Archivnictví (Ph.D.)

Doktorský studijní program Archivnictví, který byl akreditován v roce 2014, nabízí studentům v prezenční a kombinované formě modul se zaměřením na pomocné vědy historickémodul se zaměřením na moderní systémy. Studium je čtyřleté a poskytuje studentům prostor pro vědecký i výzkumný růst, a to zvláště v oblasti pomocných věd historických, dějin správy a moderních trendů v archivnictví. Odborná specializace pracovníků katedry v oblasti urbánních a církevních dějin také umožňuje interdisciplinárně laděné výzkumy tohoto typu. Studenti doktorského studia mají možnost pod vedením svého školitele v průběhu studia řešit grantové projekty a publikovat v domácích i zahraničních periodicích. Významně jsou podporovány zahraniční pobyty a stáže, které lze zajistit podle studentova výzkumného zaměření. Katedra pomocných věd historických a archivnictví, která pravidelně spolupracuje s předními výzkumnými pracovišti v ČR (např. s Historickým ústavem Akademie věd České republiky či Fakultou informačních technologií Českého vysokého učení technického), sice není velkým pracovištěm, ale jeho velkou výhodou je vpravdě rodinné prostředí, které umožňuje individuální a systematickou práci se studenty, která se promítá v kvalitě publikačních výstupů i absolventských prací.

 V případě potřeby bližších informací prosím kontaktujte tajemnici studia doc. PhDr. Janu Vojtíškovou, Ph.D. (jana.vojtiskova@uhk.cz).