Společenské vědy se zaměřením na vzdělání (Bc.)

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání

Studijní program je budován tak, aby bylo zřejmé jeho zaměření na aktualizaci a teoretické prohloubení středoškolských poznatků získaných studenty ve výuce společenských věd, na propojení rozmanitých znalostí s metodologickými východisky a přístupy rozličných disciplín a utváření doplňujícího se a provázaného společenskovědního základu, jakož i tematizace soudobých společenských otázek a problémů.

Profil absolventa studijního programu

Ke všeobecným znalostem a dovednostem patří dosažené výsledky studia v oblasti teoreticky prohloubených společenskovědních základů (filosofie, etika, religionistika, sociologie, politologie, státověda, právo, ekonomie, ekologie). K odborným znalostem a dovednostem náleží výsledky studia v oblasti světových, evropských, českých a československých dějin 20. století, politického systému České republiky, záležitostí EU a mezinárodních vztahů, stranických a volebních systémů, regionálního rozvoje, politické a kulturní geografie, sociální a politické filosofie, sociologické metodologie a aplikované sociologie, jimiž student prokazuje schopnost s porozuměním tematizovat a analyzovat soudobé společenské otázky a problémy, zvláště s ohledem na postavení člověka v soudobém diferentním, multikulturním, lokalizujícím se a globalizujícím se světě. Speciální znalosti a dovednosti skýtá studium předmětů zdůrazňujících postupy politické analýzy, systémového myšlení, odborné a mediální prezentace, logického a kritického myšlení.
Absolvent oboru v kombinaci se studiem dalšího oboru, se studiem pedagogiky a psychologie a rozšiřujících předmětů získá odborný základ pro široce pojatou vzdělavatelskou činnost v oblasti společenských věd, zvláště v kontextu rozvoje lidských zdrojů, regionálního rozvoje či forem mezinárodní spolupráce, základ pro studium na vysokých školách v oborech se společenskovědním zaměřením.
Uplatnění absolventa se týká profesí a institucí, které se zaměřují na vzdělávání či intervenující přednáškovou činnost v rámci školní praxe, na mimoškolní vzdělávání, týká se profesí v pedagogických institucích, v oblasti občanské společnosti, neziskového sektoru, zájmových, profesních organizací či politických struktur, v orgánech správy a samosprávy, ve sféře médií.

Podmínky k přijetí ke studiu

U zájemců o studium se předpokládají středoškolské znalosti a dovednosti základů společenskovědních oborů, všeobecný kulturní přehled, schopnost logického a kritického myšlení a další všeobecné studijní předpoklady.

Přijímací řízení se skládá z testu středoškolských znalostí Základů společenských věd (politologie, psychologie, filozofie, moderní české, československé a světové dějiny), obecných znalostí zeměpisu, kulturního přehledu a předpokladů logického usuzování. Ústní část přijímacího řízení se nekoná.

Studijní plán