Profil absolventa

PKS392ec8_absolventka

Absolventi magisterského oboru Archeologie jsou odborníky školenými jak k odborné archeologické práci v terénu, tak k její organizaci. Musí znát faktografii k posouzení vyskytujících se archeologických pramenů a míry jejich transformace. Umí volit adekvátní strategii archeologického výzkumu a organizovat jeho průběh. Umí odborně využít stávajících literárních poznatků a pramenů shromážděných v muzeích. Poznání konkrétních archeologických dokladů vidí v širších souvislostech dějinných procesů. Disponují znalostí pramenné základny v kontextu Evropy a též znalostí principů jejího kritického posuzování a interpretace vedoucí k poznání povahy a vývoje minulých společností. Ve svém chápaní hmotných pramenů uvažují v širším oborovém kontextu inspirovaném kulturní a sociální antropologií, etnografií, archeologickým experimentem a historií. Absolvent magisterského studijního oboru může spravovat muzejní sbírky a vést terénní archeologický výzkum a badatelsky pracovat v různých archeologických institucích.

Nabídka sekce: Uchazeč