Servisy


Zpřístupnění studijní literatury
 
play


Co znamená „zpřístupnění studijní literatury“
Tímto servisním opatřením se rozumí zpracování studijní literatury do přístupné podoby pomocí technických opatření a postupů. Výsledkem procesu je dokument, který obsahuje informace v maximální možné míře shodné s dokumentem výchozím, přičemž je ale doplněn o standardizované prvky (grafické prvky, automatické formátování nadpisů) zajišťující přístupnost dokumentu konkrétní skupině uživatelů.

play


Komu je služba určena
Zpřístupnění studijní literatury se netýká pouze studentů se zrakovým postižením. Některé typy dokumentů jsou určeny rovněž studentům se sluchovým a pohybovým postižením, stejně jako studentům se specifickými poruchami učení. Přístup k již adaptovaným dokumentům mají po splnění stanovených podmínek i uchazeči o studium a osoby nestudující naši univerzitu.

play

Jak to u nás probíhá
Zpřístupnění studijní literatury koordinuje Mgr. Petra Lukešová. Adaptaci dokumentů provádí proškolený personál ve spolupráci s Univerzitní knihovnou a Nakladatelstvím Gaudeamus, a to pouze za předpokladu, že požadované dokumenty již nejsou dostupné v jiných elektronických knihovnách, případně knihovnách hmatových a zvukových knih. Studentům se specifickými potřebami proto doporučujeme se v knihovnách tohoto typu nejprve zaregistrovat. Fond námi adaptovaných publikací nalezete jednak v souborném katalogu Portálu vysokoškolských knihoven pro zrakově postižené, tak také přímo v on-line katalogu Univerzitní knihovny UHK, kde si prosím vyberte možnost prohledávat Online katalog Augustin. Zpřístupněn je nejen studentům se specifickými potřebami UHK, ale i uživatelům z řad veřejnosti, a to po řádné registraci, předložení uznatelného dokladu a podpisu prohlášení o důvěrném zacházení s dokumenty. O digitalizaci publikací, které ještě nejsou v žádné z knihoven k dispozici, mohou žádat pouze studenti se specifickými potřebami naší univerzity.

play

Jak o službu zažádat
O zpřístupnění studijní literatury lze zažádat prostřednictvím emailu. S ohledem na časovou náročnost procesu doporučujeme podat žádost s dostatečným předstihem. V případě uživatelů z řad veřejnosti je před zajištěním přístupu do fondu námi adaptovaných dokumentů nutná registrace, kterou je možné provést prostřednictvím emailu.
 

Užitečné odkazy
 
Elektronické knihovny, knihovny hmatových a zvukových knih

Další zdroje při městských a vědeckých knihovnách v ČR.
 

Zapisovatelský servis

play


Co znamená „zapisovatelský servis“Polygraf
Zapisovatelský servis představuje souhrn opatření, která kompenzují jak smyslové specifikum sluchově postižených studentů, tak i fyzická omezení při písemném záznamu mluveného projevu v případě studentů s pohybovým postižením. V rámci zapisovatelského servisu je poskytován simultánní přepis (písemný záznam mluvené řeči, který probíhá v reálném čase) a obsahový zápis (forma studijních poznámek). Pro sledování textového zápisu mluveného projevu se využívá systému Polygraf, který byl vyvinut na MU v Brně.

play

Komu je služba určena
Zapisovatelský servis se týká zejména uchazečů a studentů se sluchovým postižením, přičemž nárok na obsahový zápis mají také studenti s postižením horních končetin.

play


Jak to u nás probíhá
Zapisovatelský servis koordinuje Ing. Jana Naxerová. Simultánní přepis zajišťují naši nasmlouvání přepisovatelé. V případě většího počtu zájemců o danou službu spolupracujeme s přepisovateli z Centra zprostředkování simultánního přepisu České unie neslyšících. Obsahový zápis z výuky pořizují pro studenty se specifickými potřebami nejčastěji spolužáci s aktivní znalostí zapisované problematiky.

play


Jak o službu zažádat
O zapisovatelský servis lze zažádat prostřednictvím emailu. Žádost je nutné podat minimálně 10 pracovních dní předem.


Užitečné odkazy
Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob
 

Tlumočnický servis

play

Co znamená „tlumočnický servis“Tlumočení
Jedná se o servisní opatření, během kterého tlumočník znakového jazyka zprostředkovává komunikaci mezi uživateli znakového jazyka a uživateli jazyka mluveného. V rámci tlumočnického servisu je poskytována také vizualizace mluveného projevu (zřetelná artikulace jednotlivých českých slov ústy tak, aby bylo umožněno nebo usnadněno odezírání mluveného projevu) a transliterace znakované češtiny (umělý jazykový systém využívající gramatické prostředky češtiny, která je současně hlasitě nebo bezhlasně artikulována, a spolu s jednotlivými českými slovy jsou ukazovány odpovídající znaky českého znakového jazyka). Tlumočník může rovněž zajišťovat překlad písemných dokumentů a videozáznamů, jazykovou korekturu písemných prací a titulkování videozáznamů souvisejících se studiem.

play

Komu je služba určena
Na tlumočnický servis mají nárok pouze uchazeči a studenti se sluchovým postižením, kteří při komunikaci upřednostňují znakový jazyk, znakovanou češtinu nebo vizualizaci mluveného projevu a ti, kteří s těmito klienty v rámci svého působení na univerzitě komunikují.

play


Jak to u nás probíhá
V současné době poskytujeme tlumočnický servis ve spolupráci s profesionálními tlumočníky českého znakového jazyka z celé České republiky. Naše role spočívá především ve zprostředkování této služby a zajištění její organizace. S touto činností nám vypomáhá koordinátorka tlumočnických služeb Mgr. Petra Dvořáková. Samotné tlumočení již obstarávají tlumočníci prověření praxí a s odpovídajícím vzděláním v oboru.

play


Jak o službu zažádat
O tlumočnický servis lze zažádat prostřednictvím emailu. Žádost je nutné podat minimálně 10 pracovních dní předem.
 

Užitečné odkazy

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob

 

Individuální výuka

play


Co znamená „individuální výuka“
Jde o intervenční opatření, které není určeno ke znalostní kompenzaci nedostatečné připravenosti z nižších stupňů vzdělávání, ale jímž se v odůvodněných případech zajišťuje smyslová nebo fyzická přístupnost přímé výuky studentům se specifickými potřebami.

play

Komu je služba určena
Individuální výuka je určena všem studentům se specifickými potřebami s rozdílem nároku na formu daného intervenčního opatření.

play

Jak to u nás probíhá
Po domluvě s jednotlivými vyučujícími zajišťujeme primárně individuální výuku příležitostnou, jejímž účelem je jednorázové formální, případně obsahové doplnění řádné výuky (např. individuální výuka cizích jazyků v případě studentů se specifickými poruchami učení). Stejně tak je možné využít přechodnou formu této intervence probíhající po celou dobu trvání jednoho předmětu. U studentů se sluchovým postižením či studentů s postižením dolních končetin lze v odůvodněných případech poskytnout také individuální výuku soustavnou v rozsahu celých semestrů.

play


Jak o službu zažádat
O individuální výuku lze zažádat prostřednictvím emailu.

 

Osobní a studijní asistence

play

Co znamená „osobní a studijní asistence“
Osobní asistenci lze chápat jako podporu kompenzující fyzické omezení studenta se specifickými potřebami při sebeobsluze a dalších fyzických aktivitách souvisejících se studiem nebo s činnostmi, které jsou součástí vzdělávacího programu. Studijní asistencí se rozumí podpora, která kompenzuje fyzické omezení studenta se specifickými potřebami během výuky, při práci se studijními materiály nebo při výzkumné činnosti a při práci s technologiemi nezbytnými k plnění úkolů, které jsou součástí vzdělávacího programu.

play

Komu je služba určena
Osobní asistence je nabízena a poskytována uchazečům a studentům se zrakovým a pohybovým postižením, sluchově postiženým uživatelům znakového jazyka a také studentům s psychickou poruchou či chronickým somatickým onemocněním. Studijní asistence mohou využít všichni studenti se specifickými potřebami.

play

Jak to u nás probíhá
V případě osobní asistence zajišťujeme zejména průvodcovské služby (doprovod na neznámá nebo těžko dostupná místa), služby administrativního charakteru nebo redakční služby (pomoc se závěrečnými redakčními úpravami dokumentů vyžadovaných při plnění studijních povinností). Osobní asistence dále zahrnuje manipulaci s předměty osobní potřeby nebo sebeosbluhu při přímé účasti ve výuce. V rámci studijní asistence nabízíme nácvik studijních a pracovních strategií, pro zrakově postižené studenty zprostředkování skutečností přístupných během výuky výhradně zrakem, studentům se specifickými poruchami učení pomoc v jazykové oblasti a studentům se zrakovým či sluchovým postižením pomoc při orientaci v neznámém a složitě strukturovaném dokumentu. V neposlední řadě mohou studenti se zrakovým, sluchovým a pohybovým postižením využít asistence při sportovních aktivitách v rámci výuky. Asistenční služby koordinuje Mgr. Petra Chalupová.

play

Jak o službu zažádat
O osobní i studijní asistenci lze zažádat prostřednictvím emailu.

 

Prostorová orientace

play

Co znamená „prostorová orientace“Prostorová orientace
Tímto servisním opatřením se rozumí intervence, která slouží k zajištění bezpečné fyzické orientace studenta a pokud možno k jeho samostatnému efektivnímu pohybu v prostorách, kde se odehrává vlastní studium, případně v prostorách, které se studiem bezprostředně souvisejí. Pro zrakově postižené studenty vykonává tuto službu kvalifikovaný instruktor prostorové orientace, zatímco u pohybově postižených studentů se zpravidla jedná o zaškoleného osobního asistenta.

play


Komu je služba určena
Prostorové orientace mohou využít jak zrakově postižení uchazeči a studenti, tak také uchazeči a studenti s postižením dolních končetin.

play


Jak to u nás probíhá
Pro studenty se zrakovým postižením zajišťujeme ve spolupráci s paní PhDr. Kamilou Růžičkovou, Ph.D. intenzivní zácvik prostorové orientace před zahájením studia či aktuálního semestru. Studentům s pohybovým postižením poskytujeme komentovanou prohlídku studijních prostor a jejich přístupových cest. Příležitostnou formu této intervence provádíme v případě, dojde-li například ke změně výukových prostor a jejich přístupnosti, nastanou-li změny v dopravě apod.

play


Jak o službu zažádat
O prostorovou orientaci lze zažádat prostřednictvím emailu.
 

Diagnostika

 play

Co znamená „diagnostika“

Jedná se o intervenci, na základě které dojde buď k potvrzení, nebo k vyvrácení podezření na přítomnost specifických poruch učení.

play

Komu je služba určena

Diagnostika je nabízena a poskytována osobám s již diagnostikovanou nebo předpokládanou specifickou poruchou učení, pro jejíž prokázání jim chybí platná zpráva z vyšetření. Zájemcem o službu může být uchazeč s přetrvávajícími obtížemi z předešlých stupňů vzdělávání, jehož diagnóza je starší jak dva roky a který požaduje zohlednění svých specifických potřeb během přijímacího řízení a následně při studiu. Stejně tak může této nabídky využít student, u něhož se obtíže projeví až v souvislosti s nároky kladenými vysokou školou.

play

 Jak to u nás probíhá
Diagnostika specifických poruch učení je realizována prostřednictvím odpovídajících standardizovaných diagnostických metod paní psycholožkou PhDr. Blankou Křováč​kovou​​. Na základě výsledků vyšetření je vyhotoven odborný posudek obsahující stanovenou diagnózu a doporučení pro studenta i jeho pedagogy. Kromě zprávy pořízené na našem pracovišti akceptujeme také diagnózu a navrhovaná opatření z jiných poradenských pracovišť (např. z pedagogicko-psychologické poradny, speciálněpedagogického centra aj.). Zpráva však musí splňovat požadované nároky. Studentům dále nabízíme možnost zapojit se do kurzu, který jim může napomoci pozitivně řešit obtíže související s poruchami učení.

play

Jak o službu zažádat

O diagnostiku lze zažádat prostřednictvím emailu.


 Užitečné odkazy
Česká společnost Dyslexia
DYS-centrum
DysTest - baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium
Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje

Brožura "Studium na UHK s poruchami učení"
pro studenty se specifickými poruchami učení a jejich pedagogy

 

Režijní opatření

play

Co znamená „režijní opatření“
Toto servisní opatření spočívá v činnostech obecně organizačního nebo administrativního charakteru (např. informování pracovníků UHK o specifických potřebách studenta) a rovněž sem lze zařadit oblast poradenství.

play

Komu je služba určena
Režijní opatření je nedílnou součástí podpory všech uchazečů a studentů se specifickými potřebami.

play

Jak o službu zažádat
O režijní opatření lze zažádat prostřednictvím emailu.

 

Časová kompenzace

play

Co znamená „časová kompenzace“
Časovou kompenzaci lze chápat jako opatření organizačního typu, jímž je studentovi poskytováno na konkrétní studijní aktivitu více času, než je pro tentýž účel standardní.

play

Komu je služba určena
Na časovou kompenzaci mají nárok všichni uchazeči a studenti se specifickými potřebami vyjma uchazečů a studentů s postižením dolních končetin.

play

Jak to u nás probíhá
Časovou kompenzaci poskytujeme v závislosti na tom, jaký typ postižení či znevýhodnění student má a jaký druh úkolu musí splnit. Vždy se snažíme si účelnost navýšení času ověřit a zhodnotit její korektnost vůči ostatním účastníkům aktivity.

play

Jak o službu zažádat
O časovou kompenzaci lze zažádat prostřednictvím emailu.
 

Technické a technologické zázemí

play

Co znamená „technické a technologické zázemí“
Součástí technického a technologického zázemí jsou v prvé řadě bezbariérové prostory univerzity, případně taková technická opatření, která umožňují překonávat bariéry bez improvizovaných jednorázových řešení (např. výtahy potřebných rozměrů, šikmé rampy, orientační prvky aj.). Dále sem spadá také základní technologické vybavení (např. hardware a software, vybavení pro digitalizaci nebo zapisovatelský servis, kompenzační pomůcky atd.) a zabezpečování přístupnosti vnitřních informačních systému univerzity. 

play

Komu je služba určena
Možnosti technického a technologického zázemí se týkají všech uchazečů a studentů se specifickými potřebami.

play

Jak to u nás probíhá
V současné době již univerzita disponuje několika zcela bezbariérovými budovami. Na odstraňování bariér v ostatních prostorách univerzity se i nadále intenzivně pracuje. Zásadní změny, např. výstavba dvou výtahů, instalace orientačních majáčků nebo tvorba tyflografických plánů, byly realizovány v rámci ESF projektu. Aktualizaci frází orientačních majáčků zajišťoval Mgr. Lukáš Treml a na tvorbě tyflografických plánů se podílela Mgr. Pavla Kazdová. Otázku bezbariérovosti často konzultujeme s příslušnými organizacemi, jako jsou Tyfloservis a Tyflocentrum nebo Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje. Co se týče technického a technologického zázemí, máme k dispozici vybavení pro zajištění veškerých servisních opatření (scannery a speciální softwary pro digitalizaci dokumentů, notebooky a tablety včetně příslušenství pro zapisovatelský servis, videokamery, klíčovací plátna a další vybavení pro tvorbu tlumočených videomateriálů aj.). Rovněž nabízíme zapůjčení různých pomůcek, např. notebooků, speciálních softwarů, zvětšovacích nástrojů, diktafonů a dalších. Seznam položek technického a technologické zázemí určeného k zapůjčení naleznete zde
 
Jak o službu zažádat
O zapůjčení pomůcek, případně o zajištění jiné služby související s technickým a technologickým zázemím, lze zažádat prostřednictvím emailu.


Užitečné odkazy
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb