Veřejné zakázky

Veřejné zakázky vypisované Univerzitou Hradec Králové jsou přístupné na profilu zadavatele.

Univerzita Hradec Králové má pro některé pravidelně se opakující dodávky a služby zavedeny v souladu s §138 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., ve znění novel tzv. dynamické nákupní systémy (dále jen DNS). 

V rámci těchto DNS jsou opakovaně vyhlašovány tzv. Výzvy k podání nabídky, avšak jsou oslovováni pouze dodavatelé, kteří jsou v tom kterém DNS zařazeni.

Pokud máte jako dodavatel zájem být do toho kterého DNS zařazeni, je třeba se nejprve do elektronického nástroje zaregistrovat a posléze podat tzv. Žádost o účast  - v souladu s příslušnou zadávací dokumentací – ta je vždy dálkově a neomezeně přístupna u toho kterého DNS na profilu zadavatele. 

Tuto Žádost o účast  je  možné předkládat kdykoliv během existence DNS. Po  jejím doručení proběhne její vyhodnocení a případné zařazení uchazeče do DNS. Následně budou pro tyto zařazené dodavatele (pouze pro tyto) vypisovány soutěže s konkrétními položkami a tito budou moci předkládat své nabídky. 

Přehled zavedených Dynamických nákupních systémů je k dispozici na profilu zadavatele.