Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - občanská nauka (Nav. Mgr.)

Učitelství pro 2. stupeň základní školy – občanská nauka (navazující magisterské studium)

Profil absolventa

• vymezení výstupních znalostí a dovedností – všeobecných, odborných a speciálních:
Všeobecné znalosti a dovednosti studenti získají zejména v rámci výuky filosofie člověka a etiky, k odborným znalostem a dovednostem studenti dospějí na základě výuky politologických a ekonomických předmětů. Speciální znalosti a dovednosti se týkají sociální psychologie, teorie kultury a multikulturalismu, oborové didaktiky, průběžné a souvislé oborové pedagogické praxe a diplomové magisterské práce
• kvalifikační připravenost a míru profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe:
Absolvent oboru v kombinaci se studiem dalšího oboru získá odborné znalosti a didaktickou způsobilost pro výuku občanské výchovy na 2. stupni základních škol včetně výuky témat z oblasti multikulturní, ekologické, mravní výchovy, výchovy k evropanství, ke zdravému životnímu stylu apod. Studium skýtá možnosti dalšího vzdělávání v oblasti společenských věd.
• charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání:
Uplatnění absolventa se předně váže ke školní praxi, ale povaha studia vytváří základ také pro pracovní zařazení v rámci pedagogických institucí, činnost a působení v rámci občanské společnosti či veřejného politického života

Podmínky k přijetí ke studium

Podmínkou přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském, příp. magisterském stupni studia a úspěšné splnění podmínek přijímacího řízení. Přijímací řízení má pouze ústní část. Uchazeč prokáže svou motivaci ke studiu učitelství předložením pedagogického portfolia, které shrnuje jeho dosavadní zkušenosti s prací s dětmi a mládeží. Student při zkoušce prokáže schopnost analýzy zvoleného společenskovědního problému a obecné znalosti ze společenskovědních disciplín. Při zkoušce budou také prověřeny obecné pedagogicko-psychologické předpoklady k výkonu profese učitele (znalost základních pedagogicko-psychologických pojmů, základní znalost didaktických metod). Předpokládá se rovněž znalost povinné literatury pro bakalářské zkoušky v tomtéž studiu.

Studijní plán

Statistiky přijímacího řízení