Habilitační řízení

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové udělena akreditace habilitačnímu řízení v oboru Didaktika fyziky.

Předpisy k habilitačnímu řízení:
Pravidla pro habilitační řízení PřF UHK
Příloha k Habilitačnímu řádu - Kritéria hodnocení pro habilitační řízení PřF UHK
Stanovení administrativního poplatku za habilitační a rigorózní řízení na PřF UHK

 

Zahájená habilitační řízení:

Habilitant: Domovské pracoviště Řízení zahájeno: Termín habilitačního řízení na VR:
Mgr. & Mgr. Marie Hubálovská, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra Technických předmětů 3. 9. 2019  
Mgr. Jiří Kohout, Ph.D. Fakulta Pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Oddělení fyziky, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy 30. 8. 2019  

  

Ukončená habilitační řízení - jmenování docentem/docentkou:

V oboru Didaktika fyziky: 

Habilitant: Domovské pracoviště: Řízení zahájeno: Termín habilitačního řízení na VR:
RNDr. Mgr. Jan Šlégr, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyziky 6. 5. 2019 25. 9. 2019
RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta 5. 11. 2018 20. 2. 2019
RNDr. Aba Teleki, PhD. Fakulta přírodních věd, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 20. 2. 2017 8. 11. 2017 
PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD. Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnavě 5. 5. 2016 30. 11. 2016 
RNDr. Mária Csatáryová, PhD. Fakulta humanitních a prírodných vied, Katedra fyziky, matematiky a techniky, Prešovská univerzita v Prešove 29. 4. 2016 22. 5. 2019
V oboru Teorie vzdělávání ve fyzice:

Habilitant:
Domovské pracoviště
Řízení zahájeno: Termín habilitačního řízení na VR:
PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD. Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, Katedra fyziky 23. 9. 2015 27. 1. 2016
Dr. Roman Rosiek Fyzikální ústav, Fakulta Matematicko – fyzikálně – technická, Pedagogická univerzita v Krakově 22. 7. 2015 27. 1. 2016
RNDr. Jan Kříž, Ph.D. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové 19. 11. 2014 25. 2. 2015
RNDr. Libor Koníček, PhD. Přírodovědecká fakulta ,Ostravská univerzita v Ostravě 25. 6. 2014 19. 11. 2014
PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 20. 11. 2013 19. 3. 2014