Navazující magisterské studium - Latinskoamerická studia

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kontaktní osoba pro otázky bakalářského studia (dotazy, rady, asistence uchazečům a studentům): Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. – pavlina.springerova@uhk.cz

 

Základní informace

Název studijního programu:

N6701 Politologie

Název studijního oboru:

Politologie - latinskoamerická studia

Stupeň studia:

navazující magisterské

Forma studia:

prezenční i kombinovaná

Platnost akreditace:

do 31.května 2023

 

 

 

 

Představení oboru

Navazující magisterský obor politologie se specializací na latinskoamerická studia nabízí zcela ojedinělou příležitost získat politologické vzdělání orientované na zásadní mimoevropský region. Zájem o otázku a řešení problémů latinskoamerických zemí roste a Katedra politologie FF UHK je prvním politologickým pracovištěm v České republice, které se snaží zaplnit „mezeru“ na vzdělávacím trhu, jež vznikla přílišným důrazem na euroatlantickou oblast. Zaměření na specifické rysy politických systémů a mezinárodněpolitického postavení zemí Latinské Ameriky představuje pro posluchače mimořádnou možnost prohloubit své dosavadní poznatky a získat komplexní náhled na danou problematiku. Společný základ oboru, který tvoří sada povinných kurzů společných do značné míry s oborem Politologie – africká studia, poskytuje studentům orientaci nejen v rovině klasických politologických disciplín, jako jsou volební či stranické systémy, teorie nedemokratických režimů apod., ale zahrnuje rovněž relevantní ekonomické, kulturní, geografické či antropologické souvislosti. Nezanedbatelnou výhodou navazujícího magisterského programu je rovněž nabídka studia v prezenční i kombinované formě.

 

Profil absolventa

Díky interdisciplinárnímu přístupu získá absolvent oboru kromě politologického i komplexní společenskovědní vzdělání vztahující se k Latinské Americe. Bude schopen nejen analyzovat politické děje v jednotlivých státech či regionech, ale dokáže je synteticky propojit i v rámci souvislostí dějinného a celospolečenského vývoje, což umožní kvalitnější a hlubší pochopení dané problematiky. Samozřejmou součástí studia je i široká nabídka univerzit v Latinské Americe (např. univerzity v Peru, Bolívii, Venezuele, Mexiku, Nicaraguy), kde studenti mohou strávit semestrální pobyt hrazený naší fakultou, a získat tak nejen výjimečné jazykové schopnosti, znalosti či jedinečné kontakty, ale také velmi zajímavou zkušenost do svého CV.

Vzhledem ke specifičnosti tohoto oboru nejen v České republice, ale i v okolních státech, budou mít absolventi šanci uplatnit se v širším evropském prostoru, a to v celé řadě organizací, firem či institucí, které se zaměřují na spolupráci s latinskoamerickým areálem. Zájem o otázku a řešení problémů tzv. rozvojového světa je vlastní mnoha vládním či nevládním organizacím, v jejichž rámci se mohou absolventi tohoto oboru uplatnit. Tyto organizace vytváří celou řadu nových projektů, agentur a komisí, jež se koncentrují právě na rozvojové otázky. Absolventi budou moci pracovat také ve státní sféře či na ministerstvech, jejichž agendy se orientují na daný region. Významnou platformu pro uplatnění absolventů představují také hromadné sdělovací prostředky, který s narůstající relevancí latinskoamerického regionu potřebuje odborníky a analytiky schopné definovat specifické problémy daných oblasti a nabízet jejich řešení. Dále je vysoce pravděpodobné, že neprobádanost těchto oblastí v českém akademickém prostředí vzbudí zájem mnoha magisterských absolventů o pokračující studium dané problematiky v rámci doktorských stupňů studia.

 

POŽADAVKY KE STUDIU A CHARAKTERISTIKA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Administrativní dotazy: Ing. Eva Letochová, eva.letochova@uhk.cz,  tel. 493 331 220

Dotazy k oboru: Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D., pavlina.springerova@uhk.cz

 

Rozsah a obsah přijímací zkoušky          

 

Přijímací zkouška proběhne formou pohovoru, který se zaměří na předpoklady uchazeče pro studium, jeho zájem o obor, orientaci v aktuálním dění v Latinské Americe, základní politologické znalosti a motivaci uchazeče pro studium. 

Uchazeči, kteří obhájili bakalářskou nebo diplomovou práci, ji u pohovoru předloží v tištěné podobě. Přijímací zkouška z cizích jazyků se nekoná, avšak pro úspěšné zvládnutí studia je třeba, aby byl posluchač schopen používat pro studium zdroje v anglickém jazyce. 

Pokud se uchazeč o navazující magisterský studijní obor Politologie - latinskoamerická studia nemůže osobně zúčastnit přijímací zkoušky z důvodu služebního, výzkumného či studijního pobytu v zahraničí, může požádat děkanku FF UHK o mimořádné konání přijímacího pohovoru prostřednictvím videohovoru (aplikace Skype). Tuto žádost je uchazeč povinen řádně doložit a zaslat nejpozději 14 dní před termínem přijímací zkoušky na adresu studijního oddělení FF UHK.

Doporučená literatura  

Dočekalová, P. – Švec, K a kol. 2009. Úvod do politologie. Praha: Grada Publishing.

Říchová, Blanka. 2000. Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál.

Hloušek, Vít a Kopeček, Lubomír (eds.). 2004. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti a perspektivy demokracie. Brno: Masarykova univerzita.

Nálevka, Vladimír. 2000. Světová politika ve 20. století, díl 1 a 2. Praha: Aleš Skřivan ml.

Waisová, Šárka. 2002. Úvod do studia mezinárodních vztahů. Dobrá voda u Pelhřimova: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

Eichler, Jan. 2006. Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století. Praha: Ministerstvo Obrany ČR – AVIS.

 

FAQ - často kladené dotazy

Týkající se studia obou navazujících magisterských oborů současně

 

Mohu se přihlásit na oba navazující magisterské obory nabízené katedrou politologie?

Ano, je možné studovat oba obory současně.

 

Jaké jsou podmínky studia obou oborů současně?

Povinné kurzy, které jsou pro oba obory společné, budou uznány za absolvované v obou oborech. Avšak kredity za povinně volitelné kurzy v prezenčním studiu je třeba splnit v každém oboru zvlášť, tedy je třeba získat potřebné kredity z odlišných povinně volitelných předmětů pro obor politologie - latinskoamerická studia i pro obor politologie - africká studia. V případě studia dvou oborů nemůžeme vyloučit kolizi rozvrhů výuky. Je samozřejmě nutné napsat dvě diplomové práce a absolvovat dvě státní závěrečné zkoušky za všech předepsaných předmětů.

 

Přihlásím-li se na oba obory, je nutné absolvovat dvoje přijímačky?

Ano, na každý obor musíte absolvovat přijímací pohovor.

 

Jaké jazyky se v oborech nabízejí?

Pro africká studia je povinností složit zkoušku z francouzštiny a pro latinskoamerická studia zkoušku ze španělštiny. V rámci povinně volitelných kurzů je možné studovat také portugalštinu

 

 

Informace o přijímacím řízení ZDE!!!

 

PROGRAM STUDIA - PREZENČNÍ FORMA


  Povinné předměty pro akademický rok 2015/2016
Semestr   Předmět Ukončení Kredit
1   ANT Politická antropologie ZK 5
  [P] přednáška 2h týdně
 
1   GVR Geopolitika vybraných regionů zZK 5
  [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
1   METESRP Metody a teorie srovnávací politologie ZK 5
  [P] seminář 2h týdně
 
1   PDL Politické dějiny Latinské Ameriky 1 z 5
  [P] přednáška 2h týdně, [P] seminář 0h týdně
 
2   DIS Seminář k diplomové práci z 3
  [P] seminář 1h týdně
 
2   NRT Nedemokratické režimy a teorie tranzice ZK 5
  [P] přednáška 2h týdně
 
2   POLSYJA1 Politické systémy zemí Jižní Ameriky zZK 6
  [P] přednáška 2h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
2   POLSYSA1 Politické systémy zemí Střední Ameriky zZK 6
  [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
2   SRPOLAM Srovnávací politologie Latinské Ameriky zZK 6
  [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
3   LAMEMEZ Latinská Amerika v mezinárodních vztazích zZK 6
  [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
3   REK Řešení konfliktů zZK 5
  [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
3   SDP Seminář k diplomové práci z 4
  [P] přednáška 0h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
3   VSL Vol. a stran. systémy latinskoamer. zemí zZK 6
  [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
4   DIP Diplomová práce z 11
  [K] řízené konzultace 1h za semestr, [P] řízené konzultace 1h za semestr
 
4   ZAROSTU Základy rozvojových studií ZK 5
  [P] přednáška 2h týdně
 
           
 Součet kreditů za povinné předměty: 83, na povinně volitelné připadá minimálně 37  kreditů. 
           
           
Povinně volitelné předměty pro akademický rok 2015/2016 - Jazykový blok
1   SJA1 Španělský jazyk 1 z 5
  [P] seminář 4h týdně
 
2   SJA2 Španělský jazyk 2 z 5
  [P] seminář 4h týdně
 
3   SJA3 Španělský jazyk 3 zZK 5
  [P] seminář 4h týdně
           
Blok povinně volitelných předmětů z jazyka; kreditová dotace: 15, minimální počet kreditů 15
           
           
Povinně volitelné předměty pro akademický rok 2013/2014
1   ARABLAN1 Arabština 1 zZK 4
  [P] přednáška 2h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
1   ARCUPOL1 Arab History, Culture, and Politics zZK 6
  [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
1   CENEUPO1 Central European Politics zZK 6
  [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
1   DEREDOM1 Derechos humanos y democracia en América Latina zZK 6
  [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
1   ENERGPO1 Energetická politika 1 zZK 3
  [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
1   EPOLALA Política economica de América Latina zZK 6
  [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
1   EREGHAN Etnicita a regionalismus v Ghaně zZK 3
  [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
1   HOMEUPO1 Hospodářská a měnová politika EU z 3
  [P] seminář 2h týdně
 
1   KJPOLSC Political Science z 2
  [P] seminář 2h za semestr
 
1   KONSPAF Konflikty a společnost v Africe zZK 3
  [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
1   PORTUJA1 Portugalský jazyk 1 z 3
  [P] seminář 2h týdně
 
1   TEPOMOD1 Teorie politické modernizace zZK 3
  [P] přednáška 2h týdně
 
1   ZAHRAEX1 Zahraniční exkurze z 2
  [P] exkurze 24h za semestr
 
1   Zurnapr1 Žurnalistika v praxi zZK 3
  [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
2   ARABLAN2 Arabština 2 zZK 4
  [P] přednáška 2h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
2   DEPOHNU1 Dějiny povstaleckých hnutí zZK 3
  [P] přednáška 2h za semestr
 
2   ENERGPO2 Energetická politika 2 zZK 3
  [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
2   FILMPOL Film a politika z 3
  [P] seminář 2h týdně
 
2   HIPODEC1 Historical and Political Development of Modern China ZK 6
  [P] přednáška 2h týdně
 
2   kjprese Anglický jazyk - presentation z 2
  [P] seminář 2h týdně
 
2   LATAMGE1 Guerilly v Latinské Americe zZK 3
  [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
2   LATAMPO1 Latin American Politics ZK 6
  [Z] přednáška 1h týdně, [Z] seminář 1h týdně
 
2   MEXISOC1 Mexican Society zZK 6
  [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
2   PORTUJA2 Portugalský jazyk 2 z 3
  [P] seminář 2h týdně
 
2   PREZAEX1 Přednášky zahraničních expertů z 3
  [P] přednáška 12h za semestr
 
2   SOUCIPO1 Současná čínská politika zZK 3
  [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
2   SPAFPOS1 Specifics of African Political Systems ZK 6
  [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
2   STROZAF Strategie rozvoje v Africe zZK 3
  [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
3   DIPOPRA1 Diplomacie v praxi zZK 3
  [P] přednáška 2h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
3   PORTUJA3 Portugalský jazyk 3 z 3
  [P] seminář 2h týdně
 
4   ANALYDA1 Analýza dat zZK 3
  [P] seminář 2h týdně
 
4   NOSOHNU1 Nová sociální hnutí zZK 3
  [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
4   POLIMEX1 Politický systém Mexika zZK 3
  [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
4   PORTUJA4 Portugalský jazyk 4 z 3
  [P] seminář 2h týdně
 
4   POSPELA1 Politická specifika Latinské Ameriky zZK 3
  [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
Povinně volitelné předměty; kreditová dotace: 128.

 
         
Povinně volitelné předměty ve španělštině pro akademický rok 2013/2014
1   DEREDOM1 Derechos humanos y democracia en América Latina zZK 6
  [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
2   EPOLALA Política economica de América Latina zZK 6
  [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
2   HIPOPER1 Historia política y actual en el Perú ZK 6
  [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
2   MEXISOC1 Mexican Society zZK 6
  [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
Povinně volitelné předměty ve španělštině; kreditová dotace: 24, minimální počet kreditů 6

 
         
Volně volitelné předměty pro akademický rok 2013/2014
1   POLTE Politologické teorie zZK 6
  [P] přednáška 2h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
1   STRVOSY1 Stranické a volební systémy 1 z 7
  [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 2h týdně
 
1   UPOL Úvod do politologie zZK 5
  [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
2   STRVOSY2 Stranické a volební systémy 2 zZK 7
  [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 2h týdně

 

PROGRAM STUDIA - KOMBINOVANÁ FIRMA

Povinné předměty pro akademický rok 2015/2016
Semestr   Předmět Ukončení Kredit
1   KANT Politická antropologie ZK 6
  [K] přednáška 6h za semestr
 
1   KGVR Geopolitika vybraných regionů ZK 6
  [K] přednáška 6h za semestr
 
1   KPDL Politické dějiny Latinské Ameriky 1 z 7
  [K] přednáška 6h za semestr
 
1   METESRP9 Metody a teorie srovnávací politologie ZK 6
  [K] přednáška 6h za semestr
 
2   KDIS Seminář k diplomové práci z 6
  [K] seminář 6h za semestr
 
2   KNRT Nedemokratické režimy a teorie tranzice ZK 6
  [K] přednáška 12h za semestr
 
2   KPOSYJA1 Politické systémy zemí Jižní Ameriky ZK 7
  [K] přednáška 12h za semestr
 
2   KPOSYSA1 Politické systémy zemí Střední Ameriky ZK 8
  [K] přednáška 6h za semestr
 
2   SRPOLAM9 Srovnávací politologie Latinské Ameriky ZK 7
  [K] přednáška 6h za semestr
 
3   KREK Řešení konfliktů ZK 6
  [K] přednáška 6h za semestr
 
3   KSDP Seminář k diplomové práci z 6
  [K] seminář 6h za semestr
 
3   KVSL Volební a stranické systémy latinskoamerických zemí ZK 7
  [K] přednáška 6h za semestr
 
3   LAMEMEZ9 Latinská Amerika v mezinárodních vztazích ZK 7
  [K] přednáška 6h za semestr
 
4   DIP Diplomová práce z 11
  [K] řízené konzultace 1h za semestr, [P] řízené konzultace 1h za semestr
 
4   ZAROSTU9 Základy rozvojových studií ZK 7
  [K] přednáška 6h za semestr
 
Součet kreditů za povinné předměty: 103, na povinně volitelné připadá minimálně 17 kreditů. 
           
 
Povinně volitelné předměty pro akademický rok 2015/2016 - jazykový blok
1   KSJA1 Španělský jazyk 1 z 6
  [K] cvičení 12h za semestr
 
2   KSJA2 Španělský jazyk 2 z 6
  [K] cvičení 12h za semestr
 
3   KSJA3 Španělský jazyk 3 zZK 6
  [K] cvičení 12h za semestr
   
Povinně volitelné předměty; kreditová dotace: 18, minimální počet kreditů 18