalifikační práce

Kvalifikačními pracemi jsou zpravidla označovány bakalářské, diplomové a disertační práce. Způsob jejich zhotovení upravují na Univerzitě Hradec Králové následující předpisy:

Rektorský výnos č. 1/2013 - Řád pro nakládání se školními a některými jinými autorskými díly na UHK

Příloha č. 1a Rektorského výnosu č. 1/2013 - Licenční smlouva o užití vysokoškolské závěrečné práce

Příloha č. 1b Rektorského výnosu č. 1/2013 - Licenční smlouva o užití habilitační práce

Výnos děkanky č. 17/2018 Organizace státních závěrečných zkoušek a pravidla pro vypracování závěrečné práce na FF UHK
Informace ohledně odevzdávání závěrečných prací obdržíte na jednotlivých katedrách (tyto termíny si stanovují jednotlivá pracoviště samostatně).

Závěrečné práce se  elektronicky odevzdávají výhradně přes systém eVSKP

Upozornění:

text  "Zadání závěrečné práce" se tiskne v systému eVSKP

Soubory ke stažení

Typ Název Datum Velikost
NPLAST_Politologie LA 9. 8. 2019 11,96 kB
NPAST_Politologie AF 9. 8. 2019 11,96 kB
NHI_Historie 9. 8. 2019 11,83 kB
NCES_Central European Studies 9. 8. 2019 20,6 kB
NARCHIVAB_Archivnictví 9. 8. 2019 12,3 kB
NARCHEA_Archeologie 9. 8. 2019 11,73 kB
BSOCI_Sociologie 9. 8. 2019 14,35 kB
BPOL_Politologie 9. 8. 2019 12,55 kB
BPOKD_Prezentace a ochrana kulturního dědictví 9. 8. 2019 11,66 kB
BPARCHIV_Počítačová podpora v archivnictví 9. 8. 2019 12,51 kB
BFSV_Filozofie a společenské vědy 9. 8. 2019 11,76 kB
BARCHEA_Archeologie 9. 8. 2019 11,73 kB
BAR_Archivnictví-historie 9. 8. 2019 12,92 kB
terminy-szz-2018-2019-nmg-obory-ff.xlsx 29. 3. 2019 13,93 kB
terminy-szz-2018-2019-bc-obory-ff.xlsx 29. 3. 2019 12,84 kB