Co Vás zajímá?
Dofoukni si u nás mozek! Nahustíme ti ho vědomostmi k prasknutí
Nejčastěji kladené otázky a odpovědi na ně
Informace k promocím, sponzím s imatrikulacím 2018
Projdi si PřF | Virtuální prohlídka nové budovy
Týden vědy a techniky AV – poprvé na UHK | přednášky | workshopy
  11.10.2018 - 12.12.2018

  Volby kandidáta na funkci děkana PřF UHK

  Akademický senát Přírodovědecké fakulty UHK (dále jen AS PřF UHK) vyhlásil v souladu se zněním Jednacího řádu AS UHK dnem 11. 10. 2018 volby kandidáta na funkci děkana PřF UHK.

  Akademický senát Přírodovědecké fakulty UHK (dále jen AS PřF UHK) vyhlásil v souladu se zněním Jednacího řádu AS UHK
   
  dnem 11. 10. 2018
   
  volby kandidáta na funkci děkana PřF UHK
  na volební období 2019 – 2023
  (dle usnesení AS PřF UHK ze dne 10. 10. 2018).
   
  Pro přípravu a řízení voleb (dle Jednacího řádu AS PřF UHK) byla AS PřF UHK ustavena volební komise ve složení:

  Předseda: Ing. Karol Radocha, Ph.D.
  Členové: RNDr. Filip Studnička, Ph.D.,  Bc. Damián Bušovský
   
  Kandidovat na funkci děkana může každý člen akademické obce. Písemný návrh na kandidáta je oprávněno podat předsedovi volební komise každé pracoviště, skupina členů nebo člen akademické obce PřF na samostatném formuláři volební komise, jehož vzor je přílohou tohoto dokumentu. 
  Podmínkou navržení kandidáta je jeho písemný souhlas a jeho občanská bezúhonnost (dle Jednacího řádu AS PřF UHK).
   
  Návrhy kandidátů s přiloženým:             
   
  a) písemným souhlasem kandidáta na samostatném formuláři,
  b) výpis z trestního rejstříku,
  c) volebním programem kandidáta v písemné i elektronické podobě,
  d) životopisem,
  e) kandidáti narození před 1. 12. 1971 předloží podle zákona č. 451/1991 lustrační osvědčení, případně čestné prohlášení,
   
  musí být doručeny v zalepené obálce označené textem „Volby kandidáta na funkci děkana Přírodovědecké fakulty UHK 2018“ do rukou předsedy volební komise, a to nejpozději do
  13. 11. 2018 do 12.00 hodin.
   
  na katedru fyziky k rukám Ing. Karola Radochy, Ph.D. (budova S PřF UHK, místnost 72210, telefon: 493332760, e-mail: karol.radocha@uhk.cz).

  Návrhy kandidátů doručené po stanoveném termínu a návrhy bez požadovaných náležitostí nebudou volební komisí akceptovány.
  Do vypršení lhůty pro podávání návrhů nebude volební komise poskytovat žádné informace o doručených návrzích.

  Jména navržených kandidátů na funkci děkana a volební programy všech kandidátů budou zveřejněny na úřední desce PřF a na webové stránce PřF UHK od 14. 11. 2018.
   
  Volba kandidáta na funkci děkana se uskuteční dne 12. prosince 2018 od 14:00 hodin.

  Ing. Karol Radocha, Ph.D.
                                                                                                            
  předseda volební komise AS PřF UHK
  V Hradci Králové, dne 11. října 2018              Dokumenty ke stažení:
  Souhlas kandidáta
  Návrh kandidáta
  Vyhlášení voleb AS PřF UHK • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 18.10.2018 12:36