Studentské mobility

photo-1553830591-fddf9c6e2ed1

Program Erasmus+: Erasmus nabízí studentům dva typy aktivit: studijní pobyt a praktickou stáž

 • Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci

  • v délce 3-12 měsíců
  • realizace výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE (viz seznam partnerských univerzit)

 

 • Praktickou stáž v zahraničním podniku či organizaci

  • v délce 2-12 měsíců
  • realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem

 

 • Student, který vyjíždí na studijní pobyt/praktickou stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu.

 • Student může studovat prezenční, kombinovanou i distanční formou studia. A musí být ke studiu zapsán během celého studijního pobytu či praktické stáže.

 • Student vyjíždějící na studijní pobyt musí být zapsán minimálně ve druhém ročníku bakalářského či pětiletého magisterského studia. Student vyjíždějící na praktickou stáž může studovat jakýkoliv ročník studia.

 • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.

 • Student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.

 • Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců studijního pobytu, vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu.

 • Studenti, kteří již v minulosti absolvovali studijní pobyt či praktickou stáž v rámci Programu celoživotního učení (LLP 2007-2013) se mohou programu Erasmus+: Erasmus také účastnit, předchozí mobility se však ve stejném stupni studia sčítají.

 1. Podívejte se do našeho seznamu Erasmus smluv a vyberte si školu - doporučujeme vybrat ještě alespoň dvě záložní varianty. Seznam naleznete zde a výši poskytovaného stipendia zde.

 2. Vyplňte přihlášku. Podepsanou ji odevzdejte Mgr. Pavle Holubové (pavla.holubova@uhk.cz, budova S, 4. patro - vedle studijního oddělení).

 3. Po vyhlášení výsledků výběrového řízení společně s katedrálním koordinátorem vyplňte Learning Agreement (LA - studijní pobyty, LA - praktické stáže). Katedrální koordinátor mobilit vám pomůže s výběrem vhodných předmětů, které budou korespondovat s vaším studijním plánem a které mohou být po návratu uznány. Student musí během pobytu na partnerské instituci získat z předmětů schválených ve studijní smlouvě minimálně 15 kreditů ECTS za každý semestr (doporučení – zapište si větší počet předmětů/kreditů). 

 4. Vyplněný a podepsaný Learning Agreement (LA) zašlete přijímající instituci, která ho potvrdí a pošle zpět. Takto potvrzený LA zašlete Mgr. Pavle Holubové.

 5. Každý student vyjíždějící do zahraničí v rámci studia má povinnost uzavřít před cestou cestovní pojištění - specifikace pojištění dle Směrnice kvestora č. 2/2013. Můžete využít pojistnou smlouvu UHK uzavřenou se společností ERV pojišťovna, a.s.

 6. Předvyplňte účastnickou smlovu (pro studijní pobyty zde, pro praktické stáže zde). Vyplňte v ní tabulku s osobními údaji a další žlutě označená místa a elektronicky zašlete Mgr. Pavle Holubové.

 7. Vyplňte v aplikaci Online Linguistic Support (OLS) jazykový test, přístup dostanete emailem.

 1. V případě změn v LA vyplňte část formuláře BĚHEM MOBILITY (During the Mobility), nechte potvrdit přijímající institucí a katedrálnímu koordinátorovi mobilit.

 2. Prodloužení studia na zahraniční univerzitě lze po dohodě s přijímající organizací a PřF UHK.

 1. Odevzdejte na zahraniční oddělení: 

  • ​Přehled dosažených výsledků studia (Transcript of Records)

  • Potvrzení o délce studia (Confirmation of study/traineeships) vydané a potvrzené přijímající organizací obsahující jméno účastníka a datum zahájení a ukončení studia.

 2. Vyplňte závěrečnou zprávu formou on-line dotazníku v aplikaci Mobility Tool a doplňkovou závěrečnou zprávu v  databázi Erasmus+, přístupy obdržíte emailem. 

 3. Vyplňte v aplikaci OLS závěrečný jazykový test.

 4. Na katedře proběhne kontrola splněných předmětů a jejich uznání.