Profil absolventa

PKS392ec8_absolventka

Cílem studijního oboru je vychovávat absolventy zaměřené na pravěkou a středověkou archeologii na bázi teoretických i praktických poznatků, odpovídajících současné úrovni rozvoje vědního oboru. Studium se bude orientovat na pravěkou a středověkou archeologii českých zemí (s nezbytnými přesahy do střední Evropy) a to především z hlediska heuristického. Tato výuka je soustředěna v povinných předmětech a doplněna širokou škálou dalších doplňujících předmětů. Student získává v rámci studia základní znalosti a dovednosti manažerské, technické, informatické, přírodovědné, historické a pochopení jejich vzájemných souvislostí v rámci archeologie jako odborné činnosti (nauky), nezbytné znalosti teorie a metod přípravy a realizace archeologického výzkumu a základního zpracování jeho výsledků. Součástí studia je osvojování teoretických konceptů oboru, archeologického klasifikačního systému a jeho náplně (hmotné kultury pravěku a středověku) v rámci středoevropském.

 

Absolventi budou schopni organizovat a vést terénní archeologický výzkum a jeho dokumentaci, zpracovávat jeho výsledky prostřednictvím nálezové zprávy, vést, popř. sami provádět výkopy, měření, focení, kreslení a ošetření archeologických nálezů. Zpracovat heuristicky archeologické prameny, interpretovat je a realizovat ze své odborné činnosti publikační výstupy.

Nabídka sekce: Uchazeč