Co Vás zajímá?
Jižní Korea Sangmyung University - výměnný pobyt
Stáhněte si průvodce prváka!
Budova E - sídlo Ústavu sociální práce
Akreditovaný kurz MPSV "Jednání s klientem v obtížných situacích"
Zajímavé přednášky na ÚSP

Přijímací řízení

 

Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018

Den otevřených dveří proběhne v pátek 13. 1.  a v sobotu 14. 1. 2017.

Přihlášky ke studium se podávají od 5.12. 2016 do 31. 3. 2017.


Přijímací zkoušky budou realizovány na přelomu května a června 2017. Závazné termíny konání přijímacích zkoušek pro jednotlivé obory naleznete zde.
 

Přehled nabízených oborů včetně informací k přijímacím zkouškám a učebních plánů naleznete v části Studijní obory.

Pravidla přijímacího řízení jsou upravena rektorským výnosem č. 17/2016.

Pro zájemce pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Bližší informace o nabízených kurzech včetně elektronické přihlášky na kurzy naleznete v části Přípravné kurzy a konzultaceObecné podmínky přijetí ke studiu

K vysokoškolskému studiu v bakalářském stupni se přijímají uchazeči s úplným středoškolským vzděláním, kteří úspěšně prošli přijímacím řízením.

K vysokoškolskému studiu v magisterském navazujícím stupni se přijímají uchazeči s úspěšně ukončeným bakalářským vzděláním ve studijním programu B6731 Sociální politika a sociální práce, kteří úspěšně prošli přijímacím řízením. Absolventi jiného bakalářského studijního programu jsou povinni před podáním přihlášky konzultovat příbuznost absolvovaného bakalářského studijního programu na Studijním oddělení Ústavu sociální práce UHK. Pro posouzení uchazeč předloží doklad o struktuře státní závěrečné zkoušky s uvedením přesného názvu absolvovaného bakalářského studijního programu a oboru.

Způsob podání přihlášky

Přihlášky se podávají pouze elektronickou formou. Při podání přihlášky uchazeč uhradí stanovený administrativní poplatek. Opis přihlášky není nutné zasílat. Přihláška bude přístupná od 5. 12. 2016.
Přihláška je zpracována až v okamžiku uhrazení administrativního poplatku za přihlášku. O zpracování přihlášky je uchazeč informován prostřednictvím e-mailu. Lhůta pro zpracování přihlášky je měsíc. Nestane-li se tak, je nutné kontaktovat studijní oddělení.

Uchazečům se zdravotním postižením či jiným znevýhodněním doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami Augustin, které jim poskytne individuální konzultace o možné formě a typu studia, o přírpavných kurzech, a projedná s nimi modifikace přijímacího řízení. V případě zájmu o zajištění služeb je nutné zaškrtnout v přihlášce ke studiu kolonku - uchazeč se specifickými potřebami. Bližší informace a kontakty naleznete na stránkách střediska Augustin.

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Poplatek ve výši Kč 500,-- se hradí bezhotovostním převodem na bankovní účet Univerzity Hradec Králové

- číslo účtu 4341822,

- kód banky 0800,

- variabilní symbol = 15990,

- specifický symbol = oborové číslo přihlášky;

IBAN - CZ23 0800 0000 0000 0434 1822; SWIFT - GIBACZPX; název účtu - Univerzita Hradec Králové "Poplatky studentů II"; Název banky: Česká spořitelna, a.s.; adresa banky - Budějovická 1518/13b, Praha 4, 140 00.

Poplatek spojený s přijímacím řízením je v kterékoliv jeho části nevratný!

Doložení dokladu

Pro vystavení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení musí uchazeč doložit požadované vzdělání. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, popř. bakalářského diplomu (v případě navazujícího magisterského studia) je nutné zaslat na Studijní oddělení ÚSP UHK (Rokitanského 62, Hradec Králové, 500 03) v termínu:

- do 30. 4. 2017 uchazeči, kteří mají vzdělání již ukončeno,

- do 30. 6. 2017 uchazeči, kteří maturují, popř. konají bakalářské SZZ na jaře 2017,

- do 15. 9. 2017 uchazeči, kteří maturují, popř. konají bakalářské SZZ po 30. 6. 2017.

Doplňující informace

Potvrzení od lékaře ani životopis nevyžadujeme.

Má-li uchazeč zájem absolvovat přijímací řízení pro více studijních oborů, je nutné na každý obor podat samostatnou přihlášku a uhradit poplatek.

Závazné termíny konání přijímacích zkoušek pro jednotlivé obory budou upřesněny v závislosti na počtu uchazečů nejpozději do konce dubna 2017 a zveřejněny na webových stránkách ústavu. O termínu konání přijímacích zkoušek bude uchazeč informován písemně pozvánkou.

Náhradní termín přijímacích zkoušek nebude vypsán.

Naposledy upraveno: Chaloupková Kateřina, 24.2.2017 7:31