Poskytování informací na UHK

Poskytování informací o Univerzitě Hradec Králové (dále jen „UHK“) se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“). Podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona zveřejňuje UHK za účelem informování veřejnosti tyto informace: 

Kontaktní údaje

Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové
Česká republika
telefon: +420 493 331 111 (spojovatelka)
IČO: 62690094, DIČ: CZ62690094
ID schránky: k3xj9dz
Podrobnější údaje jsou zveřejněny zde.

Důvod a způsob založení UHK

Univerzita Hradec Králové je univerzitní veřejnou vysokou školou podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění uskutečňující všechny typy studijních programů a v souvislosti s tím vědeckou a výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.

Ve své činnosti navazuje na své právní předchůdce.  V roce 1959 byl vládním nařízením č. 57/1959 Sb., o pedagogických institutech zřízen Pedagogický institut v Hradci Králové jako vysoká škola. V roce 1964 vznikla sloučením pedagogických institutů v Hradci Králové a Pardubicích samostatná Pedagogická fakulta v Hradci Králové, která byla na základě zákona České národní rady č. 375/1992 Sb., přejmenována na Vysokou školu pedagogickou v Hradci Králové. Současný název získala UHK v roce 2000 na základě zákona č. 210/2000 Sb.

Organizační struktura UHK

Organizační uspořádání UHK je zveřejněno na webové adrese:

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně, telefonicky či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací a směřují se přímo na zaměstnance UHK dle jejich funkčního zařazení. Je-li to možné, jsou tito zaměstnanci povinni požadované informace poskytnout obratem, případně žadatele odkázat na již zveřejněnou informaci.

Není-li žadateli na takto podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel takto poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Není-li žadateli na takto podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel takto poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Písemná podání zaměstnanců, studentů a občanů přijímá Rektorát UHK buď písemně na adresu Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové nebo elektronickou poštou prostřednictvím elektronické podatelny na adrese epodatelna@uhk.cz. Žádost v písemné podobě lze doručit na podatelnu Rektorátu UHK rovněž osobně.

 1. Vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

  (1) Brání-li nedostatek údajů o žadateli (jméno, příjmení, případně u právnické osoby identifikační číslo, adresa žadatele pro korespondenci, resp. v případě žádosti zaslané elektronickou poštou provozuschopná elektronická adresa odesílatele), postupu vyřízení žádosti, bude žadatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti vyzván, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost se odloží.

  (2) V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, bude žadatel ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, vydá se rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

  (3) V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Univerzity Hradec Králové, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnost se sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

  (4) Nerozhodne-li se podle předchozích bodů, poskytne se informace v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence, předloží se v této lhůtě žadateli konečná licenční nabídka. V případě závažných důvodů může být tato lhůta prodloužena, nejvýše však o 10 dní.

 2. Rozhodnutí o odmítnutí
  (1) Pokud žádosti, byť i jen zčásti, nebude možné vyhovět, vydá se ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

  (2) Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba známa.

 3. Odvolání

  (1) Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Odvolání se podává stejným způsobem jako písemná žádost o poskytnutí informace (viz výše).

  (2) O odvolání rozhodne rektor ve lhůtě 15 dnů.

  (3) Proti zamítavému rozhodnutí se nelze odvolat; je však přezkoumatelné soudem.

 4. Stížnost

  (1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel,

  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti,
  2. kterému po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí.

  (2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše se o ní písemný záznam.

  (3) Stížnost se podává stejným způsobem jako písemná žádost o poskytnutí informace (viz výše), a to do 30 dnů ode dne

  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 zákona,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona.

  (4) O stížnosti rozhoduje rektor do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. 

Přehled nejdůležitějších předpisů UHK

Základní dokumenty univerzity jsou zveřejněny na Úřední desce univerzity.

Sazebník úhrad UHK za činnosti související s poskytováním informací

I. MATERIÁLOVÉ NÁKLADY  
Kopírování a tisk černobíle barevně
jednostranné kopie formátu A4 2,00 Kč 10,00 Kč
oboustranná kopie formátu A4 4,00 Kč 20,00 Kč
jednostranné kopie formátu A3 4,00 Kč 18,00 Kč
oboustranné kopie formátu A3 8,00 Kč 36,00 Kč
Náklady na pořízení technického nosiče dat    
CD 20,00 Kč + práce
II. NÁKLADY PERSONÁLNÍ  
náklady na jednoho pracovníka na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a jejich zpracování 300 Kč/hod  

Náklady, které univerzitě v souvislosti s poskytnutím informace vzniknou vůči třetí straně, se účtují žadateli v plné výši. Za odeslání informace na adresu udanou žadatelem bude účtováno poštovné dle platného ceníku za poštovní služby. Všechny ceny jsou bez DPH.

Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok

Výhradní licence poskytnuté v souvislosti s poskytováním informací

Při poskytování informací, které jsou předmětem ochrany autorského práva, bude postupováno plně v souladu s § 14a zákona.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona

Nadřízeným orgánem k přezkumu postupu pro vyřizování stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informaci je rektor, který v rámci přezkumu rozhodne o výši úhrady nebo odměny ve smyslu citovaného zákonného ustanovení.