Co Vás zajímá?
Termín pro podání přihlášek ke studiu na UHK prodloužen!
Program Nábřeží vysokých škol 2017
Rektorský sportovní den
Ministr financí bude debatovat se studenty
Stáhněte si aktuální číslo Zpravodaje UHK v elektronické podobě!
UHK se účastnila veletrhu Gaudeamus Praha 2017

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007-2013

OtevřítČíslo projektuNázevLogo
CZ.1.07/1.2.21/01.0015Podpora rozvoje komunikačních kompetencí dětí a žáků mateřských a základních škol v Královéhradeckém kraji
CZ.1.07/1.3.43/02.0010Rozvoj ekonomické gramotnosti pedagogických pracovníků pro potřeby Rámcových vzdělávacích programů a mimoškolní praxe
CZ.1.07/2.2.00/28.0036Inovace studijních oborů na PdF UHK
CZ.1.07/2.2.00/28.0104Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia
CZ.1.07/2.2.00/28.0105Inovace a internacionalizace profesní přípravy pedagogů v 21. století
CZ.1.07/2.2.00/28.0106Modernizace a inovace studijních oborů Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové
CZ.1.07/2.2.00/28.0118Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK
CZ.1.07/2.2.00/28.0127Inovace studijního programu sociální politika a sociální práce na UHK s ohledem na potřeby trhu práce
CZ.1.07/2.2.00/28.0131Inovace studijního oboru Transkulturní komunikace a realizace výuky v anglickém jazyce
CZ.1.07/2.2.00/28.0145Inovace studijního oboru Rekreologie v souladu s požadavky trhu práce
CZ.1.07/2.2.00/28.0163Latinskoamerická studia jako platforma mezioborové a meziuniverzitní spolupráce
CZ.1.07/2.2.00/28.0169Přestavba studia kinatropologických oborů vzhledem ke konkurenceschopnosti absolventů v EU
CZ.1.07/2.2.00/28.0327Inovace a podpora doktorského studijního programu
CZ.1.07/2.2.00/29.0004Zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na Univerzitě Hradec Králové pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami
CZ.1.07/2.2.00/29.0010Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání
CZ.1.07/2.3.00/30.0052Rozvoj výzkumu a vývoje na Univerzitě Hradec Králové za účasti postdoktorandů
CZ.1.07/2.3.00/20.0209Rozvoj a podpora multidisciplinárního vědecko výzkumného týmu pro studium současné rodiny na UHK
CZ.1.07/2.3.00/30.0015Rozvoj působení postdoktorandů na Univerzitě Hradec Králové
CZ.1.07/2.3.00/45.0014Věda na dosah ruky
CZ.1.07/2.4.00/17.0094SPolupráce, INovace a NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol
CZ.1.07/2.4.00/16.0008Full Cost UHK
CZ.1.07/1.1.00/14.0250Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
CZ.1.07/1.1.00/14.0251Zvýšení kvality výuky Výchovy k občanství na školách v souladu s RVP
CZ.1.07/1.1.05/01.00 03Řemeslo má zlaté dno a čisté ruce
CZ.1.07/1.1.05/01.0010Cizí jazyky logicky a činnostně pro technické obory SŠ až k maturitě
CZ.1.07/1.1.05/01.0026Zavedení nových vyučovacích metod ve výuce pravěku, starověku a středověku v rámci implementace RVP na školách v Královéhradeckém kraji
CZ.1.07/1.1.05/02.0043Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně zvýšení motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech
CZ.1.07/1.1.05/04.0017Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou
CZ.1.07/1.1.05/04.0027Online lektorství anglického jazyka pro ZŠ
CZ.1.07/1.2.00/08.0105Společně to dokážeme - program pedagogické intervence pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a jejich učitele
CZ.1.07/1.2.01/01.0003Zkvalitňování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Královéhradeckém kraji
CZ.1.07/1.2.01/02.0004Centrum talentů II
CZ.1.07/1.2.01/02.0005Podpora rozvoje evropanství
CZ.1.07/1.2.01/02.0006Vytvoření systému nominace a identifikace dětí a žáků s mimořádným nadáním a modulu optimalizace uspokojování jejich specifických vzdělávacích potřeb zvyšováním kompetencí pedagogických pracovníků a pracovnic MŠ a ZŠ
CZ.1.07/1.2.01/02.0021Kvalitním vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k společenské integraci a pracovnímu uplatnění
CZ.1.07/1.3.00/14.0043Moderní učitel dějepisu a společenských věd
CZ.1.07/2.2.00/07.0074 Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů
CZ.1.07/2.2.00/07.0261Konstruktivismus v praxi vysokých škol
CZ.1.07/2.2.00/07.0341Komplexní inovace oboru cestovní ruch na vysoké škole polytechnické Jihlava
CZ.1.07/2.2.00/07.0342Inovace studijních programů Filozofické fakulty UHK
CZ.1.07/2.2.00/15.0012Inovace studijních programů FIM UHK pro znalostní ekonomiku
CZ.1.07/2.2.00/15.0013Vzdělávání pro konkurenceschopnost na Univerzitě Hradec Králové
CZ.1.07/2.2.00/15.0015Rozvoj klíčových kompetencí studentů sociální práce očima potenciálních zaměstnavatelů
CZ.1.07/2.2.00/15.0016Inovace výuky matematiky v technickém a ekonomickém vzdělávání s cílem snížení studijní neúspěšnosti
CZ.1.07/2.2.00/15.0479Inovace výuky bakalářského studia v regionech
CZ.1.07/2.2.00/18.0005Inovace doktorského studijního programu ICT ve vzdělávání
CZ.1.07/2.3.00/09.0003Interdisciplinární centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti (LMS)
CZ.1.07/2.3.00/09.0044Vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje
CZ.1.07/2.3.00/20.0001Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu
CZ.1.07/2.4.00/17.0001Sportovní management blíže praxi
CZ.1.07/2.4.00/17.0002Praxe a stáže se v klastru k cestování váže
CZ.1.07/2.4.00/17.0005Transfer znalostí a technologií – rozšíření evropského vzdělávacího modelu "Technology Transfer Manager" na další regiony ČR
CZ.1.07/2.4.00/17.0115Centrum pro inovace v biomedicíně
CZ.1.07/2.4.00/17.0120Meziregionální partnerství pro konkurenceschopnost v IT
CZ.1.07/2.4.00/17.0139Královéhradecká inovační síť
CZ.1.07/2.4.00/31.0027Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
CZ.1.07/2.4.00/31.0074Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT
CZ.1.07/3.2.10/02.0010Rozvoj ICT kompetencí v dalším vzdělávání dospělých
CZ.1.07/3.2.10/02.0042Vzdělávání manažerů neziskových organizací v Královéhradeckém kraji
CZ.1.07/4.2.00/06.0025Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití
CZ.1.07/1.3.00/14.0051 Síť metodických, vzdělávacích a informačních center pro ICT koordinátory a podporu ICT
CZ.1.07/1.3.01/02.0002Média a multimédia v pedagogické praxi
CZ.1.07/1.3.01/02.0018Komunikační možnosti literární vědy
CZ.1.07/1.3.12/01.0004Moderní a efektivní středoškolský pedagog
CZ.1.07/1.3.01/04.0009Rozvoj kompetencí pracovníků škol a školských zařízení ve výchově ke zdraví a zdravému pohybu
 Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2030
CZ.1.07/1.3.00/51.0007Vzájemným učením - cool pedagog 21. století
CZ.1.07/1.3.00/48.0054Velká technika pro malé kutily
1