Co Vás zajímá?
Pozvánka na setkání doktorandů Tři staletí v srdci Evropy
Pozvánka na konferenci Viva Africa
Účastníci letní školy z Kolumbie a zahraniční stážisté na Kuksu
Stáhněte si Průvodce prváka FF UHK
Příměstský tábor FF UHK Chytré léto s FFildou

Doktorské studium

Přijímací řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 - 3. kolo

harmonogram přijímacího řízení

 

Termín podání přihlášky: do 10. 2. 2018

Termín konání přijímacího pohovoru: v rozmezí 12. 2. - 15. 2. 2018


Obory:

studijní program Politologie - obor Africká studia, obor Latinskoamerická studia
 

______________________________


Přijímací řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 se začátkem studia v letním semestru 2017/2018

podmínky přijetí

Podmínkou přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni studia a splnění podmínek přijímací zkoušky, která se koná ústní formou. Níže je uvedena náplň přijímacího pohovoru pro jednotlivé obory. Návrh na přijetí uchazečů do doktorských studijních programů předkládá děkance v souladu se Studijním a zkušebním řádem UHK čl. 32 příslušná oborová rada na základě návrhu komise pro přijímací zkoušky. Každá komise pro přijímací zkoušky stanoví pořadí pro přijetí jednotlivých uchazečů. Přijímací zkouška je hodnocena body a minimální hranice úspěšnosti činí 60 %. O přijetí/nepřijetí ke studiu rozhoduje děkanka fakulty. Po dohodě s uchazečem lze změnit během přijímacího řízení formu studia, obor studia měnit nelze. 


způsob podávání přihlášek

Přihláška se podává elektronicky

K vytištěnému opisu elektronické přihlášky uchazeč přiloží:

• úředně ověřenou kopii diplomu,
• strukturované CV,
• přehled publikační činnosti,
• návrh výzkumného projektu,
• případné potvrzení o jazykových předpokladech (certifikáty atp.).

Přihlášky včetně stručného životopisu, publikační činnosti, návrhu výzkumného projektu a ověřené kopie diplomu o ukončeném vysokoškolském studiu příslušného oboru přijímá studijní oddělení FF UHK na adrese:

Filozofická fakulta UHK
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

Poplatek za podání přihlášky 500,- Kč poukazujte na číslo účtu:
4341822/0800, Variabilní symbol = 13990, Specifický symbol = oborové číslo elektronické přihlášky


harmonogram přijímacího řízení

Termín podání přihlášky: do 10. 2. 2018

Termín konání přijímacího pohovoru: v rozmezí 12. 2. 2018 - 15. 2. 2018

Nejvyšší počet přijímaných uchazečů:
studijní program Politologie - obor Africká studia: 4, obor Latinskoamerická studia: 4

 

způsob posuzování omluv při nepřítomnosti u přijímací zkoušky

Ze závažných a doložených důvodů lze nepřítomnost u přijímací zkoušky omluvit a přijímací zkoušku vykonat v náhradním termínu v rozmezí 19. 2. 2018 – 23. 2. 2018. Důvody nepřítomnosti posuzuje příslušná přijímací komise. 
 

náplň přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní obory


Obor: Africká studia (prezenční a kombinovaná forma studia)

Podmínkou k přijetí do doktorského studia je úspěšně ukončené vysokoškolské magisterské studium absolvované v rámci studijního programu Politologie nebo Mezinárodní teritoriální studia. Případně se může jednat o absolventy příbuzných nebo podobných sociálních či humanitně orientovaných studijních programů, ovšem za předpokladu úspěšného splnění požadavků přijímacího řízení orientovaných na prokázání adekvátní úrovně politologických a teritoriálních znalostí a schopnosti samostatné vědecké činnosti.
 
V rámci přijímacího řízení bude muset uchazeč o studium v rámci ústního pohovoru prokázat nejen dostatečné znalosti a předpoklady k odborné práci, ale také svou jazykovou vybavenost. Potenciální doktorand musí disponovat znalostmi anglického jazyka minimálně na úrovni B2 v rámci tzv. evropského referenčního rámce. Znalost dalších jazyků je velkou výhodou.
 
Součástí přijímacího řízení bude také představení výzkumného projektu uchazeče v rozsahu
cca 4–5 normostran obsahujícím téma práce, obsahové vymezení, teoretický rámec, cíle, metody zpracování a seznam relevantní literatury k danému tématu.
 
Budou akceptovány takové výzkumné projekty, které budou odpovídat teritoriálnímu zaměření studia na africký areál. 


Obor: Latinskoamerická studia (prezenční a kombinovaná forma studia)

Podmínkou k přijetí do doktorského studia je úspěšně ukončené vysokoškolské magisterské studium absolvované v rámci studijního programu Politologie nebo Mezinárodní teritoriální studia. Případně se může jednat o absolventy příbuzných nebo podobných sociálních či humanitně orientovaných studijních programů ovšem za předpokladu úspěšného splnění požadavků přijímacího řízení orientovaných na prokázání adekvátní úrovně politologických a teritoriálních znalostí a schopnosti samostatné vědecké činnosti.
 
V rámci přijímacího řízení bude muset uchazeč o studium v rámci ústního pohovoru prokázat nejen dostatečné znalosti a předpoklady k odborné práci, ale také svou jazykovou vybavenost. Potenciální doktorand musí disponovat znalostmi anglického jazyka minimálně na úrovni B2 v rámci tzv. evropského referenčního rámce. Znalost dalších jazyků je velkou výhodou.
 
Součástí přijímacího řízení bude také představení výzkumného projektu uchazeče v rozsahu
cca 4–5 normostran obsahujícím téma práce, obsahové vymezení, teoretický rámec, cíle, metody
zpracování a seznam relevantní literatury k danému tématu.

Budou akceptovány takové výzkumné projekty, které budou odpovídat teritoriálnímu zaměření
studia na latinskoamerický areál.  

důležité dokumenty


Naposledy upraveno: Letochová Eva, 17.10.2017 13:23