Historie navazující (Mgr.)

literature-3324039_1920

Státní závěrečné zkoušky

Pro studenty, kteří nastoupili do studia v září 2014, jsou v příloze č. 4 nové otázky pro SZZ magisterského navazujícího studia Historie, modul B.

Všichni ostatní budou končit s dosavadními otázkami.

V předmětu Teorie historické vědy a historiografie byly připraveny nové státnicové otázky, podle nichž budou zkoušeni studenti 1. i 2. ročníku, tj. všichni, kteří zahájili své studium v září 2013. Studenti, kteří začali studovat dříve (2012, případně 2011) budou zkoušeni podle dosavadních otázek (příloha č.3 otázky r. 2013).

------------------------------------------------------------------------

Podmínky státní závěrečné zkoušky
Otázky ke státní závěrečné zkoušce Navazující magisterské studium Historie – specializace A (středověk – konec 18. století)

ZZAKL1 (do 1306)

1) Příchod Slovanů do našich zemí (původ, ekonomické a sociální vztahy, boje s Avary, Sámova říše).

2) Počátky středoevropských slovanských státu na příkladu Velké Moravy (sjednocování, správa země, státoprávní význam přijetí křesťanství).

3) Formování českého státu v 10. století (otázka existence kmenů, spory o místo státu v Evropě, význam vzniku církevních institucí, rozsah státu, charakter ovládaného území).

4) Charakter správy raně středověkých států (postavení knížete, úloha jeho družiny /beneficiární šlechta/, regionální správa, počátky pozemkové šlechty, postavení církve – velkofarní organizace).

5) Základní rysy raně středověké ekonomiky (soustředění osídlení do nejúrodnějších oblastí, význam zemědělství a postavení venkovského obyvatelstva – tzv. služebná organizace, naturální charakter hospodářství).

6) Upevnění českého státu za Břetislava I a Vratislava I. (Vztah k církvi, seniorát). Vztahy českého státu k okolním zemím - zisk Moravy, konflikty s Polskem a Uhrami.

7) Úpadek českého státu ve 12. století (negativní důsledky seniorátu, boje českých a moravských Přemyslovců, zásahy okolních zemí do českých záležitostí, počátky pozemkové šlechty).

8) Vztahy českého státu ke středověké Římské říši ve středověku (tribut, léno, královský titul, Zlatá bula sicilská).

9) Hospodářské převraty 13. století – význam vrcholné kolonizace, změny v zemědělství a řemeslech, změny v postavení poddaných v důsledku tzv. německého práva.

10) Charakter středověkého města a jeho ekonomické a právní postavení (rozvoj řemesel a obchodu, cechy, charakter městského práva, problematika věnných měst).

11) Počátky mocenského postavení Čech za Přemysla I. a Václava I (využívání rozporů v říši, Zlatá bula sicilská), vnitřní upevnění země (primogenitura, vyřešení sporů s církví), úspěšné odražení tatarského vpádu za Václava I.

12) Počátky středoevropské velmocenské politiky na sklonku vlády Václava I. a v počátcích vlády Přemysla Otakara II. (problematika dědictví babenberského, možnost expanze na jih, cesty k získání tohoto dědictví, spory s Uhrami, definitivní vítězství Přemysla II. v roce 1260).

13) Problémy vnitřní a zahraniční politiky Přemysla II. (neúspěchy řešení vztahu moci šlechty a panovníka, úspěšné rozšiřování moci Přemysla II. po roce 1260, snaha o využití rozporu  v Římské říši, neúspěšná kandidatura na římského krále, příčiny a důsledky, počátek  vzestupu Habsburků).

14) Vyvrcholení přemyslovské moci za Václava II. (ústup od výbojů na jih, zásahy do slezských záležitostí, růst Václavovy středoevropské autority, zisk polské a uherské koruny, ekonomické posílení moci českého státu v důsledku nálezu stříbra – kvalitní česká měna), vymření rodu v roce 1306.

15) Vývoj území českého státu v raném a vrcholném středověku (počátky přemyslovské moci ve středních Čechách, šíření na území Čech, vztahy k Moravě, vymezování územního rozsahu Čech, šíření přemyslovské moci za hranice Čech).

Doporučená literatura - Všeobecná

České dějiny (nakladatelství Laichter) I /1-5, II/1

Velké dějiny zemí Koruny české (I-III)

Petráň J. a kol., Dějiny Československa I (do roku l648), Praha 1990

Hledíková a kol., Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost, Praha 2005 (2.vyd.)

Jirásko, L., Církevní řády a kongregace v zemích českých. Praha 1991
Kadlec, J., Přehled českých církevních dějin I. Praha 1991

Maur E., Obyvatelstvo českých zemí ve středověku: In:L. Fialová a kol. Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 1998, s. 35–73

Speciální monografie (řazeno tematicky)
Beranová: Slované. Praha 1995
Čechy kolem roku 1000. Praha 2000
Fiala, Z.: Přemyslovské Čechy. Praha 1965 (2. vyd. 1975)

Hofman F.: České město ve středověku. Praha 1992 (2.vyd. 2010)

Charvát, P.: Boleslav II. Praha 2003
Charvát, P.: Václav – kníže Čechů. Praha 2011
Charvát, P.: Zrod českého státu 568 – 1055. Praha 2006
Charvátová, K.: Václav II. Praha 2007

Klápště, J.: Proměna českých zemí ve středověku. Praha 2005
Klápště, J. – Žemlička, J.: Studium dějin osídlení v Čechách a jeho další perspektivy,

ČSČH 27, 1979, s. 884–906

Krzemieńska, B.: Břetislav I. Praha 1986 (2. vyd. 2003)

Lutovský, M.: Bratrovrah a tvůrce státu. Praha 1999 (2. vyd. 2006)
Lutovský M. – Petráň Z.: Slavníkovci. Mýtus českého dějepisectví. Praha 2005

Měřínský, Z.: České země od příchodu Slovanů do Velké Moravy I – II. Praha 2002 a 2005
Profantová, N. – Lutovský M.,: Sámova říše. Praha 1995
Poulík, J. – Chropovský B.: Velká Morava – společný stát Čechů a Slováků. Praha 1985
Smetánka, Z.: Legenda o Ostojovi. Praha
Váňa, Z.: Svět dávných Slovanů. Praha 1983
Vaníček V.: Vratislav II. Praha
Vaníček V.: Soběslav I. Praha 2007

Třeštík, D.: Vznik Velké Moravy. Praha 2001
Třeštík D.: Počátky Přemyslovců. Praha 1997
Turek, R.: Čechy na úsvitě dějin. Praha 1963 (reprint 2001)
Žemlička, J.: Čechy v době knížecí. Praha 1997
Žemlička J.: Počátky Čech královských. Praha 2002
Žemlička J.: Přemysl Otakar I. Praha 1990

Žemlička J.: Přemysl Otakar II. Praha 2011
Žemlička J.: Století posledních Přemyslovců. Praha 1986

Monografie o jednotlivých šlechtických rodech z Nakladatelství Lidové noviny v Praze a nakladatelství Veduta v českých Budějovicích
Publikace z regionální literatury o nejstarších dějinách jednotlivých míst

 

ZZAKL2 (1306 –1471)

1) Šlechta a její zformování v zemské obci ve 13. a na počátku 14. století.

2) Lucemburská koncepce českého státu – Česká koruna, Korunní archiv.

3) Vztah Říše a českého státu za Lucemburků, jejich úloha v říšské politice.

4) Vztah církve a státu za Lucemburků, význam vzniku arcibiskupství, nově prameny související s činností arcibiskupské kanceláře.

5) Význačné instituce státní správy – zemský a dvorský soud. Význam zemských desk jako  historického pramene. Zemský sněm, generální sněm.

6) Společenská krize a její odraz v krizi církevní – vztah Lucemburků k nápravnému hnutí v církvi.

7) Počátky české reformace, Jan Milíč, Matěj z Janova, Jan Hus a situace na univerzitě.

8) Táborský a pražský směr v husitství, jejich vývoj, stýkání a potýkání.

9) Státoprávní a politické aspekty husitství.

10) Hlavní výsledky husitské revoluce v náboženské společensko-právní i majetkoprávní rovině, podstata kompaktát.

11) Polipanské bezvládí jako důležitý dějinný úsek pro formování stavovské monarchie, landfrýdy – specifika tohoto období.

12) Proces sjednocování českého utrakvismu.

13) Hlavní zásady vnitřní politiky Jiřího z Poděbrad.

14) Zahraniční politika Jiřího z Poděbrad a její evropský rozměr.

15) Gotická kultura a umění v českých zemích.

16) Historiografie doby husitské a poděbradské (prameny a jejich edice)

Doporučená literatura

Čechura, Jaroslav: Lucemburkové na českém trůně I–II. Praha 1999, 2001
Čornej, P.: Tajemství českých kronik. Druhé, rozšířené a přepracované vydání. Praha Litomyšl 2003.
Čornej, Petr: Velké dějiny zemí koruny české V. 1402–1437. Praha – Litomyšl 2000
Čornej, Petr – Bartlová, Milena.: Velké dějiny zemí Koruny české VI. 1437–1526. Praha Litomyšl 2007
Felcman, Ondřej – Fukala, Radek a kol.: Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat. Praha 2008.

Fiala, Zdeněk: Předhusitské Čechy 1310–1419. Praha 1968
Kavka, František.: Vláda Karla IV. za jeho císařství I–II. Praha 1993
Kavka, František: Poslední Lucemburk na českém trůně. Praha 1997
Kejř, Jiří: Vznik městského zřízení v českých zemích. Praha 1999
Macek, Josef: Jiří z Poděbrad, Praha 1967.

Spěváček, Jiří: Jan Lucemburský a jeho doba 1296–1346. Praha 1994
Spěváček, Jiří: Karel IV. Život a dílo (1316–1378). Praha 1979
Spěváček, Jiří: Václav IV. (1361–1419). Praha l986
Seibt, Ferdinand.: Karel IV. Císař v Evropě (1346–1378). Praha

Šmahel, František: Husitské Čechy. Praha 2001 (2. vyd. 2008)
Šmahel, František: Husitská revoluce I–IV. Praha 1993
Urbánek, Rudolf: Věk Poděbradský I–IV. Praha 1915–1962.

 

ZZAKLA3 (1471–1620)

1) Okolnosti nástupu Jagellonců na český trůn, mocenské zájmy evropských vládnoucích dynastií a jejich střetávání.

2) Česká koruna na konci středověku, bilance státoprávních, právních, ekonomických i kulturních poměrů.

3) Mocensko-politické ambice šlechty. Klientské, příbuzenské a přátelské vazby. Osobní rovina politické komunikace.

4) Konkurenční zápas královských měst a šlechty 16. století, jeho motivy

5) Hospodaření šlechty ve vlastní režii a jeho dopad na podobu společnosti

6) Nástup Habsburků na český a uherský trůn a centralizační a rekatolizační koncepce Ferdinanda I.

7) Nástup reformace ve Slezsku a v Lužicích, České království jako jedno s ohnisek střetávání  reformace a protireformace

8) Soupeření českých stavů s Habsburky do stavovského povstání v letech 1546–1547

9) Jednota bratrská, její vývoj, vůdčí osobnosti, centra, kulturní přínos

10) Nekatolická šlechtická opozice v době vlády Rudolfa II. a Matyáše

11) Pozdně gotická a renesanční kultura a umění v českých zemích.

12) Český stavovský odboj v letech 1618–1620 a jeho porážka.

13) Historiografie předbělohorské éry (prameny a jejich edice)

Doporučená literatura

Bůžek, Václav a kol., Dvory velmožů s erbem růže. Praha 1997
Bůžek, Václav: Rytíři renesančních Čech. Praha 1995
Bůžek, Václav – Hrdlička, Josef – Král, Pavel – Vybíral, Zdeněk: Věk urozených. Praha – Litomyšl 2002.
Baďurík, Jozef – Sládek, Kamil (edd.): Politický zrod novovekej strednej Európy. Bratislava 2005.
Janáček, Josef: České dějiny. Doba předbělohorská 1526-1547, I/1–2. Praha 1968–1984.
Janáček, Josef: Rudolf II. a jeho doba. Praha 1987.
Macek, Josef: Jagellonský věk v českých zemích 1471–1526, I–IV. Praha 1992–1999.
Pánek, Jaroslav: Politický systém českého předbělohorského státu, Folia Historica Bohemica 11, Praha 1987, s. 41–101.
Pánek, Jaroslav: Poslední Rožmberk, Praha 1996.

Pánek, Jaroslav: Stavovská opozice a její zápas s Habsburky 1547–1577. Praha 1982.
Petráň, Josef: Staroměstská exekuce, 3. vyd. Praha 1993

Sedláci si dělají, co chtějí.  Sborník vybraných prací profesora Jaroslava Čechury. Edd. V. Boháčová – V. Kucrová. Praha 2012.

Válka, Josef: Dějiny Moravy 2. Morava reformace, renesance a baroka. Brno 1995.
Vorel, Petr: Velké dějiny zemí Koruny české VII. 1526–1618. Praha – Litomyšl 2005.
Vybíral, Zdeněk: Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku. České Budějovice 2005

ZZAKLA4 (1620–1790)

1) Třicetiletá válka a její podoba v českých zemích. Řešení „české otázky“ za války.

2) Panovnický absolutismus v habsburské monarchii. Centralistické snahy vídeňského dvora a správa českých zemí.

3) Režijní velkostatek a jeho proměny v období po třicetileté válce.

4) Postavení venkovského lidu a selská povstání v pobělohorském období do roku  1775.

5) Rekatolizace a její proměny v pobělohorském období do smrti Karla VI.

6) Vládnoucí vrstvy habsburské monarchie v období panovnického absolutismu (1648–1740).

7) Řemeslná výroba a počátky a rozvoj manufakturní výroby v první polovině 18. století.

8) České barokní umění (architektura, výtvarné umění, hudba, literatura).

9) Války o země Koruny české a jejich následky pro český stát (1740–1763).

10) Osvícenský absolutismus a jeho reformní snažení. Reformy Marie Terezie

 

Soubory ke stažení

Typ Název Datum Velikost
SZZ otázky Historiografie do r. 2013 1. 6. 2019 32,5 kB
SZZ otázky od roku 2014 1. 6. 2019 59 kB
Pokyny pro studenty - VIP1 a VIP2 1. 6. 2019 14,73 kB
SZZ otázky modul B - nové 1. 6. 2019 28 kB
SZZ Historiografie a teorie od r. 2013 1. 6. 2019 36 kB
Citační norma HIU FF UHK 1. 6. 2019 330,27 kB