Vědecká rada

Vědecká rada projednává dlouhodobý záměr fakulty, schvaluje studijní programy, věnuje se habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorů. Předsedou vědecké rady fakulty je děkan a jedna třetina členů je mimo akademickou obec univerzity. 

Složení Vědecké rady PřF UHK podle Zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, bylo schváleno Akademickým senátem PřF UHK dne 15. května. 2019.

Předseda VR PřF UHK:

doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.

Interní členové: 

doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D. 

doc. RNDr. Pavel Heřman, Dr.

doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.

prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.

prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.

prof. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.

PhDr. Michal Musílek, Ph.D.

doc. RNDr. Pavel Pražák, Ph.D.

doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D.

doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.

Externí členové:

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., Mendělova univerzita Brno, Agronomická fakulta

doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D., Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D., Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká fakulta

doc. RNDr. Leoš Dvořák, Ph.D., Univerzita Karlova Praha, Matematicko-fyzikální fakulta

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., Univerzita Karlova HK, Farmaceutická fakulta

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta

doc. Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., ČVUT Praha, Katedra matematiky 

doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc., Matematický ústav SAV, Bratislava

doc. Dr. Ing. Ivan Richter, ČVUT Praha, katedra fyzikální elektroniky

doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D., Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Ing. Jiří Seidler, Ph.D., Tepelné hospodářství Hradec Králové

doc. RNDr. Petr Sládek, CSc., Masarykova univerzita Brno, katedra fyziky

doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava, Přírodovědecká fakulta

prof. Ing. Milan Turčáni, Ph.D., Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Fakulta přírodních věd

RNDr. Alice Valkárová, DrSc., Univerzita Karlova Praha, Matematicko-fyzikální fakulta

doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně, Ústí n. Labem, Přírodovědecká fakulta

prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.,  Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, katedra fyziky

doc. PharmDr. Jana Žďarová Karasová, Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně, Ústí n. Labem, katedra chemie

Dokumenty "Zápisy ze zasedání VR"

Typ Název     Datum     Velikost    
2019 27. 2. 2019
2018 3. 1. 2018
2017 6. 6. 2017
2016 9. 2. 2016
2015 6. 3. 2015
2014 21. 8. 2014
2011 9. 6. 2014
2012 9. 6. 2014
2013 9. 6. 2014