Filozofie (Ph.D.)

Zde naleznete informace k dílčím zkouškám, k vypracování disertační práce a státním doktorským zkouškám.

Individuální studijní plán

(1) Individuální studijní plán, podle něhož studium ve studijním programu probíhá, stanoví doktorandovi zejména:
a) téma disertační práce, přičemž lze toto téma v průběhu studia upřesnit,
b) předměty, které je doktorand povinen absolvovat,
c) činnosti související s tvůrčí činností, zejména studium a pobyty na jiných pracovištích,
účast na konferencích, seminářích, letních školách,
d) jeho pedagogické působení,
e) rámcové časové rozvržení studia.

(2) Formu zpracování individuálního studijního plánu stanoví oborová rada.
(3) Individuální studijní plán a případné úpravy v něm zpracovává s doktorandem školitel, který jej předkládá oborové radě k vyjádření. Individuální studijní plán a jeho změny schvaluje děkan.

Formulář individuálního studijního plánu ke stažení

 

Hodnocení a kontrola plnění individuálního studijního plánu
(1) Doktorand zpravidla jednou za akademický rok referuje na školícím pracovišti o svém studiu, o výsledcích řešení tvůrčích úkolů a o přípravě disertační práce.
(2) Doktorand každoročně v termínu stanoveném děkanem vypracuje písemnou zprávu o výsledcích své činnosti, která je jedním z podkladů pro jeho hodnocení školitelem.
(3) Školitel pravidelně jedenkrát za akademický rok hodnotí plnění studijních povinností doktoranda a hodnocení předkládá příslušné oborové radě.
(4) Při nevyhovujícím hodnocení doktoranda navrhne školitel po vyjádření vedoucího zaměstnance školícího pracoviště příslušné oborové radě projednání návrhu na ukončení studia doktoranda podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona. Tento postup může iniciovat též vedoucí školícího pracoviště nebo oborová rada. Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona.
(5) V souvislosti s péčí o dítě má doktorand právo na prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností, jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího akademického roku, nebo studijního bloku vyplývajícího z tohoto studijního a zkušebního řádu a na něj navazujících řídících aktů fakult o dobu jeho čerpání mateřské dovolené, nebo o dobu, po kterou by jinak jeho čerpání mateřské dovolené trvalo, a to za podmínky, že v této době studium nepřeruší. O prodloužení takovýchto lhůt doktorand písemně požádá děkana a předmětné skutečnosti řádně doloží.

 

Protokoly k vykonaným zápočtům a zkouškám naleznete níže v dokumentech.

 

Disertační práce

(1) Student doktorského studijního programu zadá během prvního roku studia téma disertační práce.

(2) Zadaní probíhá v systému STAG (stag.uhk.cz). Zadání obsahuje informace k vypracování (úkoly, cíle, metody, výchozí literaturu) a název práce v angličtině. Student písemnou podobu zadání disertační práce předá svému školiteli, který svůj souhlas potvrdí svým podpisem. Téma disertační práce podléhá schválení oborovou radou. Proces zadávání disertační práce je vždy dovršen přiřazením tématu v informačním systému.

(3) Požadavky na vypracování disertační práce vymezuje čl. 45 Studijního a zkušebního řádu UHK, pravidla pro vypracování disertační práce jsou upravena příslušným výnosem děkanky FF UHK (č. 25/2017), zde ke stažení.

(4) Po odevzdání disertační práce k obhajobě oznámí tajemník oborové rady jména oponentů.

(5) Změnu tématu disertační práce schvaluje děkan na základě písemné žádosti studenta doporučené oborovou radou. Součástí žádosti je i nové zadání práce.

(6) Formální úprava se řídí výnosem děkanky FF UHK č. 25/2017.

(7) Doktorand předkládá spolu s disertační prací teze disertační práce v počtu 15 ks. Obsah a formální úpravu tezí stanoví čl. 47 Studijního a zkušebního řádu UHK, zde ke stažení.

(8) Student se k obhajobě přihlašuje písemně u tajemníka oborové rady.

 Státní doktorská zkouška

(1) Při státní doktorské zkoušce má doktorand prokázat zvládnutí teorií a získání požadovaných znalostí z oblasti studia, včetně metodologických východisek vědecké práce. Její obsah vychází zejména z tématu doktorského studijního programu a individuálního studijního plánu doktoranda.

(2) Součástí státní doktorské zkoušky je diskuse, která souvisí s tématem disertační práce. Tato diskuse zpravidla vychází z pojednání předloženého doktorandem, pokud oborová rada pro příslušný doktorský studijní program vypracování tohoto pojednání požaduje. Toto pojednání obsahuje zejména kriticky zhodnocený stav poznání v oblasti tématu disertační práce, vymezení předpokládaných cílů disertační práce a charakteristiky zvolených metod řešení. Rozsah pojednání určí oborová rada.

(3) Státní doktorskou zkoušku může doktorand opakovat jen jednou, a to nejdříve po šesti měsících od data konání neúspěšné zkoušky.

(4) O průběhu státní doktorské zkoušky je veden protokol. Jeho formu stanoví příslušný řídící akt děkana.
Přihlašování ke státní doktorské zkoušce
(1) Ke státní doktorské zkoušce se doktorand může přihlásit po vykonání zkoušek ze všech předmětů předepsaných jeho individuálním studijním plánem.
(2) Spolu s přihláškou ke státní doktorské zkoušce předloží doktorand přehled odborných aktivit vykonaných během svého studia v doktorském studijním programu a případně pojednání podle čl. 41 odst. 2, včetně přehledu publikovaných prací nebo vytvořených inženýrských nebo uměleckých děl.

Soubory ke stažení

Typ Název Datum Velikost
Individuální_studijní_plán 29. 5. 2019 38,86 kB
Obecná_žádost 29. 5. 2019 12,23 kB
Zpráva_o_činnosti_doktoranda 29. 5. 2019 34,31 kB
Protokol_o_zápočtu_z_grantového_projektu (1) 29. 5. 2019 43,69 kB
Protokol_o_zkoušce 29. 5. 2019 46,53 kB
Protokol_o_zápočtu 29. 5. 2019 43,96 kB