Vědecká rada

Nové složení Vědecké rady FF UHK bude zveřejněno neprodleně po ustanovení rady novým děkanem.