Co Vás zajímá?
Pozvánka na mezinárodní konferenci
Pozvánka na seminář o pěstounské péči
Jižní Korea Sangmyung University - výměnný pobyt
Budova E - sídlo Ústavu sociální práce
Akreditovaný kurz MPSV "Jednání s klientem v obtížných situacích"
Zajímavé přednášky na ÚSP

Přijímací řízení

 

Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019

Den otevřených dveří proběhne v pátek 12. 1. a v sobotu 13. 1. 2018.

Přihlášky ke studiu se podávají od 1.12. 2017 do 31. 3. 2018, v případě přihlášky na navazující magisterské obory pak do 18. 4. 2018.


Přijímací zkoušky na bakalářské obory budou realizovány dne 25. 5. 2018, přijímací zkoušky na navazující magisterské obory pak dne 8. 6. 2018, blíže viz rozpis.

Přehled nabízených oborů včetně informací k přijímacím zkouškám a učebních plánů naleznete v části Studijní obory, nabídka přípravných kurzů je k dispozici zde.

Pravidla přijímacího řízení jsou upravena rektorským výnosem č. 20/2017, popř. rektorským výnosem č. 19/2017 v případě oboru Social Work.Obecné podmínky přijetí ke studiu

Podmínkou přijetí k vysokoškolskému studiu v bakalářském stupni je ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou a úspěšné splnění podmínek přijímacího řízení.

Podmínkou přijetí k vysokoškolskému studiu v magisterském navazujícím stupni je ukončené vysokoškolské vzdělání a úspěšné splnění podmínek přijímacího řízení. 

Způsob podání přihlášky

Přihlášky se podávají pouze elektronickou formou. Při podání přihlášky uchazeč uhradí stanovený administrativní poplatek. Opis přihlášky není nutné zasílat. Přihláška bude přístupná od 1. 12. 2017.
Přihláška je zpracována až v okamžiku uhrazení administrativního poplatku za přihlášku. O zpracování přihlášky je uchazeč informován prostřednictvím e-mailu. Lhůta pro zpracování přihlášky je měsíc. Nestane-li se tak, je nutné kontaktovat studijní oddělení.

Uchazečům se zdravotním postižením či jiným znevýhodněním doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami Augustin, které jim poskytne individuální konzultace o možné formě a typu studia, o přírpavných kurzech, a projedná s nimi modifikace přijímacího řízení. V případě zájmu o zajištění služeb je nutné zaškrtnout v přihlášce ke studiu kolonku - uchazeč se specifickými potřebami. Bližší informace a kontakty naleznete na stránkách střediska Augustin.

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Poplatek ve výši Kč 500,-- se hradí bezhotovostním převodem na bankovní účet Univerzity Hradec Králové

- číslo účtu 4341822,

- kód banky 0800,

- variabilní symbol = 13990,

- specifický symbol = oborové číslo přihlášky;

IBAN - CZ23 0800 0000 0000 0434 1822; SWIFT - GIBACZPX; název účtu - Univerzita Hradec Králové "Poplatky studentů II"; Název banky: Česká spořitelna, a.s.; adresa banky - Budějovická 1518/13b, Praha 4, 140 00.

Poplatek spojený s přijímacím řízením je v kterékoliv jeho části nevratný!

Doložení dokladu

Pro vystavení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení musí uchazeč doložit požadované vzdělání. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, popř. vysokoškolského diplomu (v případě navazujícího magisterského studia) je nutné zaslat na Studijní oddělení FF ÚSP UHK (Rokitanského 62, Hradec Králové, 500 03) v termínu:

- do 15. 5. 2018 uchazeči, kteří mají vzdělání již ukončeno,

- do 30. 6. 2018 uchazeči, kteří maturují, popř. konají bakalářské SZZ na jaře 2018,

- do 14. 9. 2018 uchazeči, kteří maturují, popř. konají bakalářské SZZ po 30. 6. 2018.

Doplňující informace

Potvrzení od lékaře ani životopis nevyžadujeme.

Má-li uchazeč zájem absolvovat přijímací řízení pro více studijních oborů, je nutné na každý obor podat samostatnou přihlášku a uhradit poplatek.

Závazné termíny konání přijímacích zkoušek pro jednotlivé obory budou upřesněny v závislosti na počtu uchazečů nejpozději do konce dubna 2018 a zveřejněny na webových stránkách ústavu. O termínu konání přijímacích zkoušek bude uchazeč informován písemně pozvánkou.

Náhradní termín přijímacích zkoušek nebude vypsán.

Naposledy upraveno: Chaloupková Kateřina, 1.3.2018 7:57