UHK Aktuálně, Věda a výzkum 2. 7. 2019

Podpisem Berlínské deklarace se UHK oficiálně připojila k hnutí otevřeného přístupu k vědeckým informacím

Autor: Marie Otavová, ředitelka Univerzitní knihovny

Dne 15. června 2019 došlo k významné události vážící se ke zveřejňování výsledků vědy a výzkumu Univerzity Hradec Králové. Rektor univerzity Kamil Kuča stvrdil svým podpisem významný dokument – Berlínskou deklaraci (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge), jejímž hlavním principem je dodržování zásad otevřeného přístupu k vědeckým informacím.

Univerzita Hradec Králové se oficiálně stala 638. odborným pracovištěm, které podporuje okamžitý, volný online přístup k výsledkům vědy a výzkumu bez dalších omezení. Tento akt zároveň respektuje Národní strategii otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017 – 2020 a závazné požadavky, které počítají se zahájením změn ve vědeckém prostředí v ČR tak, aby se otevřenost přístupu k vědeckým poznatkům stala postupně běžnou praxí vědeckých pracovišť.

Závažným aspektem k přijetí zásad Berlínské deklarace vedením univerzity je přímá vazba na využití výsledků výzkumu k podpoře společenského a ekonomického rozvoje. Vědecké poznatky se tak dostanou bezplatně a rychle k širokému spektru odborné veřejnosti. Bude možné na ně rychle navázat dalšími výzkumnými aktivitami a posouvat řešení naléhavých výzkumných úkolů k celospolečensky pozitivnímu dopadu.

Prorektorka pro tvůrčí činnost UHK  Leona Stašová v této souvislosti sdělila: „ Otevřený přístup umožňuje zřetelný růst viditelnosti a transparentnosti výzkumu, posiluje jeho celkový dopad a přináší tak pozitiva pro společnost, která na výzkum poskytuje finanční zdroje.“ 

Současný způsob vědecké komunikace využívající publikování výsledků vědy a výzkumu prostřednictvím recenzovaných časopisů naráží na závažné překážky. Jsou to nejen dlouhé lhůty při publikování v prestižních časopisech, ale také výrazně rostoucí ceny za publikování a přístupy ke zdrojům vědeckých informací. Cílem hnutí, k jehož principům se UHK hlásí, je dosáhnout publikování většiny akademických prací v tzv. otevřených zdrojích, v časopisech volně dostupných na internetu i institucionálním repozitáři zveřejňujícím plné texty článků a odborných monografií. UHK připravuje plynulý přechod k režimu otevřeného přístupu s minimálním zatížením akademických a vědeckých pracovníků s využitím dosud vykazovaných výsledků vědecké a tvůrčí práce v systému OBD a připraveného institucionálního repozitáře pro trvalou archivaci a zpřístupnění vědeckých výsledků, které vznikají na UHK. Nezbytným předpokladem bude také těsná spolupráce s českými i zahraničními vědecko – výzkumnými institucemi na poli vytváření politiky a strategie Open Access.