Mobility - evropské projekty

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové umožňuje rozvoj kvalitního a především mezinárodního vědeckého prostředí. Patří mezi ně zejména projekt evropských mobilit

Mgr. Katarína Komenská, Ph.D. - 01/2019-06/2019 - katedra Filosofie a společenských věd

Dr. Komenská ukončila v r. 2013 doktorské studium v oboru Etika na Institutu filozofie a etiky, Filozofické fakulty Prešovské univerzity v Prešově. V současnosti působí na institutu jako odborná asistentka.

Její výzkumný zájem spočívá v otázkách spojených bioetiky (humanitární etika, medicínská etika, etika vztahu ke zvířatům) a jejich řešením přes optiku konzekvencialistických etických teorií. Ve vztahu k tomu se začala v současnosti věnovat problematice morální motivace (jako součásti procesu etického rozhodování a řízení). To si podle ní vyžaduje hledání syntézy mezi psychologickým a etickým pochopením tohoto fenoménu, což může v budoucnu posílit možnosti rozvoje profesionálních (a etických) kompetencí zdravotnického personálu.

K jejím publikacím lze zařadit její monografii Etika vztahu ke zvířatům (přes optiku etiky sociálních důsledků) a spoluautorství na kolektivních monografiích A. Ahmad & J. Smith (eds.): Humanitarian Action and Ethics (2018); V. Gluchman (ed.): Ethics of social Consequences. Philosophical.

V minulosti absolvovala několik výzkumných a studijních pobytů v zahraničí: University of Bolton, Velká Británie; Berlin - Buch, Německo; Centre of Applied Ethics, University of Linkoping, Švédsko, St. George's University of London, Velká Británie; ale i mnohé jiné domácí a zahraniční cesty spojené s vědecko-výzkumnou činností a jejich prezentací na vědeckých fórech po celé Evropě.

 

Prof. Dr. Béla Tomka - 09/2018-02/2019 - Historický ústav

Prof. Dr. Tomka je profesorem na katedře dějin Univerzity v Szegedu.
Jeho hlavní oblastí výzkumu je sociální a hospodářská historie 20. století se zvláštním důrazem na mezinárodní srovnání. Na Univerzitě Hradec Králové bude pokračovat v projektu, který bude analyzovat kvalitu života ve střední a východní Evropě od roku 1918 do nového tisíciletí.
 
V rámci společenských a hospodářských dějin 20. století, Maďarsko a Evropa, se jeho výzkum soustředil na změny obyvatelstva, rodinné vzorce a sociální stát. Jeho nejnovější práce se zaměřily na srovnávací historii ekonomického růstu, spotřeby a kvality života ve střední a východní Evropě.
 
Od roku 1992 je spoluautorem Aetas, Quarterly Journal of History and Related Disciplines, a zároveň členem jiných redakčních rad akademických periodik (Esély, Journal of Social Policy, Maďarský historický přehled). Je členem správní rady společenské historie společnosti István Hajnal. V roce 2010 byl zvolen členem představenstva Mezinárodní asociace sociálních dějin (ISHA,Amsterdam) a od roku 2011 byl redaktorem tohoto sdružení. Je také externím zakládajícím členem Ph.D. programu Sociální a ekonomické dějiny na Eötvösově univerzitě (ELTE, Budapešť).
 
Byl několikrát pozvaný výzkumnými institucemi a univerzitami v Evropě a severní Americe jako výzkumník a hostující profesor, včetně v Amsterdamu, Mannheimu, Berlíně, Oxfordu, Edinburghu, Portlandu
(OR) a Jena.

Je autorem 14 knih a redaktor několika dalších svazků, stejně jako řady vědeckých článků. Mezi jeho hlavní ceny patří Cena Bolyai za vynikající vědecké příspěvky (2010) Nadace Bolyai v Budapešti, Cenu akademie (za vynikající vědecké výsledky), kterou získala Maďarská akademie věd v roce 2010 a Vynikající akademický titul2013 Award by Choice, Americká knihovní asociace (pro společenskou historii Evropy dvacátého století, Londýn a New York: Routledge, 2013).

 

Dr. Mark Winden Risjord - 11/2018 - 05/2019 - katedra Filosofie a společenských věd 

Mark W. Risjord je profesorem na Emory University, kde vyučuje na Institutu pro svobodná umění a na škole ošetřovatelství. V roce 1990 získal titul PhD na Univerzitě v Severní Karolíně v Chapel Hill. Od roku 2012 spolupracuje s katedrou filozofie na Filozofické fakultě. Publikoval 40 esejí a tři knihy: Dřevorubci a čarodějnictví: Racionalita a Interpretační změna ve společenských vědách, Ošetřovatelské znalosti: Věda, praxe a filosofie a filozofie společenských věd, současný úvod. Je členem redakční rady časopisů Filozofie sociálních věd a filozofie ošetřovatelství. Profesor Risjord byl akademickým rokem 2011-12 Fulbrightovým učencem na Univerzitě Hradec Králové.

Výzkum profesora Risjorda je součástí projektu „Inferentialism and Collective Intentionality“, který financuje Grantová agentura České republiky a Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Ladislav Koren a Hans Bernhard Schmid Co-PIs. Pracuje na knižním projektu a rozvíjí minimalistický přístup ke společné akci, který je v souladu s požadavky inferenciality. Profesor Risjord také pracuje na inferentialistickém výkladu vysvětlení spolu se spoluautory Kareem Khalifou a Jaredem Milsonem.