Útvar interního auditu

Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě po změnách dle zákona č. 126/2019 Sb. stanoví, že interní audit je organizačně oddělené a funkčně nezávislé přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti řídící kontroly, včetně prověřování správnosti vybraných operací.

Interní audit Univerzity Hradec Králové je vykonáván v souladu s plány schválenými rektorem univerzity a zjišťuje zejména, zda:

  • právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou dodržovány,
  • vedoucí zaměstnanci včas rozpoznávají rizika vztahující se k činnosti UHK a přijímají odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění,
  • řídící kontroly poskytují spolehlivé a včasné informace,
  • vnitřní kontrolní systém UHK je dostatečně účinný a reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek,
  • dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů UHK poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle budou splněny.

 

kontakt
Ing. Pavel Karásek
e: pavel.karasek@uhk.cz
t: +420 493 331 598
a: budova E, místnost 53360

Nabídka sekce: Dokumenty