O nás

Centrum informačních technologií (CIT) je celoškolský útvar spadající do oblasti působnosti prorektora pro vnitřní záležitosti. Tento útvar vznikl sloučením jednotlivých fakultních a rektorátních IT útvarů v roce 2014. Prioritou pracoviště je zachování kontinuity, kvality a rozsahu služeb, které poskytovaly lokální IT útvary v rámci jednotlivých fakult školy (do roku 2013), zrychlení vyřizování a evidenci jednotlivých požadavků, snížení provozních nákladů na správu ICT.

vnitřní struktura CIT

Celoškolský útvar CIT se skládá ze čtyř úseků, které vzájemně kooperovat a společně zajišťovat ICT služby napříč UHK. 

 • provoz výpočetní techniky a software podle potřeb uživatelů,
 • podporu uživatelům informačních technologií,
 • uživatelská podpora s provozem pevných a bezdrátových sítí na UHK,
 • zajištění uživatelské podpory při práci s informačními systémy UHK,
 • poradenství - asistence při zaškolení uživatelů, řešení technických problémů,
 • příprava, koordinace a zpracování technických specifikací pro výběrová řízení,
 • správa mobilních telefonů a zaměstnaneckého benefitního programu mobilních telefonů,
 • technické zabezpečení zvukařské a projekční techniky při výukových, odborných a společenských akcí UHK v rámci běžných pracovních dnů, 
 • evidence a správa autorských děl v evidenci UHK,
 • profylaxe multimediálního vybavení učeben.
 • správa serverů,
 • správa síťových technologií,
 • správa databází,
 • správa adresářových služeb,
 • správa poštovní infrastruktury,
 • správa ekonomických systémů,
 • správa e-learningového systému,
 • virtualizace systémů, cloudové služby.
 • provoz IS studijní agendy a souvisejících aplikací,
 • správa a rozvoj knihovních systému,
 • správa webové prezentace UHK, vývoj a údržba webových aplikací,
 • správa identit a systémová integrace dat,
 • správa agendy identifikačních průkazů a přístupového systému,
 • analytická a programová řešení úloh pro potřeby univerzity,
 • zpracování a bezpečné předávání dat externím institucím.


katalog poskytovaných primárních aplikací a služeb

Základními okruhy činností jsou správa informačních, komunikačních a multimediálních technologií na celé univerzitě. Oddělení CIT připravuje podle potřeb vedení univerzity studie rozvoje informačních technologií na UHK. Dále také vytváří a podílí se na rozvojových projektech univerzity a účastní se dalších projektů mimo UHK.

Aplikace/služba Popis
Účetnictví a personalistika Komplexní zpracování ekonomických dokladů, účtování, personální a mzdová agenda.
Manažerský informační systém Analýza dat pro potřeby strategického rozhodování a plánování.
Kalkulace úplných nákladů Aplikace metodiky pro stanovení úplných nákladů v podmínkách univerzity.
Spisová služba Evidence dokumentů doručených a vzniklých z činnosti univerzity.
Studijní systém Administrace studijní agendy.
Poštovní služby Správa Office 365, správa sdílených mailboxů pracovních skupin.
Knihovní systém a databáze Správa knihovních katalogů, on-line katalog knih a publikací, vědecké databáze.
Telefonní služby Telefonní ústředna, tarifikace, správa mobilních služeb.
Přístupový systém budov a parkovišť, kamerové systémy Přístupové závory do areálu UHK, čtečky karet do učeben, ovládání skříněk, kamerové systémy.
Souborové služby Sdílené složky pracovišť, sdílené složky pro podporu výuky, archiv multimédií, úložiště akreditačních materiálů, domovské složky uživatelů. 
Tiskové služby Správa tiskových serverů a tiskáren.
Cloudové a virtualizační služby Vytváření projektových serverů, správa serverů pro management virtuálních desktopů, podpora připojení ke službám Office 365, Cesnet OwnCloud. 
Licenční služby Správa licenčních serverů a administrace licenčních smluv (MS EES, IBM Statistica, SolidWorks, PowerDesigner, Autodesk).
Bibliografická databáze Centralizovaný sběr dat publikační a vědecké činnosti.
HelpDesk On-line zadávání IT požadavků.
E-learning Správa systému a kurzů Moodle, Maple T.A. - testování Matematika.
Rozvrhy Správa serveru a aplikace pro tvorbu rozvrhů.
Theses Systém na odhalování plagiátů.
Praxe Evidence praxí.
WWW portál a intranet Webové stránky UHK a navazující intranetové webové aplikace (hlášení závad, stravenky, seznam publikací autorů atd.)
Samostatné webové aplikace Evidence práce.
Evidence vysokoškolských kvalifikačních prací, rezervační systém badatelny Archivu UHK.
Systém pro objednávky služebních jízd.
Systém evidence závad na budovách UHK
Systém objednávek mobilních SIM karet zaměstnaneckého benefitního programu.
Systém správy tisků a kopírování navázaný na aplikaci Forkys. 
Projektové portály a služby Webové portály vědeckých rad, webové osobní stránky, projektové weby.
Antivirové služby Centrální antivirové řešení koncových stanic a serverů.
Vývoj nových aplikací Vývoj a nasazování požadovaných interních aplikací.

  

Služba Popis
Síťové služby Síťové prvky (routery, přepínače, WiFi přístupové body) - realizace lokální počítačové sítě, připojení k internetu, WiFi připojení.
VPN zařízení - připojení z vnější sítě do prostředí lokální sítě UHK.
Doménová služba DNS - zajištění a správa služeb doménových jmen a překladu IP adres uzlů sítě.
DHCP služby - automatická konfigurace síťového rozhraní zařízení.
Bezpečnost Firewally - řešení bezpečnosti síťového provozu.
Správa federovaných služeb Propojení lokálních přihlašovacích účtů s Office 365.
Ověřování uživatelů v projektu SHIBBOLETH/EDUID (např. pro přístup uživatelů k OwnCloud).
Adresářové služby Tvorba a správa objektů v organizační struktuře - uživatelské účty, vytváření skupin a řízení jednotlivých oprávnění, skupinové politiky, přihlašovací skripty.  
Certifikační služby Správa lokálních certifikátů a zpracování žádostí o veřejně důvěryhodné certifikáty TCS.
Virtualizace Infrastruktura pro virtualizaci serverů a desktopů, privátní cloud.
Databáze Správa databázové základny pro poskytované aplikace a služby.
Management incidentů Řešení incidentů a monitorování systémů.
Deployment management Nasazování bezpečnostních a aktualizačních balíčků operačních systémů, aplikací a aplikačních serverů, instalace šablon počítačů.
Zálohování Zálohování serverů, zálohování sdílených úložišť, domovských složek.
Typ hardwaru Popis
Sítě Kabelážní systémy, optické trasy, metropolitní síť, bezdrátové technologie.
Aktivní prvky Správa a údržba, řízení provozu v počítačové síti.
Fyzické servery Správa a údržba.
Diskové pole Správa a údržba.
Zálohovací hardware  Správa a údržba zálohovacích páskových knihoven, servery.
Telefonní ústředny a telefony Správa a údržba.
Záložní zdroje napájení Správa a údržba.

Kompletní seznam provozovaných služeb naleznete v přiloženém dokumentu "Katalog poskytovaných primárních aplikací a služeb".