Psychologická a terapeutická podpora

IMG_5645

Nabízí odbornou pomoc a podporu v oblasti psychologického poradenství a terapie. Cílem podpory je pomoci studentům co nejlépe se adaptovat na podmínky studia, provázet je studijními a osobními nesnázemi k optimální změně, podporovat je v hledání a naplňování jejich tvůrčího potenciálu.

Medailonky poradců

 

Mezi nabízené služby patří:

 • Krizová intervence pro zpracování akutně prožívaných stavů nerovnováhy a pocitu ohrožení pramenících z náhlého či dlouhodobého stresoru.
 • Psychologické poradenství v oblasti:
  • adaptace na vysokoškolské studium,
  • nadměrné trémy, úzkostí, obav a jiných psychických těžkostí,
  • nedorozumění a konfliktů s okolím,
  • nejasností spojených s volbou studijního oboru, ... 
 • Terapie jako příležitost pro hlubší  změny a práci na sobě, svém profesním i osobním rozvoji, při řešení životních dilemat. Příklad témat:
  • potíže ve vztazích,
  • úzkosti, strachy, deprese, smutek,
  • nevyrovnané sebevědomí, potíže v prosazení se,
  • obtížné rozhodování, dilemata,
  • dlouhodobý stres a nepřiměřená zátěž,
  • traumatické události a zkušenosti.
 • Individuální psychologická diagnostika jako podpora pro profesní a osobní rozhodování. Zmapování předností a zdrojů. Diagnostika je vhodná zejména pro studenty, kteří zvažují změnu kariérového směřování, či chtějí následně dále pracovat na rozvoji svých kompetencí.


Pro koho jsou služby určeny?

Všechny služby jsou bezplatné a mohou jich využívat studenti a zaměstnanci UHK. Služby mohou být poskytovány i anonymně.


Kde a kdy nás najdete?

Osobní schůzku s poradcem je třeba si domluvit předem a to buď individuálně (dle kontaktů u medailonků poradců) nebo přes Kontaktní místo - Zprostředkování kontaktu s poradcem.

Pokud se s poradcem nedohodnete jinak, všechny konzultace probíhají v konzultační místnosti ve 4. patře budovy S - Přírodovědecká fakulta.

 

Psychologové a terapeuti nabízí také pohotovostní hodiny pro neobjednané klienty.

 

Den Hodiny Poradce
PO 13:00–14:00 Gabriela Slaninová (konzultovna budova S)Medailonky poradců

Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.

Vzdělání a praxe

Jsem absolventkou jednooborového studia psychologie na FF MU v Brně (2000) a doktorského studia v oboru vývojová psychologie na FF MU v Brně (2009).


Další vzdělávání jsem získala prostřednictvím kurzů v různých oblastech - kurzu telefonické krizové intervence (Remedium Praha, 2001), kurzu primárně preventivního programu COPE (Olomouc, 2005), kurzů koučování (Koučink centrum Praha, 2007, 2008 a 2009), kurzu instrumentálního obohacování dle Feuersteina (PdF UK Praha, 2012), kurzu diagnostiky specifických poruch učení pro VŠ studenty (Praha, 2012), kurzu pro vysokoškolské poradce (UK Praha, 2012), kurzu krizové intervence (VUT Brno, 2014), kurzů práce s pamětí (Praha, 2014) a dalších. Praktické zkušenosti jsem získala svým působením na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové (1993 - 1994), na Lince důvěry (Hradec Králové, 2000 - 2001), více než pětiletou spoluprací na projektech týkajících se vysokoškolského poradenství (2005 - 2008) a více než desetiletou praxí v Pedagogicko-psychologické poradně UHK (od r. 2004). 

Aktuálně jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v systemické a narativní terapii (ISZ Praha, 2013 - 2016) a dále se vzdělávám v oblastech efektivních studijních strategií a práce s pamětí. 

Nabízím:

 • individuální diagnostiku v oblasti kariérového poradenství a diagnostiku v oblasti studijních předpokladů,
 • psychologické poradenství a koučování v oblasti studijních obtíží, specifických poruch učení, problémů s pozorností, a se sebeřízením,
 • psychologické poradenství a koučování v oblasti problémů v mezilidských vztazích,
 • krizovou intervenci v situacích nejrůznějších akutních problémů.
Jak mě kontaktovat:
Mailem na adrese: katerina.juklova@uhk.cz nebo osobně v době mé poradenské pohotovosti.Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.


Vzdělání a praxe
Jsem absolventkou magisterského studia v pedagogice se specializací na poradenství (UK Praha, 2008) a doktorského studia v oboru klinická psychologie na MU v Brně (2015). 

Praktické vzdělání jsem získala absolvováním pětiletého sebezkušenostního výcviku v psychoterapii BIG SUR S2 pod supervizí doc. Jaroslava Skály (Pražský psychoterapeutický institut, 1995 - 2000), seminářů v rámci VIAP - transakční analýza, skupinová psychoterapie, výklad snů (1999 - 2000), výcviku v krizové intervenci (RIAPS, Praha, 1996), kurzů krizové intervence - Technika práce s člověkem v krizi, Trauma I, II (Remedium, Praha, 2009 - 2013) a absolvováním čtyřletého sebezkušenostního výcviku Pesso Boyden System Psychomotor pod supervizí Alberta Pessa (Remedium, Praha, 2012 - 2016). Nadále se průběžně vzdělávám v psychoterapii a krizové intervenci.

Nabízím:
 • psychoterapii, psychologické poradenství a krizovou intervenci u témat:
  • náročné životní situace, stres, trauma a posttraumatický stres;
  • obtíže úzkostně depresivního spektra;
  • vliv osobní historie (a rodinné historie) na současnou pohodu a schopnost žít spokojeně vlastní život;
  • vztah naplňování základních vývojových potřeb (místa, bezpečí, sycení, podpory a limitů) rodiči a současného sebepojetí (témata sebehodnocení, sebeúcty, sebedůvěry, sebeakceptace, seberegulace);
  • prožívání mezilidských, rodinných a partnerských vztahů - orientace v nich a otázky spokojenosti vs. nespokojenosti;
  • zpracování tématu mezery v rolích.
Jak mě kontaktovat:
Mailem na adrese: gabriela.slaninova@uhk.cz nebo telefonem na čísle: 737 868 195. Osobní domluva je možná v době poradenské pohotovosti.


 

Mgr. Anežka KohoutováVzdělání a praxe
Absolvovala jsem prezenční jednooborovou psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, pokračuji zde doktorským studiem. Procházím psychoterapeutickým výcvikem v systemické a narativní terapii (2013 - 2016). Dále jsem absolvovala výcviky Základní krizové intervence, Diagnostické metody (Test stromu, Test postavy, MPI), Videotrénink interakcí, Kurz pro dobrovolníky pracující v programu Pět P a Lata a další.


Pracovní zkušenosti jsem čerpala zejména při práci s dětmi, rodinami a mládeží (Ratolest, Centrum sociální prevence), též jako školní psycholožka. Od roku 2012 pracuji v Pedagogicko-psychologické poradně.

Nabízím:
Poskytuji individuální psychologickou diagnostiku, terapeutické i poradenské služby. 

Zaměřuji se například na téma:

 • strachu a úzkosti,
 • potíže se sebehodnocením,
 • vztahové a rodinné problémy,
 • pomoc se seberozvojem a sebepoznáním a další.

Jak mě kontaktovat:
Mailem na adrese: anezka.kohoutova@uhk.czKonzultace jsou možné v odpoledních hodinách, pouze po předchozí domluvě.  

Mgr. Damián KastnerVzdělání a praxe:
Absolvoval jsem na Masarykově univerzitě v Brně, kde jsem získal titul z jednooborového studia psychologie. Dokončil jsem výcvik Kompletní krizové intervence (Liberec 2016), kde jsem se naučil pomáhat v krizích a mimořádných situacích.
 
Praxi ze studijního prostředí čerpám z pozice školního psychologa, zároveň působím i jako poradenský psycholog v dětském domově, kde získávám zkušenosti s dětskou psychologií a poradenstvím. Jedním z mých zájmů je i psychologie pracovní.
 
Jsem tu pro Vás, pokud potřebujete poradit, jak se vypořádat se studijními či osobními záležitostmi, trápí vás situace v rodinných nebo partnerských vztazích, potřebujete zvládnout strach, stres nebo úzkost nebo řešíte náročnou životní situaci. Pomohu vám i s východiskem pro životní rozvoj, sebepojetím či získáním sebedůvěry.
 
Nabízím:
psychologické poradenství, podporu a krizovou intervenci například u témat:

 • Stres, strach a úzkost
 • Problémy v partnerských či rodinných vztazích
 • Náročné životní situace
 • Sebepojetí, sebedůvěra a životní rozvoj
 • Studijní problémy
 • Nebo i osobních problémů jiného rázu

 
Jak mě kontaktovat:

Mailem na adrese damian.kastner@uhk.cz pro konzultace v odpoledních hodinách.

 

Bc. Adam LebedaVzdělání a praxe
Jsem absolventem Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové, obor Sociální a charitativní práce. Momentálně studuji navazující magisterské studium na Slezské univerzitě v Opavě obor Veřejná správa a sociální politika.

Další vzdělávání:

 • výcviky: SUR - Komplexní vzdělávací program v psychoterapii 2016-2020 (751 hod, Remedium Praha), Komplexní krizová intervence 2019-2021 (248 hod, Remedium Praha)
 • kurzy: 2019 Překonávání obtíží při začlenění žáka s PAS do kolektivu školy (akreditace MŠMT), 2017 Základy krizové intervence, 2015 Psychiatrické minimum (akreditace MPSV), 2015 Case management (akreditace MPSV), 2015 Psychosociální rehabilitace (akreditace MPSV), 2013 Motivační rozhovory při práci s klienty (akreditace MPSV), 2013 Etický rozměr práce s klientem, Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klientů, 2012 Rozvoj sociálně psychologických kompetencí (akreditace MPSV), 2010 Integrativní model poradenství a supervize (akreditace MPSV)

Momentálně se věnuji individuální a skupinové terapii pro osoby s PAS a jejich blízké v neziskovém sektoru. Psychoterapií se zabývám i ve své soukromé praxi. Moje práce probíhá pod dohledem supervize.
Ve své praxi (od r. 2006) jsem pracoval s těmito cílovými skupinami: osoby bez přístřeší, osoby ohrožené chudobou, osoby ohrožené závislostním chováním, romské etnikum, rodiny s dětmi, osoby ve výkonu trestu, senioři, osoby s poruchou autistického spektra, osoby se zdravotním postižením v ústavech SP v zahraničí.

Nabízím:
psychologické poradenství v následujících oblastech:

 • poradenství ohledně rodinných a partnerských vztahů
 • problémy se závislostním chováním
 • krizové situace a zvládání agrese
 • potíže s motivací
 • zaměření se na rané potřeby, smysl života, sebeúctu

Jak mě kontaktovat:
Mailem na adrese: adam.lebeda@uhk.cz
Telefonicky: 737 000 223
Konzultace jsou možné pouze po předchozí domluvě v dopoledních i odpoledních hodinách.