Akademický senát

Akademický senát je samosprávným orgánem fakulty a skládá se ze dvou komor - zaměstnanecké a studentské. AS PřF UHK odpovídá za svou činnost akademické obci, volí kandidáta na děkana, a volí a odvolává zástupce PřF v Radě vysokých škol.

Akademický senát PřF UHK 

 • na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť, 
 • na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty a postupuje je ke schválení akademickému senátu vysoké školy,
 • schvaluje návrhy vnitřních předpisů fakulty, a to na návrh děkana nebo na návrh člena akademického senátu fakulty,  a postupuje je prostřednictvím předsedy akademického senátu UHK ke schválení akademickému senátu UHK,
 • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty  předložené děkanem,
 • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
 • schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů Vědecké rady PřF UHK a Disciplinární komise PřF UHK,
 • dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů Vědecké rady PřF UHK a členů Disciplinární komise PřF UHK,
 • usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
 • na návrh děkana schvaluje dlouhodobý strategický záměr vzdělávací a  tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým se strategickým záměrem UHK po projednání ve Vědecké radě PřF UHK,
 • schvaluje záměr děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

Akademický senát PřF UHK se vyjadřuje zejména

 • k návrhům studijních programů uskutečňovaných na PřF UHK.

 

Akademický senát PřF UHK byl zvolen ve dnech 17. - 18. října 2016 a předsednictvo bylo zvoleno 16. listopadu 2016.