Uchazeč

Workshop

Co nabízíme Informace k přijímací zkoušce   Studijní program

Co vám nabízíme

Diagnóza společnosti – rozum a data v hrsti!

…slogan naznačuje, že studenty sociologie učíme sociologicky myslet a zvládat arsenál způsobů, jak užívat a vytvářet poznatky, které dávají orientaci a pomáhají řešit zjevné, ale také docela skryté sociální problémy.

Tříleté bakalářské prezenční studium, to nejsou jen knihy, ale také empirické výzkumy a práce s daty.
Jedná se o obor potřebný a poptávaný v mnoha odvětvích a profesích. Bez sociologie totiž není možné poznání jevů, změn, procesů, které určují soudobou sociální realitu u nás i ve světě. Zkoumané problémy se týkají života jednotlivců, sociálních skupin, organizací i složitých sociálních systémů.

Co je ke studiu zapotřebí?
Zvláště důležitý je zájem o společenské dění a určitý entuziasmus. Sociologii jako relativně mladou vědu vytvářejí zejména lidé, kteří svým zaujetím objevují a precizují postupy, jak účelně, efektivně produkovat a pohotově využít poznatky.

Co snad může odradit?
Nejste z prestižní školy? Víc než co jiného je zapotřebí vůle učit se.
Statistika, čísla, tabulky…? Učíme základům, které si lze osvojit v dostatečném čase a tempu.
Angličtina? Zkoušku z angličtiny lze vykonat kdykoli během tříletého studia. Pomůže Vám Centrum jazykové přípravy na naší fakultě. Angličtina se Vám bude v životě hodit.
Absence navazujícího magisterského studia sociologie na naší fakultě? Po třech letech je možné volit studium sociologie jinde, příbuzného oboru na naší i jiné univerzitě, anebo se rozhodnete nevolit školu a uplatnit se v praxi. Za tři roky může být i u nás magisterské studium.
Jste z prestižní školy? Na katedře působí odborníci z prestižních pracovišť. A během studia lze studovat i v zahraničí.

Co Vám nabízíme?
Standardní, kvalitní studium, s fakultou pod jednou střechou, s pestrým vysokoškolským životem, v krásném městě a regionu. Více informací naleznete
na dalších stránkách.

Přeji Vám šťastnou volbu a úspěchy v přijímacím řízení.

PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
vedoucí katedry

 

Vážená uchazečko, vážený uchazeči,

níže na této stránce, naleznete důležité údaje potřebné k vyplnění přihlášky k přijímacímu řízení. Dozvíte se, jak bude probíhat samotné přijímací řízení, jaká je doporučená literatura a jaké bude Vaše možné budoucí uplatnění.

Pro doplnění informací a podání přihlášky se podívejte zde.

Katedra sociologie FF UHK

 

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO PROGRAMU

Sociologie – tříletý bakalářský obor v prezenční formě studia

 A/ Cílem studia je umožnit studentům po absolvování bakalářské úrovně kvalifikovanou volbu další orientace:
a/ studijní (v navazujícím magisterském studiu sociologie nebo příbuzných oborů; na FF UHK nebylo navazující magisterské studium ještě akreditováno; studenti se hlásí na příbuzné obory na Univerzitě  Hradec Králové, uchází se o studium sociologie nebo příbuzných oborů na jiných vysokých školách v ČR)
b/ praktické (s uplatněním oboru v různých odvětvích a profesí dle profilu absolventa).

B/ Co se v oboru studuje?
Studenti během svého studia získávají obecné, zčásti i speciální sociologické vzdělání, tj. základní znalosti v oblasti sociologických a společenskovědních teorií, dějin sociologie, sociologických disciplín, metod a technik, včetně počítačového zpracování výzkumů.

K povinným předmětům patří:
Úvod do sociologie, obecná sociologie (tři semestry), teorie a dějiny sociologie (tři semestry).
Metody sociologického výzkumu (dva semestry), statistika pro sociology, analýza dat pomocí SPSS a jejich interpretace, praktika kvalitativního výzkumu a praktika kvantitativního výzkumu (vždy dva semestry), výzkumné aktivity, demografie, sociální a kulturní antropologie, sociologie sídel, výzkumy české a světové sociologie.
Studenti skládají zkoušku z anglického jazyka, na kterou se mohou připravovat v průběhu tří let. Zkoušku lze složit kdykoli během studia a s podporou v jazykových předmětech nabízených Centrem jazykové přípravy naší fakulty.
K povinně volitelným předmětům, z nichž si studenti vybírají, patří:
Sociologie politiky, domova, životního způsobu, náboženství, práce aj., populační vývoj České republiky a světa, využití statistických dat a databází, sociální psychologie, teorie a realita občanské společnosti, regionální rozvoj, sociální problémy, analýza prostoru: GIS, vizuální sociologie, ekologie a společnost, filosofie společnosti, profesní etika, sociální politika, sociální práce pro sociology, výzkumné aktivity 2 aj.
Studenti mohou navštěvovat jazykové předměty vyučované Centrem pro jazyková studia naší fakulty, získat jazykové znalosti a dovednosti z cizích jazyků (např. angličtina, němčina, francouzština).
V rámci volně volitelných předmětů může student podle svého vlastního zájmu navštěvovat nabízené předměty i z jiných oborů nebo celofakultní předměty (např. kariérový a osobní rozvoj, multimediální tvorba a prezentace).

Studium v zahraničí
Obzor svých znalostí si studenti mohou rozšířit v rámci zahraničních studijních pobytů. Také studenti sociologie využívají možnosti programu ERASMUS+ a jezdí na studijní pobyty v evropských zemích, aby získali poznatky a dovednosti ze studovaných předmětů na zahraniční vysoké škole, aby rozvíjeli své jazykové znalosti, poznali jiné vysokoškolské prostředí a kulturu jiné země. Výsledky dosažené ze studovaných předmětů jsou jim přiznány jako součást jejich studia na české vysoké škole a v příslušném oboru. Přitom své studium mohou ukončit i bez prodloužení studia. Studenti také mohou během studia využít zahraničních pracovních stáží a získat lepší předpoklady pro své budoucí studijní i praktické směřování.

C/ Státní bakalářské zkoušky
Studenti po uzavření svého studia konají státní bakalářské zkoušky.

Zkouška zahrnuje:
a/ ústní zkoušku z okruhů:
Empirická sociologie, metody a techniky sociologického výzkumu
Teorie a dějiny sociologie
Obecná sociologie

b/ obhajobu bakalářské práce
(studenti píší své bakalářské práce s cílem představit své znalosti a dovednosti v oblasti vlastního empirického šetření)

D/ Co může být u nás ve studiu zajímavého?

Těší nás, že při katedře začal vyvíjet svou činnost studentský sociologický klub SH1UK (čti shluk). Má studentské vedení a pořádá vlastní aktivity.
Při katedře vzniklo Centrum pro sociologická studia města a regionu. V rámci centra pořádáme přednášky s odborníky, realizujeme výzkumy. Studenti se zapojují do těchto aktivit a získávají cenné zkušenosti, plní požadavky v rámci svých výzkumných aktivit.
Na počítačové učebně na naší fakultě studenti pracují se softwarem SPSS na zpracování kvantitativních dat, softwarem MAXQDA na zpracování kvalitativních dat a s dalšími technickými pomůckami.
Studenti se během studia seznámí s řadou odborníků i z jiných sociologických nebo dalších pracovišť. Jedná se o pracovníky Sociologického ústavu Akademie věd ČR, Českého statistického úřadu, jiných vysokých škol v ČR.
Naše katedra se podílí na řadě aktivit, k nimž také patří přednáškové cykly v rámci Univerzity třetího věku nebo jiných programů, nabízené přednášky pro partnerské školy apod.

 

Nabídka sekce: Katedra sociologie