SZZ

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky se skládají z obhajoby bakalářské práce a z ústní části. Ústní část má dvě části - Empirická sociologie, metody a techniky sociologického výzkumu (KSOC/ESMTV) a Obecná sociologie, teorie a dějiny sociologie (KSOC/STDEJ).
Z první si studenti losují jednu otázku, ze druhé dvě (jednu z obecné sociologie a druhou z teorií a dějin sociologie).

Okruhy k otázkám naleznete po rozkliknutí jednotlivých částí níže. Dokument (word) je možné stáhnout zde.

 • 1. Výzkumné strategie: rozdíl mezi induktivní, deduktivní, retroduktivní a abduktivní strategií.
  2. Účely sociologického výzkumu: explorace, deskripce, pochopení, explanace, predikce, intervence (změna), evaluace a posouzení impaktu.
  3. Kvantitativní a kvalitativní metoda: jejich silné a slabé stránky,
  4. Volba postupu při zadání konkrétního výzkumného tématu (cíl; heuristika; výzkumná otázka, hypotézy; metoda).
  5. Výzkumné otázky a hypotézy, operacionalizace pojmů, indikátory a proměnné.
  6. Validita, reliabilita v různých fázích sociologického výzkumu.
  7. Chyby a zkreslení při výzkumu.
  8. Cílová populace a vzorek, druhy výběrů.
  9. Pozorování.
  10. Rozhovor.
  11. Dotazník.
  12. Obsahová analýza.
  13. Sekundární analýza dat.
  14. Základní principy a pojmy induktivní statistiky, intervalové odhady, testování hypotéz.
  15. Kontingenční tabulka a její hodnocení. Vlastní příklad.
  16. Postup analýzy a zpracování kvalitativních dat.
  17. Případová studie – základní charakteristika.
  18. Náležitosti empirické odborné studie a závěrečné zprávy z výzkumu.

  Základní literatura:
  DISMAN, M. 2011. Jak se vyrábí sociologická znalost. Příručka pro uživatele. Praha: Karolinum.

  Doporučená literatura:
  BABBIE, E. R. 2010. The practice of social research. 12th ed. Belmont, CA: Wadsworth.
  BLAIKIE, N. 2013. Designing Social Research. 2nd. Ed. Polity.
  HENDL, J. 2016. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.
  HENDL, J. a REMR, J. 2017. Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál.
  JEŘÁBEK, H. 1993. Úvod do sociologického výzkumu. Praha: Karolinum.
  PUNCH, K. F. 2008. Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál.
  STRAUSS, A., J. CORBINOVÁ. 1999. Základy kvalitativního výzkumu. (Postupy a techniky zakotvené teorie). Boskovice: Albert.
  SWOBODA, H. 1977. Moderní statistika. Praha: Svoboda.
  ŠANDEROVÁ, J. 2005. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství.
  ŠUBRT, J. (ed.). 1998. Kapitoly ze sociologie veřejného mínění. Praha: Karolinum., strany 73 – 241.

A) Obecná sociologie

1. Kultura (sociologické pojetí kultury, elementy kultury, etnocentrismus a kulturní relativismus, subkultury, kontrakultury, proměny kultur).
2. Socializace (socializační činitelé, socializace v životním cyklu, identita).
3. Sociální interakce a sociální struktura (sociální jednání, situace, sebeprezentace, vyjednávání, reciprocita, pozice, role, status).
4. Sociální nerovnosti, stratifikace (druhy sociálních nerovností, sociální mobilita).
5. Sociální skupiny (významy pojmu skupina, typy skupin, chování ve skupině).
6. Etnikum, národ (masové migrace, asimilace, segregace, multikulturalismus).
7. Gender (proměny rolí muže a ženy, feminismus).
8. Rodina (typy rodiny, historický vývoj rodiny a současná situace, funkce rodiny, rozvodovost).
9. Deviace a sociální kontrola (řád, norma, kontrola, sankce, teorie deviantního chování, kriminalita a právní systém).
10. Instituce a organizace (institucionalizace chování, formální organizace, byrokracie).
11. Náboženství (hodnocení role náboženství ve společnosti, typy náboženských organizací, náboženství v moderní společnosti).
12. Vzdělání (školství a rovný přístup ke vzdělání, kvalita vzdělání, vzdělanostní společnost, „skryté curriculum“).
13. Politika. Vládnutí a sociální hnutí. 
14. Město a urbanizace. Město a životní prostředí, kolektivní spotřeba, urbánní nerovnosti.
15. Sociální změna v sociologii, typologie stádií společenského vývoje, modernizace  a modernita.
16. Globalizace a její činitelé. Důvěra a riziko v soudobé společnosti.

Základní literatura:
BAUMAN, Z. 1996. Myslet sociologicky. Netradiční uvedení do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství. 
BAUMAN, Z. 2000. Globalizace. Důsledky pro člověka. Praha: Mladá Fronta. 1999.
BUNČÁK, J., L. KUDOVÁ. 2014. Kapitoly z obecné sociologie. (Skripta). Dolní Životice: Optis.
GIDDENS, A. 2013. Sociologie. Praha: Argo.
KELLER, J. 2012. Úvod do sociologie. 4. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství. 

Doporučená literatura:
BROWNE, K. 2013. Sociology for AS AQA. 4th edition. Polity Press.
GODDENS, A., Ph. W. SUTTON. 2013. Sociology. Seventh Edition. Polity Press.
HAVLÍK, R. 2015. Úvod do sociologie. Praha: Karolinum.
JANDOUREK, J. 2012. Úvod do sociologie. Praha: Portál.
PETRUSEK, M. a kol. 1997. Sociologie. Praha: SPN.
PETRUSEK, M. 2006. Společnosti pozdní doby. Praha: Sociologické nakladatelství.

B) Teorie a dějiny sociologie

 1. Život a dílo A. Comta (sociologie a pojem společnost, pozitivismus, sociologie jako sociální fyzika, zákon tří stadií).
2. Teorie a dílo H. Spencera. Evolucionismus a funkcionalismus 19. století. (H. Spencer, Ch. Darwin a soudobý evolucionismus v sociologii).
3. K. Marx (výrobní síly, výrobní vztahy, třídy, pojetí dějin. Sociální stát v současnosti).
4. E. Durkheim a jeho přínos pro sociologii (místo sociologie mezi společenskými vědami, jedinec a společnost, společenský fakt, metoda, sociologismus).
5. M. Weber a jeho přínos pro sociologii (chápající sociologie, ideální typ, racionalizace, byrokracie, autorita, vztah mezi změnou na mikro a makroúrovni).
6. G. Simmel a jeho přínos pro sociologii (peníze, město, každodenní fenomény).
7. V. Pareto – politická sociologická teorie (rezidua a derivace, koloběh elit) a jeho pokračovatelé.
8. Americká sociologie – empirická sociologie města, průmyslu.
9. S. Freud, psychoanalýza a posun sociologického paradigmatu (Id – Ego – Superego); sociálně psychologický posun paradigmatu v americké sociologii (Society – Self – Mind).
10. Feminismus v sociologii, feministické hnutí, sociologie těla a genderové studie.
11. Sociologie, sociální teorie a politické ideologie. Základní rozdíly a průniky.
12. Funkcionalismus 20. století (T. Parsons, R. K. Merton).
13. Sociologické systémy, společenská komplexita, teorie strukturace (N. Luhmann, A. Giddens).
14. Neomarxismus (frankfurtská škola, J. Habermas).
15. Symbolický interakcionismus (H. Blumer, E. Goffman).
16. Etapy, školy a postavy české sociologie.
17. Současná světová sociologie. 

Základní literatura:
ANDERSEN, H., L. B. KASPERSEN. 2000. Classical and Modern Social Theory. Reader in Sociology. Oxford: Blackwell Publishing.
CULIN, Ch., H. F. GRESLE. 2004. Dějiny sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství.
HARRINGTON, A. a kol. 2006. Moderní sociální teorie. Základní témata a myšlenkové proudy.Praha: Portál.
KELLER, J. 2004. Dějiny klasické sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství.
PETRUSEK, M. a kol. 2011. Dějiny sociologie. Praha: Grada Publishing, a. s.
PETRUSEK, M. a kol. 1994. Sociologické školy, směry a paradigmata. Praha: Sociologické nakladatelství.

 Doporučená literatura:

LINHART, J., M. PETRUSEK, A. VODÁKOVÁ, H. MAŘÍKOVÁ. 1996. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum.
MOODY, J., C. J. CALHOUN, J. GERTEIS, S. PFAFF, I. VIRK. 2003. Contemporary Sociological Theory. Oxford: Blackwell Publishing.
ŠUBRT, J. 2001. Postavy a problémy soudobé teoretické sociologie. Praha: ISV.
ŠUBRT, J. 2008. Soudobá sociologie I. Praha: Karolinum.
ŠUBRT, J., BALON, J. 2010. Soudobá sociologická teorie. Praha: Grada Publishing, a.s.