Grantová agentura ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) byla ustanovena zákonem č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, v roce 1992 jako nezávislá instituce podporující základní vědecký výzkum v České republice.

Úkolem GA ČR je každoročně na základě veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji udělit granty nejlepším projektům základního výzkumu ze všech oborů vědy. Dalším úkolem agentury je také kontrola průběhu řešení a plnění cílů projektů za každý uplynulý rok a ohodnocení dosažených výsledků projektů po jejich skončení.

Stránky Grantové agentury ČR

 

Na Univerzitě Hradec Králové se aktuálně řeší následující projekty:

19-11571S Adolf Portmann: průkopník eidetického a semiotického přístupu ve filoziofii věd o živém

Řešitel: Mgr. Filip Jaroš, Ph.D., Filozofická fakulta

19-14095S Podoby (sebe-)přesvědčování v osobních denících         

Řešitelka: Mgr. et Mgr. Iva Svačinová, Ph.D., Filozofická fakulta 

19-21146S Technologické změny ve výrobě keramiky v souvislosti se sociálními transformacemi v průběhu doby laténské v Čechách 

Řešitel: Mgr. Richard Thér, Ph.D., Filozofická fakulta 

19-01866S Staré sesuvy: skutečně neaktivní? 

Řešitel: doc. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D., Přírodovědecká fakulta 

19-13628S Enkapsulace reaktivátorů cholinesteras pomocí apoferitinu pro zvýšení biodostupnosti v centrálním nervovém systému      

Řešitel: doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta 

19-14466Y Speciální metriky v supergravitaci a nové G-struktury

Řešitel: Dr. Ioannis Chrysikos, Ph.D., Přírodovědecká fakulta

19-08667S Ženy v české a československé vědě v první polovině 20. století         

Řešitelka na UHK: prof. PhDr. Dana Musilová, CSc., Filozofická fakulta
Řešitelka: PhDr. Marie Bahenská, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. 

19-11867S Výzkum mechanismu toxicity S-konjugátů aminofenolických léčiv     

Řešitel na UHK: doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta
Řešitel: doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D., Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

18-01246S Nestandardní optimalizační a rozhodovací metody v manažerských procesech

Řešitel: prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc., Fakulta informatiky a managementu

18-21864S Středoproudové a alternativní ekonomické diskurzy v Česku a na Slovensku

Řešitel: Mgr. Milan Hrubeš, Ph.D., Filozofická fakulta

18-21292S Vztah mezi volební soutěživostí a vládními represivními strategiemi v hybridních režimech Latinské Ameriky 

Řešitel: prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D., Filozofická fakulta

18-19722Y Trade-off mezi radiálním růstem kmene a výnosem ovoce ve vztahu k vlastnostem xylému u roubovaných jabloní a hrušní     

Řešitelka: RNDr. Lenka Plavcová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta 

18-00496S Singulární prostory ze speciální holonomie a foliací

Řešitel: doc. Anton Galaev, DSc., Přírodovědecká fakulta

18-01734S Reaktivátory butyrylcholinesterasy pro přípravu pseudo-katalytických scavengerů využitelných při intoxikacích organofosforovými sloučeninami

Řešitel za UHK: prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., Přírodovědecká fakulta
Řešitel: doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D., Fakultní nemocnice Hradec Králové 

18-14259S Inhibice signálni dráhy JAK/STAT3 v léčbě nádorů         

Řešitel za UHK: doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta
Řešitel: MUDr. Zdeněk Hodný, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. 

18-08937S Výzkum oxim-CB(7) komplexů při prostupu kvarterních reaktivátorů acetylcholinesterasy do centrálního nervového systému          

Řešitel za UHK: Ing. Miroslav Lísa, Ph.D., Přírodovědecká fakulta
Řešitelka: doc. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D., Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové 

17-17823S Ruská transmediální poezie jako model literatury v postdigitální době

Řešitelka: Mgr. Jana Kostincová, Ph.D., Pedagogická fakulta

17-03037S Hodnocení investic do vývoje zdravotních prostředků  

Řešitelka: doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D., Fakulta informatiky a managementu 

17-02647S Moderní tendence evropského dějepisectví a jejich paralely a rezonance v díle Františka Kutnara         

Řešitelka: doc. PhDr. Veronika Středová, Ph.D., Filozofická fakulta 

17-21271S Výstupy sociálních hnutí v andských zemích a jejich dynamika

Řešitelka: Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D., Filozofická fakulta

17-08410Y Opera logicalia Štěpána z Pálče (úmrtí 1423) a recepce anglické logiky v pozdně středověkých Čechách        

Řešitel: ThDr. Martin Dekarli, Th.D., Filozofická fakulta

17-09685S Obraz indigenních kultur v kontextu současné západní alternativní spirituality, společnosti a vědy   

Řešitel: Mgr. Jan Kapusta, Ph.D., Filozofická fakulta 

17-33808L Inferencializmus a kolektivní intencionalita        

Řešitel: Mgr. Ladislav Koreň, Ph.D., Filozofická fakulta

17-06904S Meze rozumu ve věku rozumu: spory ve filosofii 18. století      

Řešitel za UHK: Mgr. Hynek Janoušek Ph.D., Filozofická fakulta 
Řešitel: Mgr. Petr Glombíček, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

17-19968S Lokalizované elektronické efekty navazování protilátek na nanokompozitních materiálech (LEEFAB)          

Řešitel za UHK: prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., Přírodovědecká fakulta
Řešitel: doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická